сряда, 25 април 2007 г.

Из протоколите на Върховния административен съд: ГЛОБА ЗА ДЖЕВДЕТ /от личния му джоб/!

Заседание на съда по делото срещу МОСВ за изгаряне на месокостно брашно без ОВОС. Ведомството на минисър Чакъров отказа да представи пред съда важни доказателства по делото


П Р О Т О К О Л
София, 21.04.2007 година
Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи април две хиляди и седма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
ИВАН РАДЕНКОВ

при участието на секретаря Светла Панева
и с участието на прокурора Нестор Несторов
сложи на разглеждане дело № 11926 по описа за 2006 година,
докладвано от съдията ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА


На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 107 от ГПК на второ четене в 9.06 ч:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Национално движение "Екогласност", редовно призован, представлява се от зам. председателя Петър Пенчев Троянски.
ОТВЕТНИКЪТ: Министъра на околната среда и водите, редовно призован, не изпраща процесуален представител
ЗА ВАП се явява прокурор Несторов.

ПЕТЪР ТРОЯНСКИ: Да не се дава ход на делото. От МОСВ не са изпълнили дадените в предишното съдебно заседание указания от съда. Протестирам срещу такова отношение на държавен орган, в лицето на министъра.
Моля делото да не бъде насрочвано в периода между 15 и 28 май 2007 г., тъй като няма да бъда в страната.
ПРОКУРОРЪТ: Да не се дава ход на делото. От министерство на околната среда и водите следва да представят указаните им в предишното съдебно заседание доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение, констатира, че указанията, дадени от съда в предишното съдебно заседание за представяне на необходимите доказателства по преписката, не са изпълнени от министъра на околната среда и водите, поради което ход на делото не следва да се дава. На основание чл. 305 от АПК, следва да бъде наложена глоба в размер на 150 лв. на министъра, поради неизпълнение на указанията.
Предвид изложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
НАЛАГА глоба на министъра на околната среда и водите в размер на 150 (сто и петдесет) лв. за неизпълнение на дадени от съда указания.
ОТЛАГА делото за друга дата с ново призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:

Няма коментари: