вторник, 20 ноември 2007 г.

ОТНОВО ОТРИЦАТЕЛНИ СТАНОВИЩА ПО ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА БЕРЛИНСКИЯ ЗАВОД ЗА БОКЛУК , КОЙТО ИСКАТ ДА ПРЕНЕСАТ В СОФИЯ

С Т А Н О В И Щ Е

от Национално движение “Екогласност”,

представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

Относно: Консултации с обществеността, съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, по Доклада за екологична оценка на Подробен устройствен план за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр. София и Столичната община, обявени на 07.11.2007 г.

Национално движение “Екогласност” се запозна с предоставените материали по доклада за екологична оценка на Подробен устройствен план(ПУП) за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр. София и Столичната община(СО) и изразява своето становище, съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредбата).

1. НД „Екогласност” счита провеждането на тази процедура за порочно и незаконосъобразно, като съгласно т. 50 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с така изготвения Доклад се нарушават изискванията за “устойчиво развитие”, поради рисковете, от които не само не се опазва околната среда сега и в бъдеще, но се застрашава здравето на днешните българи и техните поколения, като същевременно значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.

2. Поддържаме нашето Становище – вх. 0401/26.04.2007 г. по описа на СО, за инвестиционно намерение на Столична община, обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г.

3. Поддържаме искането си за анулиране на Протокол, одобрен от зам.-кмета на СО Мария Бояджийска, поради следните обстоятелства:

3.1. С писмо 0401-11/11.04.07 г., подписано от г-жа М. Бояджийска, е поискано Становище по приложеното резюме на намерението на СО, в което се акцентира ЕДИНСТВЕНО върху технологията, при това липсва предлагането на алтернативи.

3.2. В Покана от 03.05.2007 г. за участие в консултации на 08.05.2007 г., ул. „Московска” 33, ет. 2, зала 2 от 17:00 ч.(изпратена по електронен път), ИЗОБЩО не се уточнява нормативната уредба, по която се организират тези консултации.

3.3. На самата среща в салона на СО на 08.05.2007 г., в отговор на процедурното предложение от НД „Екогласност” за необходимостта от изясняване на нормативната уредба, по която се организират тези консултации, г-жа М. Бояджийска ЛИЧНО уточни, че в случая тази среща за консултации е „съгласно Наредба 7 за определяне на площадките за третиране на отпадъците”, а не по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

3.4. В Протокол на СО, одобрен от зам.-кмета Мария Бояджийска, ОБАЧЕ се отразява, че проведената консултация на 08.05.2007 г. с представители на заинтересованите лица е била по чл. 19 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка, което е в пълно противоречие със заявеното от г-жа М. Бояджийска публично в залата на СО на 08.05.2007 г.

Този Протокол, подписан от зам.-кмета на СО Мария Бояджийска, представлява не само невярно съставен документ(за което от няколко Граждански Екологични Организации сме сезирали Административен съд София-град и Прокуратурата), но с този фалшив протокол на Столична община НАПЪЛНО се компрометира цялостната процедура по екологичните оценки на Подробни устройствени планове за отреждане на терени на площадка Хан Богров и на площадка ПСОВ „Кубратово” за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр. София и Столичната община, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

4. Не приемаме противоречието в писмо 0401-11/11.04.07 г. на СО, че е предстоящо Столичният общински съвет да определи метод на третиране на отпадъците, когато в приложението към същото предложено ни писмо, подписано от г-жа Мария Бояджийска – зам.-кмет на СО, вече е записана като единствено разглеждана в настоящето инвестиционно намерение на СО – една, единствена технология(известна като „берлинска”).

5. Не приемаме Доклада за екологична оценка(ЕО), поради пълното пренебрегване на т.т. 5 и 6 от нашето Становище – вх. 0401/26.04.2007 г., с ИСКАНЕ за разглеждане на алтернативни технологии спрямо единствено предложената лично от Кмета Бойко Борисов – т. нар. „берлинска” технология, която обаче е опасна поради последващото нискотемпературно изгаряне в неподходящи за целта съоръжения.

6. Не приемаме Доклада за ЕО, поради предвижданото изгаряне(оползотворяване) на пелетите(брикетите) в ТЕЦ и в циментови заводи.

6.1. Запознати сме със становище на г-жа Георгиева – експерт в РИОСВ-София, Отдел по контрол на атмосферния въздух, че в България няма нито един ТЕЦ и нито един циментов завод с подходящи параметри за изгаряне на битовите отпадъци, без да се отделят над 180-те вида диоксини.

6.2. Запознати сме с издадените от МОСВ Комплексни разрешителни на циментовите заводи в България, от които е видно, че те не могат да поемат за изгаряне(оползотворяване) произведените от софийските битови отпадъци по „берлинската” технология пелети(брикети).

7. Не приемаме Доклада за ЕО, поради пренебрегването на значимия по стойност и влияние кумулативен ефект върху населението, особено когато този ефект е бил акцентиран като мотив в Решението на РИОСВ-София от 20.10.2006 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

8. Не приемаме Доклада за ЕО, поради слабостите му по отношение отговорите на първия мотив в Решението на РИОСВ-София от 20.10.2006 г., за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - заключението, че дейностите по третиране на отпадъци предполагат значителни въздействия върху компонентите на околната среда(атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, геоложка основа, почви, ландшафт и биологично разнообразие).

9. Не приемаме Доклада за ЕО, поради липсата на Комплексна екологична експертиза със здравна оценка, съгласно Приложение 1 към Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и определяне на хигиенно-защитните зони. При това се нарушава и чл. 5, ал. 1, т. 7 от Наредба 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци – за определяне на санитарно-хигиенните нормативи към площадките за третиране на отпадъци, вкл. отстоянията на съоръженията за третиране на отпадъци до обектите, подлежащи на здравна защита(границата на жилищната зона на населените места), както се нарушава и Наредба 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

10. Не приемаме Доклада за ЕО, поради пренебрегването на влиянието на подпочвените води, открити при един от сондажите в района на Хан Богров, което е несъобразяване с чл. 9, ал. 1, т. 3, б. „а” от Наредба 7 от 24.08.2004 г.

11. Поддържаме заявеното на стр. 39 от Доклада за ЕО изискване за задължително извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на инсталацията за третиране на отпадъците, съгласно чл. 92 от Закона за опазване на околната среда.

НАСТОЯВАМЕ за налагане на пълна прозрачност за избора на технология на третиране на битовите отпадъци на гр. София и Столичната община, при задължителна ОВОС с осигуряване участието на обществеността на всички етапи при вземане на решения по въпросите на околната среда, съгласно Конвенцията от Орхус.

На база на така констатираните от нас пропуски, Национално движение „Екогласност” дава своето НЕГАТИВНО становище по Доклада за екологична оценка на Подробен устройствен план за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр. София и Столичната община, обявен на 07.11.2007 г. и ще изложи допълнителни мотиви при провеждане на обществено обсъждане, съгласно чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

С уважение,

НД ”Екогласност”:

Зам.-председател:

/Петър Пенчев/

Няма коментари: