неделя, 4 ноември 2007 г.

Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите 04-11-2007 г.

Екогласност съди МОСВ за природните паркове

* Безхаберието на МОСВ доведе до извънредно законодателство

* Строителството в районите на защитените природни местности ще продължава

На 05-11-2007 г. от 14:00 ч. е делото във Върховен административен съд - 7834/2007, на Национално движение “Екогласност” срещу Министерството на околната среда и водите, заради мълчаливият отказ на министъра спрямо отправеното му искане от екодвижението - да се ускори внасянето в Министерския съвет на плановете за управление на природните паркове в България.

НД Екогласност започна това съдебно дирене след принципно законовото решение на Съда от 21-05-2007 г. и последвалите го силни улични протести по повод природния парк „Странджа”. Останаха встрани от полезрението на обществото фактът, че още на 30-05-2006 г. е бил изготвен цифровият модел на границите на „Странджа” и въпросът защо МОСВ повече от една година умишлено бави по-нататъшната процедура. Екосдружението се бори за спасяване на всички природни паркове и в тази връзка счита за неправилно изолираното акцентиране напоследък изключително върху Европейския проект НАТУРА 2000, без да се огласява пред обществеността цялостната вина и отговорност на МОСВ за неуточняване на границите на обявените досега защитени паркове.

От НД Екогласност считат за вредно безхаберието на МОСВ и неизпълнението на чл. 47, ал. 4 от Закона за защитените територии относно утвърждаване на плановете на природните паркове, поради което се наложи прилагането на извънредно законодателство у нас, и то след приемането ни сред демократичните европейски държави! Безпрецедентно за правова държава е изменението на Закона, с което се спира обжалването по съдебен ред на заповедите, постановленията и другите административни актове, издадени до 30-06-2007 г. - за обявяване на резервати, поддържани резервати, народни паркове, природни паркове, национални паркове, защитени местности, природни забележителности, исторически места и буферни зони.

Петър Пенчев – зам.-председател на НД Екогласност, сочи реалната практика след влизането в сила от 04-08-2007 г. на Закона за допълнение на Закона за защита на териториите - строителството в защитените природни местности и районите в съседство с тях, продължава без екологична оценка и ОВОС(Оценка на въздействието върху околната среда), което прави приетото на 19-07-2007 г. изменение на закона неработещо и неефикасно. Същевременно този акт вредно заблуди гражданите, че от Парламента били спасили природата на България.

Чрез това дело екодвижението иска да привлече вниманието на обществеността върху безхаберието на МОСВ, защото в Параграф 2, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии(приета с ПМС № 7/08.02.2000 г.), е определен срок до 2010 г. за разработване на плановете за управление на природните паркове. Така наредбата осигурява на МОСВ условия необосновано да се бави и да не определя границите на тези територии, като през това време бетонирането на природата без екологична оценка и без ОВОС ще е неподвластно на каквото и да е спиране от всякакви нови „красиви” улични и други протести на граждани и екозащитници. При това даже 2010 г. съвсем не е крайният срок за унищожаване на българската природа – след това ще има още неопределени по брой години на отсрочка в полза на недобросъвестни спрямо природата инвеститори, защото за последващите задължителни административни процедури в МОСВ - по разглеждане и одобряване на проектите на плановете за управление на природните паркове и внасянето им в Министерския съвет, срокове в наредбата няма посочени.

****************************

За повече информация: Петър Пенчев – 0887525032,

1 коментар:

Bla каза...

Безхаберието не е престъпление, а грях.