вторник, 13 ноември 2007 г.

ДОКЛАДЪТ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ЗАВОДА ЗА БОКЛУК БЕШЕ ИЗГОТВЕН ПОСРЕДСТВОМ ФАЛШИФИЦИРАН ОТ МАРИЯ БОЯДЖИЙСКА ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С НЕИЗЯСНЕНА ЦЕЛ

Екология и чистота ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по доклада за екологична оценка на ПУП– ПРЗ за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр.София и Столичната община
7.11.2007 г.1.Информация за възложителя: Столична община, София 1000, ул. „Московска” № 33, лице за контакт: Петър Трайков, директор на Дирекция „Околна среда” при Столична община, тел:/факс 9811078, 0889200177, e-mail: ptraykov@sofia.bg.

2.Основание за изготвяне на плана: Протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-149/06.12.2005 г.


3. Период на действие и етапи на изпълнение на плана. Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на подробния устройствен план (ПУП). Етапа на изпълнение на плана е провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. След положително становище по ДЕО предстои одобряване на ПУП.


4.Териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини: район Кремиковци, Столична община, област София-град. Площадката, предмет на устройственото планиране, е разположена в местност „Мало ливаде”, североизточно от хвостохранилище Долни Богров, в землището на с. Горни Богров и представлява обработваема земеделска земя (ПИ №134001 и ПИ №134002) извън регулация.


5. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ): В обхвата на площадката, предмет на устройствено планиране, както и в прилежащите й територии няма обекти от Националната екологична мрежа.


6. Основни цели на плана: Основна цел на плана е отреждането на площадка за изграждане на завод за третиране на битови отпадъци.


7. Финансиране на плана: процедурата от изработване на заданието за ПУП до одобряването на ПУП се финансира със средства от бюджета на Столична община. За реализацията на предвидените в плана съоръжения освен от общинския бюджет, ще бъдат търсени възможности за финасиране и от сруктурните фондове на Европейския съюз.


8. Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността: Проекта на плана е изработен. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по ДЕО и по проекта за ПУП до Столична община, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т.1 „а-г” и т.2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.


9. Органи отговорени за одобряването и прилагането на плана: Отговерен за одобряването на плана орган е Главният архитект на СО. Отговорен за прилагането на плана е Столична община.


10. Място за публичен достъп, време за запознаване с проекта на ПУП и доклада за екологична оценка към него и лица притежаващи необходимата квалификация, определени да предоставят устни разяснения на място: Столична община в сградата на ул. „Париж” № 5, Дирекция “Околна среда, всеки работен ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч.; лица: Светла Маркова, началник отдел „Управление на отпадъците”, тел: 9377550 и инж. Силвия Райкова, главен експерт в отдел „Управление на отпадъците”, тел: 9377 479.


11. Срок за изразяване на становище по плана и доклада за екологичната оценка: 14 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 07.11.2007 г.


12.Начин на изразяване на становищата: Становища могат да се депозират на място в Общината, по електронна поща на e-mail: ptraykov@sofia.bg, или на пощенски адрес: Столична община, София 1000, ул. „Московска” № 33; факс: 981 10 78. За становищата изпратени на пощенския адрес на СО е валидна датата на входящия номер издаван от деловодството на Столична община.

Свързани документи:
1.Eкологична оценка (нетехническо резюме) на ПУП– ПРЗ за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр.София и Столична Община, публикувано на интернет страницата на СО: www.sofia.bg , рубрика Sofia news, панел „Екология и чистота”.

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=4&sub_open=24633&nxt=0

Нетехническо решение

Господа от ХТМУ, кажете честно, от постъпилите в СО 46 различни видове технологични решения за третиране на ТБО, как избрахте точно тази абсолютно вредна и безумна технология за да я включите в доклада си като пример?

Аналогична информация за Кубратово:

http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=4&sub_open=24632&nxt=0

Господин Борисов, Госпожо Бояджийска,
Защо СО сключи договор за 5 млн лева с консорциума Фихтнер и Аква, след като вече сте предопределили терена, технологията, изпълнителя на завода за смет?
5 милиона за да бъде научно доказано онова, което на вас ви е изгодно!

Ние вече дадохме писмените си становища за вредността на тази технология, очевидно мненията на хората и на експерти, поканени от вас на т.нар. "среща" нямат значение за вас.


http://grupa-geo.blogspot.com/2007/04/blog-post_2608.html

http://grupa-geo.blogspot.com/2007/04/blog-post_26.html

Вие желаете хората в България да бъдат тровени от изгарянето на брикети, съдържащи различни видове пластмаси. Изгарянето е на нискокалорично и инертно гориво, с което заводите не могат да поддържат технологичен режим. Горивото най-вероятно ще се раздава на социално слаби и изгарянето ще се осъществява при домашни условия без газоочистка.

Вие искате становища просто за да си изпълните формално процедурата без да се интересувате по същество от дадените мнения и поставените проблеми.

Тогава икономисайте 5-те милиона от нашите данъци и такси и не ги давайте на Фихтнер и Аква за нещо, което вече сте предрешили!

Няма коментари: