понеделник, 16 юни 2008 г.

"ЕКОПЪТЕКИ" УНИЩОЖАВАТ РЕДКИ ВИДОВЕ

Разпространяваме един тревожен сигнал от природозащитниците В. Гащаров и Ст. Бешков
/със съкращения/

Европейски пари унищожават природата ни, отговорните институции у нас нехаят

Данъкоплатецът от Европийският съюз едва ли подозира къде отиват таксите и данъците, които плаща и за какво се използват. А ако разбере, че плаща за нарушаването на Европейското законодателство и за унищожаването на Европейското природно и културно наследство, едва ли ще гледа на България като на бедното братче, имащо нужда от помощ. У нас данъкоплатеца също плаща такси и данъци, част от които се губят в институции, които или не искат, или не могат да работят, но усвояват средства и плащат тлъсти заплати.

На 13 Юни 2008 бяхме на кратка екскурзия до Рупите. Отидохме да видим срещащтия се само на това място в Бъгария змиярник - Dracunculux vulgaris, цветето с най-голям цвят в България и Европа. Растението е представено само с няколко екземпляра в югозападната част на «Кожуха». Още с приблжаването до местообитанието забелязахме строителни дейности извършвани през самото местообитание на растението. Забелязахме също и мъртви животни - костенурка и рядкото житно пилe Bradyporus dasypus. Забелязахме също и антични културни пластове, увредени при строителството. Строителните дейности се изразяваха в смъкване на скат от «Кожуха», изравняване на ската и полагане на бордюри през около 1.5 м от двете страни на мястото на вече сринатия скат до вече съществуващ коларски път. От работниците по проекта разбрахме, че се работи по проект на програмата PHARE за екологична пътека. От работниците научихме, че със стълби “екопътеката” е от с. Рупите до минералните извори в местността “Рупите” и ще стига до върха на «Кожуха», където наскоро, пак незаконно, беше монтиран голям кръст. Подобни дейности могат да се разрешат от РИОСВ Благоевград, но евентулното им одобрение изисква определени процедури, които не са проведени. Извършването на строителни дейности е възможно само след положителен ДОВОС, а в случая с НАТУРА 2000 мястото - и с положителна Оценка за съвместимост. Такива оценки няма и строителните дейности са грубо нарушение на националното и Европейското законодателство. РИОСВ Благоевград обаче мълчи! Защо ли?

Поради посоченото долу биологично разнообразие с консервационна стойност и статута на района, положителен ДОВОС и положителна Оценка за съвместимост на инвестиционното намерение са невъзможни, дори и при местните условия. Именно това е довело до по-евтиното и бързо строителство и усвояване на средства при грубо погазване на националното и международното законодателство, без да се губи време и да се плаща за обречени процедури!

Вулканичният рид Кожух е един от няколкото разположени в кръг около Рупите хълмове, остатък от вулканичен кратер. Тук се намира единствената крайречна заливна гора в българския участък на река Струма, съставена главно от бяла топола (Populus alba). Срещат се редки растителни видове, като многоцветния първотерицетум (Parvotricetum myrianthum), вебиев бадем (Amygdalus webbii), обиновения дракункулус (Dracunculus vulgaris), широколистния мразовец (Colchicum bivonae). Преобладават откритите пространства — земеделски земи и пасrща, обрасли с ксеротермни тревни съобщества от белизма (Dichantium ischaemum) и луковична ливадина (Poa bulbosa). Значителни територии са заети от храсталаци от драка (Paliurus spina-christi) и червена хвойна (Juniperus oxycedrus). На места има редки широколистни гори, предимно от космат дъб (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Q. virgiliana) със средиземноморски елементи. Срещат се и отделни и групи дървета от бадемовидна круша (Pyrus amygdaliformis), фисташка (Pistacia terebinthus), Acer monspessulanum, Ulmus spp.


Няма коментари: