събота, 17 ноември 2007 г.

ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ДП РАО-НОВИ ХАН

http://www.bgpetition.com/phrao-novi_han/index.html


П Е Т И Ц И Я
От: Сдружение "Нови хан - Европейско селище"

До г-н Жозе Мануел Барозо - Председател на Европейска комисия
До г-н Ставрос Димас - Еврокомисар по екология
До г-н Андреас Пиебалгс – Еврокомисар по енергетика
До г-н Георги Първанов - Президент на Република България
До г-н Сергей Станишев - Министър-председателя на Република България
До г-н Георги Пирински Председателя на Народното събрание на Република България
До Парламентарно представените партии в Република България
До всички областни управители и кметове на населени места в Република България
До Българските медии и неправителствени организации

ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ
срещу разширяването на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 15.11.2007г. от 15:00 часа, Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП “РАО”) предвижда провеждане за втори път на т.нар. обществено обсъждане на Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) – март 2007г., за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на РАО в ПХРАО – Нови хан. Първият опит за такова обсъждане на 10.06.2007 г. бе провален, поради пълното несъгласие на населението на влезе в залата на читалището и да участва в него.

ОСНОВНИТЕ МОТИВИ СРЕЩУ РЕАЛИЗАЦИЯТА
на това инвестиционно намерение на Възложителя ДП „РАО” по така предложения ДОВОС, тогава и сега, са следните:

(Забележка: Цитираните по-долу номера на страници от предложения за обсъждане ДОВОС)

1. Защото Хранилището е изградено неправомерно още през 1962г., по типов проект от 1956г., тъй като същото се намира в непосредствена близост до няколко населени места от община Елин Пелин и е много близо също и до София, а именно: до с. Нови хан (4.5 км, 3 км по права линия), до с. Крушовица (4.6 км), до с. Габра (5.1 км), и до гр. София (13 км по права линия) – виж. Стр.17.

2. Защото доводът за необходимостта от реализирането на проекта с цел модернизация на хранилището не обосновава необходимостта от изграждането на нови инсталации, вкл. и на такива за преработка, съхранение и погребване на дълго живеещи РАО. Т.е. налице е изграждане изцяло на нови съоръжения, а не модернизация на стари - виж. Стр.18, 19 и 46, както и Стратегията на МС за управление на ОЯГ и РАО, декември 2004г. Това е в пълно противоречие със Стратегията на МС за управление на ОЯГ и РАО.

3. Защото чрез това инвестиционно намерение на ДП “РАО” се предвижда преработка, съхранение, дори и погребване и на РАО от Категория 2б и 3 (с живот, или т.нар. период на полуразпадане, над 30 години – дълго живеещи и високо активни РАО), докато в момента Хранилището е предназначено само за приповърхностно временно съхранение, с цел възможност за последващо извеждане от него, само на РАО от Категория 1 и 2а (с живот под 30 години – кратко живеещи и ниско и средно активни РАО) - виж. Стр.24 от ДОВОС и Наредбата за безопасно управление на РАО, ДВ#72/2004г.

4. Поради това, че ПХРАО - Нови хан е едно многобариерно приповърхностно инженерно съоръжение само за съхранение на РАО (до 20 м от повърхността на земята), а не за погребване, тъй като погребването означава разполагане на РАО в подходящо съоръжение, без намерение за последващо извличане - виж. Стр.25. Това е в пълно противоречие със Стратегията на МС за управление на ОЯГ и РАО, декември 2004г.

5. Поради това, че е налице неминуемо радиационно замърсяване на района вследствие извършваното до 1994 година инцидентно източване в канализацията и попивната септична яма на събраните в цистерните отпадъчни води от преработката – виж. Стр.36 и 96.

6. Защото твърдението на Стр.53 от ДОВОС, че в новото съоръжение „Гореща камера” нямало да бъдат извършвани дейности по преработка на РАО, не отговаря на истината, поради което засегнатото население още през 2005 година изискваше изготвяне на ОВОС и върху тази част на инвестиционното намерение, което искане беше счетено за нищожно от всички сезирани държавни институции, включително от МОСВ и от съда – виж. Стр.15.

7. Защото, съгласно Законът за опазване на околната среда (ЗООС), задължително във всеки ДОВОС трябва да бъдат разгледани алтернативи на реализацията на съответното инвестиционно предложение, вкл. и т.нар. „нулева” алтернатива. В предоставения за обсъждане Доклад други и „нулевата” алтернативи не са разгледани, т.е. очаквало се е Докладът задължително да бъде приет от засегнатото население, което е вид натиск и манипулация върху хората – виж. Стр.72 и 74.

8. Поради това, че ПХРАО попада във водосбора на р. Габра, която е приток на р. Лесновска. Също така, голяма е важността за района и на р. Търнавска, която се явява най-близкия повърхностен водоизточник и първичен обект на въздействие при евентуално замърсяване с радионуклиди от хранилището – виж. Стр.85.

9. Поради това, че хранилището се намира върху цялостен водоносен хоризонт и всички хидрогеоложки контролни сондажи в района са пълни с вода (от 10 до 24 м дълбочина) – виж. Стр.105 и 265. Хидрогеоложките изследвания недвусмислено потвърждават, че площадката на хранилището е разположена върху водоносен хоризонт, с дълбочина 6-7 м от повърхността - виж. Стр.105.

10. Поради това, че при проведените през 2005 година изследвания на НЦРРЗ – МЗ на питейните води в с. Нови хан, заключението за местния обществен водоизточник „Фетовица”, поради завишено съдържание на естеквен уран, гласи: „Водата да не се използва за питейни цели!”. Въпросът е – А за какви други цели може да се използва?!? - виж. Стр.94.

11. Защото Хранилището се намира в район, който се характеризира с една от най-високите сеизмичности в България – сеизмичността е на границата между VІІІ и ІХ степент - виж. Стр.106, 108 и 109. Освен това, следва да се има в предвид, че потенциалният екологичен риск на на ПХРАО – Нови хан е свързан с наличието на съхраняваните РАО и вероятността за постъпване на радиоактивност в околната среда при нарушаване целостта на хранилищните единици вследствие на външни въздействия, едни от които са земетресенията - виж.Стр.162.

12. Поради това, че за населението в България се допуска годишната ефективна доза (ГЕД) да е от 3 до 10 пъти по-висока от тази на страните-членки на Европейския съюз – виж. Стр. 134 и 160.

13. Защото при извършения през 2004 година гама-спектрометричен анализ на водни проби е установено следното: Появата на замърсяване на водата в Контролен сондаж №1 (КС1), който е свързан с водоносните пластове около хранилището за твърди РАО, веднага се отразява на водата в пробоотборна точка “Кръстеви кладенци”. Резултатите от измерванията недвусмислено показват връзката между водоносните пластове на тези две точки - виж. Стр. 179 и 180.

14. Защото при извършените през 2002 и 2004 година измервания и анализ на проби на почви, които са взети от с. Нови хан, е измерено високо съдържание на техногенния радионуклид цезий 137 - 170 Bq/kg, което е доста над средните стойности за страната (между 10 и 80 Bq/kg) – виж. Стр. 192, 197 – 200.

15. Поради следния ужасен факт, цитиран в стр.268: “...съществува вероятност да се формират излишни количества деконтаминиращи отпадъчни води (от експлоатациата на хранилището). Единствената възможност, предвидена в идейния проект е отвеждането им към битовата канализация, респективно към проектираната изгребна септична яма (т.е. целенасочено повтаряне на грешката до 1994г.) с периодично почистване в градска пречиствателна станция.” Кое е това населено място, което ще се съгласи на това? Авторите на доклада си признават, че това е престъпление и е в противоречие с действащата нормативна уредба – виж. Стр. 269.

16. Поради това, че е пренебрегната важността на параметъра “стрес-индекс” на засегнатото население, който за съжаление в България все още не се измерва. А нима стресът за българското население не важи? - виж. стр.303 от ДОВОС.

17. Защото има инструментални данни за миграция на радионуклида тритий с подпочвените води на територията на площадката и извън нея. За този факт способстват съхранението на различни по вид и структура източници на тритий в различни хранилищни единици, най-голям принос от които имат тритиевите мишени. Високата способност на трития за миграция във водна среда, позволява да бъде смятан за предвестник за наличие на нарушения на инженерните бариери и структурата на хранилищните единици - виж.Стр.232. Основната задача, свързана с безопасното съхранение на РАО, е да се осигури сигурната им изолация от околната среда и човека, на всички етапи от тяхното управление, като едни от изискваниятя за целта са: реализиране на многобариерна защита, както и извършване на анализ за снижаване на екологичния риск при избор на местата за съхранение и погребване на РАО, като основен критерий са нормите за защита на хората - виж.Стр.22.

18. И накрая, но не последно място по важност е това, че на 27.09.2007 г. Общинският съвет – Елин Пелин на свое редовно заседание гласува и прие с пълно болшинство Решение № 1795, с което даде своето съгласие за провеждане по Закона за допитване до народа (ЗДН) на местен референдум в с. Нови хан по следния формулиран въпрос:

„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”

Считаме, че това решение е в резултат на няколко годишния законов граждански натиск и съответства на многократно изразяваната обществена нагласа на населението, не само на с. Нови хан, но и в цялата община Елин Пелин срещу съществуването на Хранилището. С тези действия на новоханци ще бъдат защитени и жителите на двумилионна София, както и на техните поколения за хиляди години напред.
Тъй като до приключване на стартиралата законова процедура – Местен референдум по ЗДН, всички други действия по тази материя трябва да се смятат за порочни и незаконосъобразни, ние НАСТОЯВАМЕ за Вашата намеса за спирането на всякакви други действия и инициативи, в това число и за спиране процедурата по реализация на горното Инвестиционно предложение на ДП “РАО”, с опасен риск за здравето на над 2 милиона души и техните поколения от цялото Софийско поле.

11.11.2007г.
с. Нови хан
Община Елин Пелин

Огнян Чипев – председател, Сдружение “Нови хан – Европейско селище”, (novihan@abv.bg)

Петър Пенчев – зам.председател, Национално движение “Екогласност”, (p_p_trojanski@yahoo.com)

Няма коментари: