четвъртък, 12 април 2007 г.

РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

ПО ЖАЛБА НА СДРУЖЕНИЕ „НОВИ ХАН – ЕВРОПЕЙСКО СЕЛИЩЕ”
И ГРУПА ГРАЖДАНИ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "ЗА ЗАЩИТА НА НОВОХАНСКАТА ГОРА" СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ЗА ПРОДАЖБАТА НА 3287 дка ГОРА НА СОБСТВЕНИКА НА МК "КРЕМИКОВЦИ" ПРАМОД МИТАЛ

гр.София, 02.04.2007г.

Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на тридесети март двехиляди и седма година разгледа докладваното адм.д. № 14/2007г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Сдружение „Нови Хан-Европейско селище"-с.Нови хан, Софийска област и Инициативния комитет на с.Нови хан, Община Елин Пелин, против решение № 1447 по протокол № 41 на извънредно заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 03.11.2006г. Излагат се доводи за липса на мотиви досежно интереса на общината от продажбата на имота,предмет на решението; обстоятелството, че част от имота била публична общинска собственост, на терена имало водохващане на водопровода, захранващ част от населението; наличие на извори на терена, което би застрашило чистотата на реката и подпочвените води, лишаване на населението от възможност за снабдяване с дърва на местното население по чл.57, ал.9 от Закона за горите; разрушаване на екологичното равновесие,водещо до намаляване на миграцията на дивеча и неговата популация.
Ответникът по жалбата не взема становище.
Представителят на Софийска окръжна прокуратура изразява становище за отхвърляне на жалбата.
След преценка на обжалвания административен акт съобразно критериите на чл.41, ал.З от ЗАП, съдът намира жалбата процесуално допустима и основателна по следните съображения :
Атакуваното решение е прието при действието на Административно-процесуалния кодекс.При проведеното заседание са присъствали 20 от общо 21 съветници, присъствал е Кметът на Елин Пелин. С решение № 1447 по т.1 от дневния ред е открита процедура за продажба чрез конкурс за изграждане на „Зелено селище" на недвижим имот, частна общинска собственост,представляващ имот № 498005 с площ 3287,329 по одобрената карта на възстановена собственост на землище с.Нови хан в местността „Старата кория" и е упълномощен кметът да възложи изготвянето на пазарна оценка и условия на конкурсна документация. Решението прието със 17 гласа "за" и 3 „против".Като правно основание е посочено чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.56 от Наредба № 4 на ОбС. Процедурата е била инициирана по предложение на кмета на Елин Пелин вх.№ ОА-1427-1/27.10.2006г. В същото изобщо не се съдържат мотиви за необходимостта и целесъобразността от продажба на имота и що за „зелено селище" ще представлява имотът след продажбата. Обсъждат се само възраженията, съдържащи се в протестите на местното население .
Мотивите за решението не могат да бъдат извлечени имплицитно и от протокола, отразяващ подробно изказванията на общинските съветници и на председателя на ПК по „Финанси, бюджет и икономика".На заседанието е бил поканен председателят на Сдружение „Нови хан-европейско селище",който е изложил тезата си. Дебатите визират изключително съдържанието на протестите, отразено в протокол № ОС-1014/14.10.2006г. от Общо събрание на населението и подписка към него, искането за местен референдум по въпроса и жалбата до Областния управител на Софийска област. В решението се цитират и предложенията на ПК "Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество съвместно с ПК "Промишленост, селско и горско стопанство, ТБД, ТУ" при ОбС, но от тях може да се извлече по същество единствено съждението, че просперитетът на общината може да бъде осигурен само чрез привличане на инвестиции. Липсват всякакви експертни проучвания и консултации във връзка с екологични въпроси, както и с характера на въпросното „зелено селище".В предложението на кмета се твърди, че на заседание на ОбС на 26.10.2006г. са били дискутирани публично възраженията на протестиращите в присъствие на медиите. Отново не са били изяснени конкретните мотиви за продажбата, предназначението на имота и какви изисквания следва да бъдат поставени на кандидат-купувачите с оглед на изграждането на „зелено селище".
С предходно решение № 1384/28.09.2006г. е било прието решение в същия смисъл, но то е било атакувано от жалбоподателите пред Областния управител, който със заповед № ОА-424/23.10.2006г. е върнал решението за ново обсъждане. След отмяната му ответният общински съвет е приел решението ,предмет на настоящото производство, със същото съдържание. Законосъобразността на този акт следва да се преценява въз основа на данните в преписката за същия, включително досежно инициирането на процедурата. Но дори и да се приобщят документите от преписката по отмененото решение /предложение № П-02-6532/2/20.09.2006г. на Кмета и писмо до кмета вх.№ П-02-6532/22.08.2006г. от потенциален инвеститор, от тях не могат да се извлекат никакви данни относно проекта за „зелено селище". Не е ясно каква е концепцията на общинския съвет за „зелено селище", на която ще се базират условията на евентуален конкурс. Именно те са в основата на вземане на мотивирано решение за продажба на общинската гора.
Процедирайки по гореописания начин, ответният общински съвет е нарушил разпоредбите на чл.59, ал.1 АПК, касаещ наличието на мотиви; чл.59, ал.2, т.4, предл.първо АПК, визиращ излагането на фактическите обстоятелства като задължителен реквизит. Поради липсата на мотиви не може да бъде преценено дали е спазен принципът на съразмерност съгласно чл.6 от АПК предвид съотношението на целите на акта и евентуалното засягане на общественозначими права и интереси, включително нанасяне на вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. Нарушен е и принципът на служебното начало по чл.9 ал.2 от АПК във връзка със събиране на доказателства, както и разпоредбата на чл.35, предл. първо от АПК досежно предварително изясняване на фактите и обстоятелствата, от значение за случая. Предвид сложността и комплексността на проблемите във връзка с продажбата на процесната гора, административният орган би трябвало служебно да назначи експертизи за изясняване на конкретни въпроси във връзка с предназначението на имота, с оглед на което се прибягва до продажбата му.
По изложените съображения съдът счита, че решението на общинския съвет е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 1447/03.11.2006г. по протокол № 41/03.11.2006г. на Общински съвет Елин Пелин като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на
Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Няма коментари: