четвъртък, 26 април 2007 г.

НД "ЕКОГЛАСНОСТ" ВНАСЯ ДНЕС СВОЕТО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА БЕРЛИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЗАВОД ЗА БОКЛУК

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 04-26/ 26-04-2007

До Столична община

С Т А Н О В И Щ Е
от Национално движение “Екогласност”,
представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

Относно: Консултации с обществеността, съгласно ЗООС, за инвестиционно намерение на Столична община, обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г.


Национално движение “Екогласност” се запозна с предоставените материали по инвестиционно намерение на Столична община(СО), обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г. и изразява своето становище, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда(ЗООС).

1. Поддържаме решаването на проблема с третирането на битовите отпадъци, генерирани на територията на Столична община да бъде поставено на законова основа, при пълно спазване на екологичните норми и акцентиране върху принципа за „устойчиво развитие”, съгласно ЗООС - да не се прехвърлят днешни проблеми като отговорности на бъдещите поколения на човека.
2. Приветстваме решението на РИОСВ-София, за задължително извършване на екологична оценка на Подробните устройствени планове(ПУП) на всички предлагани площадки за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.
3. Настояваме за задължително извършване на Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на всички ПУП на предлаганите площадки.
4. Не приемаме противоречието в писмо 0401-11/11.04.07 г. на СО, че е предстоящо Столичният общински съвет да определи метод на третиране на отпадъците, когато в приложението към същото предложено ни писмо, подписано от г-жа Мария Бояджийска – зам.-кмет на СО, вече е записана като единствено разглеждана в настоящето инвестиционно намерение на СО – една, единствена технология(наречена „берлинска”).
5. Не приемаме предложената „берлинска” технология, поради ГРУБОТО НАРУШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ - заложената опасна екологична бомба, породена от задължителното изгаряне на произведените брикети(пелети), което е записано като параметри в предлаганата „берлинска” схема на технологията:
5.1. „Брикетите се предлагат като стоков продукт за изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи”;
5.2. „Общината извършва проучване за сключване на предварителен договор за изгарянето на пелетите в ТЕЦ или циментови заводи”.
6. Не приемаме ГРУБОТО НАРУШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ при предлаганата схема на „берлинската” технология, поради заложеното в нея неотделяне на пластмасите, влагането им в произведените брикети и последващото им изгаряне като опасни отпадъци, защото при това изгаряне се гарантира замърсяване на околната среда с над 180 вида диоксини и фурани, с категорично доказан риск за здравето на населението и на поколенията.

Вследствие на горните констатации, НЕ ПРИЕМАМЕ като цялост предлаганата схема на „берлинската” технология с последващо задължително изгаряне, което вече е отречен подход от миналия век и на фона на директивата на Европейския съюз за забрана на изгарянето на опасните отпадъци след 2008/2009 г.
НАСТОЯВАМЕ за налагане на пълна прозрачност при избора на технология и при последващите Подробни устройствени планове със задължителна ОВОС на предлаганите площадки, с осигуряване участието на обществеността на всички етапи при вземане на решения по въпросите на околната среда, съгласно Конвенцията от Орхус.

На база на така констатираните от нас пропуски, Национално движение „Екогласност” дава своето ОТРИЦАТЕЛНО становище по предложеното с писмо 0401-11/11.04.07 г. за консултации с обществеността, инвестиционно намерение на Столична община.С уважение,
НД ”Екогласност”:
Зам.-председател:
/Петър Пенчев/

Няма коментари: