четвъртък, 26 април 2007 г.

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИСКАТ АЛТЕРНАТИВА НА БЕРЛИНСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БОКЛУК

ТРИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАТ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ПЛАЗМЕНИЯТ МЕТОД КАТО НАЙ-СЪВРЕМЕНЕН И БЕЗВРЕДЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕКА, А ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ТРИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ЗАВОДА ДА БЪДЕ ПОДЛОЖЕНА НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 04-26-Д/ 26-04-2007

До г-н Бойко Борисов,
кмет на Столичната община


Д О П Ъ Л Н Е Н И Е към С Т А Н О В И Щ Е
от Национално движение “Екогласност”,
представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

Относно: Алтернативно предложение съгласно НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за инвестиционно намерение на Столична община, обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г.


Уважаеми господин Борисов,

Национално движение “Екогласност” внесе днес в Деловодството на Столична община(СО) своето отрицателно Становище по инвестиционно намерение на Столична община(СО), обявено с писмо 0401-11/11.04.07 г. и с настоящето Допълнение като неотменима част от Становище с наш изходящ номер 04-26/26-04-2007, прави следните три предложения, съгласно изискванията на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми(Наредба за ЕО):

1. Компетентният орган по чл. 4 от Наредба за ЕО да издаде становище по ЕО, като приложи Чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба за ЕО и
Да не съгласува плана, защото предвижданията в него не са в съответствие с нормативната уредба по околна среда, като в доклада по ЕО трябва да бъдат отразени нашите мотивирани възражения срещу осъществяването.

2. Предлагаме АЛТЕРНАТИВА на разглежданото инвестиционно предложение от писмо 0401-11/11.04.07 г. на СО, да бъде
Плазмена технология при много висока температура,
която подробно е отразена в няколко от постъпилите предложения в Столична община, като част от над 40-те оферти-предложения за технологии от фирми, оповестени в СО съгласно Закона.
НАСТОЯВАМЕ тази алтернатива «Плазмена технология при много висока температура» да бъде отразена в Доклада за Екологичната оценка, съгласно Чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба за ЕО.

3. Съгласно Чл. 21, ал. 1, т. 2 от Наредба за ЕО, ПРЕДЛАГАМЕ провеждане на Обществено обсъждане на доклада за Екологична оценка.

С уважение,
НД ”Екогласност”:
Зам.-председател:
/Петър Пенчев/

Подкрепили Становището:

Веселин Димитров – председател на Екосдружение „Връбница, Надежда”

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет - Мрамор

Няма коментари: