неделя, 25 май 2008 г.

Гълъбово - новото Русе!

Национално движение Екогласност
Член на "Приятели на Земята Интернешънъл"

Изх. № 05-20 / 20.05.2008

До Европейска комисия

Генерална дирекция ”Околна среда”

Дирекция А „Комуникация, правни въпроси и гражданска защита”

Отдел ENV.2 - Нарушения

На вниманието на г-н Хулио Гарсия Бургес – Началник отдел

Относно: България – Процедура за замърсяванията в община Гълъбово 2008 / 4288

Референция: Наше писмо от 31.03.2008 г. с вх. № А/5091/2008 и Ваше писмо ENV.2/LP/mf/D(2008)5721 от 04.04.2008 г.

Уважаеми господин Бургес,

Благодарим Ви за Ваше писмо ENV.2/LP/mf/D(2008)5721 от 04.04.2008 г., с което ни уведомявате, че след оценка на предварителната информация, Генерална дирекция „Околна среда” към Европейската комисия е регистрирала жалба 2008/4288 за замърсяванията в община Гълъбово.

Приложено Ви изпращаме нов доказателствен документ по случая – Резюме от анализа, изготвен от колектив на Националния център по здравна информация и Националния център по опазване на общественото здраве, за резултатите от скрининга за белодробна патология сред децата от градовете Гълъбово, Раднево и Казанлък, проведен през 2007 г. Този доклад бе предоставен на Национално движение Екогласност от Министерството на здравеопазването по Закона за достъп до обществената информация.

Искаме да привлечем Вашето внимание към последните изводи на експертите:

- Установената статистически значимо по-висока честота на респираторните, бронхо-белодробните и алергичните заболявания при децата от ранна и предучилищна възраст в Гълъбово, Раднево и Казанлък, в сравнение с тези в Гурково и Павел баня, с голяма вероятност се дължи на усложнената екологична обстановка в тези общини и е следствие на дългогодишната експозиция на редица замърсители на атмосферния въздух, които потенцират здравния риск сред детското население.

- Установената, най-вече при децата от ранната и предучилищната възраст, по-висока неспецифична бронхо-пулмонална патология и на заболявания с доказана алергична генеза, налага вземане на спешни мерки както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, насочени към активното им откриване, диагностициране и своевременно лечение за недопускане на хронифицирането им, както и за необратимо и продължаващо намаляване на емисиите на замърсителите на околната среда в региона.

Също Ви предлагаме да разширите кръга на обследваните причинители на замърсяването на този регион, като в регистриранaта жалба 2008/4288 към посочения от Вас единствено ТЕЦ ЕНЕЛ – Марица изток 3”, добавите още и “Брикел” ЕАД гр. Гълъбово, ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево община Раднево и “ЕНЕЛ Оперейшънс България” АД с. Медникарово община Гълъбово, съответстващо с извършената проверка по наш сигнал и в резултат на това образуване на наказателно производство по разпореждане от Върховна касационна прокуратура на 22.02.2008 г., за което ние Ви уведомихме своевременно.

С уважение,

Зам.-председател:

Петър Пенчев

За повече информация: GSM 0887525032

Няма коментари: