вторник, 24 април 2007 г.

ЗАВОД ЗА БРИКЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЩЕ ПРОИЗВЕЖДА НИСКОКАЛОРИЧНО И ОТРОВНО ГОРИВО. НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ, КАТЕГОРИЧНО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ

До:

Зам. кмета по околна среда на Столична община

С Т А Н О В И Щ Е

Относно:

Резюме на намерението на Столична община за изграждане на съоръжения и инсталацииза третиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на СО

От Екосдружение „Връбница – Надежда”

Уважаема госпожо Бояджийска,

Блулинк Информационна мрежа разпространи това ваше писмо с призива гражданските сдружения и организации да дадaт становище по него. Като оценяваме факта, че желаете да получите обратна информация от гражданите, изразяваме нашата благодарност за предоставената ни възможност.

Преди да започнем с въпроса по същество, прави ни впечатление, че предоставяте за становище две от площадките, за които е изготвен ПУП – „ПСОВ Кубратово” и „Хан Богров”, а за площадката в „ЗСК Кремиковци” /за която също е изготвен ПУП и РИОСВ е определила, че е необходима екологична оценка/ не бе поискано такова становище дори от сдруженията в Кремиковски район. Означава ли това, че площадката в ЗСК Кремиковци отпада като потенциале терен за изграждане на съоръжения и инсталация за третиране на ТБО?

Нашите бележки по отправеното конкретно запитване ще обособим в три основни групи въпроси:

I. Въпроси, свързани с последователността на действията на Столична община

II. Въпроси, свързани с т. нар. „берлинска” технология за производство на брикети или пелети от ТБО

III. Въпроси, свързани с избора на площадките

I. Въпроси, свързани с последователността на действията на Столична община

1. В писмото си до „Блулинк-Информационна” мрежа Вие твърдите, че според Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община/Решение 208/22.03.07 на СОС/ се предвижда извършване на предпроектно проучване на проект „Управление на отпадъците на град софия”, след което СОС ще определи метод на третиране.

Доколкото ни е известно предпроектно проучване Столична община все още не е извършила, но в изпратеното ни НАМЕРЕНИЕ НА СО ние научаваме, че конкретната технология е вече предопределена преди да е избрана / в ПРОГРАМАТА и СТРАТЕГИЯТА на СО за управление на отпадъците има механично изброяване на няколко възможни метода за третиране на ТБО, но СОС така и не стигна до решение кой от тях ще се прилага на територията на общината/.

2. В ЗАДАНИЯТА ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУП, публикувани на сайта на СО, на стр.3 четем, че „според законовата и нормативна база местоположението на площадката се избира според технологията на третиране, очакваното отделяне на вредни емисии, специфични теренни и климатични особености, санитарно-охранителни зони”.

И тъй като нито берлинската, нито коя да е технология някога е била избирана от СОС, налага се изводът, че СО избира най-напред площадките, което е нарушение на законите и подзаконовите нормативни актове.

3. В ЗАДАНИЯТА ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУП е представена таблица за прогнозния морфологичния състав на ТБО на София, направен от фирма ИНИТЕК и Столична община през 2001г., на базата на изследване от 2000 г. Прогнозата е за 2005г., 2010г. и 2020г. Съпоставяйки прогнозата за 2005г. с реално изследвания морфологичен състав на ТБО ние виждаме значително разминаване. За годините 2010 и 2020 грешката в прогнозата ще бъде още по-голяма, което означава че Столична община не разполага с достоверни данни за морфологичния, физичния и химичния състав на битовата смет, а за проектирането на съоръжението за третиране на ТБО е необходимо да има прогнозни данни поне за 30 г. напред, считано от настоящия момент.

4.В ЗАДАНИЕТО Столична община залага напълно фалшиви данни и за количеството на сметта. Залагат се 1 500 т на ден, количество, което не може да бъде обосновано по никакъв начин. Понастоящем софиянци плащат за обработка на 1050 т на ден – число, което не е потвърдено от никакви измервания, тъй като площадките за балиране дълго време не разполагаха с кантари. Но все пак допускаме, че това е максималното възможно количество, тъй като именно то е залегнало в ДОГОВОРИТЕ на фирмите за балиране, в противен случай тези фирми биха протестирали за претърпени загуби, ако не калкулират цялото си количество продукция.

Заложеното количество на ТБО от 1500 т/ден и представената прогноза за морфологичния състав на софийските битови отпадъци напълно противоречат с някои реалности, като например наличието на договори с фирмите по събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Неотчитането на съществуването на тези фирми и прогнозата за нарастване на рециклируемите отпадъци с презумпцията, че те ще отиват за производство на смет-пелети означава брутално спъване на системата за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците, което противоречи на няколко европейски директиви и на здравия разум в екологосъобразното отношение на човека към природните ресурси и енергийните източници.

Това намерение и последващо действие на Столична община противоречи на изискванията на чл. 4 от Закона за управлвление на отпадъци.

Този капацитет навежда на мисълта на предвидено третиране и на промишлени и/или опасни отпадъци.

Концентрирането на едно място на всичките отпадъци ще даведе да увеличаване на транспортните разходи, както и свързаните с това емисии вредни вещества.

II. Въпроси, свързани с технологията

1. Описаната в Резюмето на намерението на СО технология представлява изгаряне на смесени отпадъци, включително цялото количество пластмаса, кожи и гума, отделени от софиянци, но ИЗГАЯНЕ, ОТЛОЖЕНО ВЪВ ВРЕМЕТО. Тъй като СО не посочва къде ще се използват смет-пелетите като гориво, от резюмето ни става ясно само, че пресованата смет ще се изгаря неизвестно къде /най-вероятно в непригодени за целта пещи и печки без необходимите газоочистващи съоръжения, при което ще се отделят стотици видове диоксини и фурани с доказана опасност за здравето на човека./

Към момента няма инсталация, която да има разрешително да изгаря такива отпадъци.

Ако се пряви промяна в горивната база на ТЕЦ или циментов завод, това също ше изисква провеждане на процедура за ОВОС и промяна на конкретното комплексно разрешително. Това означава, че произвежданите “пелети” към момента нямат гарантиран пазар.

2. Производството на смет-пелети е енергоемко, а полученият продукт е с ниски показатели / ниска калоричност, топлопроизводството от изгарянето на смет-пелетите е трудно управляем процес/. Tези характеристики правят смет-пелетите енергиен източник, който не е предпочитан за захранване на собствения горивен процес дайе от производителя му! Как този производител тогава се надява, че ще намери пазар за продукта си? Може би обратното – ще трябва да плаща на някого за да ползва продукта и този някой няма да има ОВОС за домашния си инсинератор.

3. Тъй като няма гарантиран пазар за пелетите или брикетите от отпадъци, Столична община ще трябва да опаше София с китайскаили по-точно с „берлинска стена” от смет-пелети, така като ни обсади с пирамиди от бали.

4. Прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ)

Принципите на НДНТ са обективни критерии за екологичността и рентабилността на подобна инсталация. Защо СО не е използвал до момента утвърдената от министъра на околната среда методика за определяне на НДНТ на база на постъпилите в общината предложения? Ако не е правил това, защо не са публикувани резултатите? Така ще има база за обсъждане. Без конкретна информация за материалните и енергийните потоци в бъдещата инсталация, това което правите е само рекламна кампания.

4. Ако в крайна сметка се стигне до изгаряне на смет-пелетите в инсинератор /неизвестно кога, къде и от кого ще бъде построен той/, тогава каква че бъде икономическата изгода за столичани от този междинен етап „производство на смет-пелети, съхранение и евентуално транспортиране”? Очевидно софиянци ще бъдат и икономически натоварени от още едно безсмислено упражнение на столичната управа.

III. Въпроси свързани с площадките за изграждане на съоръжението за третиране на ТБО.

И при най-безвредната технология / кавато берлинската със сигурност не е/ преди всичко трябва да се държи сметка за местоположението и особеностите на площадката, отстоянията според българското законодателство /което вече е хармонизирано с европейското/ и кумулативния ефект от замърсяването в даден район.

Също така при избора на технология трябва да се предвидят и „съпътстващи ползи”, които самата технология би могла да допринесе за ликвидиране на стари замърсявания, а и на други видове замърсявания. За последното СО не трябва да се притеснява от разширяване на заданието, защото Стратегията е написана за управление на отпадъците, генерирани на територията на СО. Трябва да се отчете факта, че инсталация за третране на отпадъци ще се строи за първи път в София и ще работи десетилетия, затова е редно Столичната управа да прояви далновидност.

Накрая ще добавим, че за да се реши кризата на София по-бързо и по-безконфликтно са необходими информираност на населението и непрекъснат диалог с него. За целта е крайно време Столична община да започне информационна кампания и широк обществен дебат с населението по въпроса за бъдещия метод за третиране на отпадъците.

И не на последно място по важност:

Не трябва да се забравя, че според българското законодателство за построяването на съоръжение и инсталация за преработка с капацитет за такъв голям град задължитекно е необходима ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, в която са залегнали всички необходими процедури по обсъждане с населението на всеки един етап от инвестиционното предложение.

В заключение:

Становището ни за Намерението на СО е отрицателно, но оценияваме желанието на столичната управа да започне някакъв диалог с гражданите. Затова за в бъдеще оставаме отворени за такъв диалог при спазването на законодателството и по-голяма публичност и откритост от страна на Столична община.

24.04.2007

Подкрепили становището граждански и екологични организации:

Веселин Димитров – председател на Екосдружение „Връбница – Надежда”

Павел Бонев – председател на Инициативен комитет „За опазване на околната среда – Мусачево”

Борис Борисов – председател на Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на с.Горни Богров”

Марин Маринов – председател на Инициативен комитет Требич

Петър Пенчев – зам. председател на НД „Екогласност”

Снежинка Цветанова – председател на Инициативен комитет Мрамор

Огнян Чипев – председател на СНЦ „Нови хан – европейско селище”

Тук публикуваме писмото от Столична община, с което се иска становище относно Намерение на Столична община от екологични организации, членове на мрежата NGOs Bluelink, а така също и персонално от представители на някои сдружения.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Съгласно Закона за устройството и застрояването на гр. София / ДВ. бр.106/ 27.12.2006г. / площадките, намиращи се на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води -Кубратово, У ПИ I - 162 - общинска собственост с площ 58.144 дка. и "Хан Богров", поземлени имоти №. № 134001, 134002 - общинска собственост с обща площ 74 дка. са определени за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Столична община.
Стратегията за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община. одобрена с Решение № 208 / 22.03.07г. на СОС, предвижда извършването на предироектно проучване на проект " Управление на отпадъците на гр. София ", след което Столичният общински съвет ще определи метод на третиране.
В изпълнение на Решения на РИОСВ - София № СО - 16 - ЕО / 2006г.и № СО - 01 ЕО / 2007г.. за изготвяне на екологична оценка на Подробните устройствени планове /ПУП/ на горецитираните площадки, моля за Вашето становище по приложеното резюме на намерението на Столична община.
Пълният текст на Заданията за обхват и съдържание на подробните устройствени планове на площадките са публикувани на следния адрес в интернет : www.sofia.bg - рубрика "Обществени поръчки" /под същото заглавие/.
За контакти - инж. Петър Трайков, директор дирекция "Екология и чистота", тел/факс 981 10 78 или тел. 989 48 60.
Приложение; Резюме на намерението на Столична община.
С уважени
Бояджийска
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕЗЮМЕ НА НАМЕРЕНИЕТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Схема на технологията, съгласно ПУП Изходни данни - на третиране се подлагат 500 000 тона битови отпадъци годишно с влажност до 43% и морфологичен състав по данни на Столична община от 15.03.2005 година, както следва: Хартия - 23% Текстил - 11 % Пластмаса-5.9% Гуми и кожа- 2.1% Дървесина - 3%
Биологично разлагащи се - 25.1% Животински продукти -2.4% Метали - 1.9% Стъкло- 14.1% Пясъци и земя - 2.9% Пепел до 5мм - 2.4% Пепел над 5 мм - 1.4% Други - 3.8%
Топлотворна способност на отпадъка 10.337 МДж/кг Генерирано количество на ден - 1500 т
Третиране на площадката:
След измерване на количеството на постъпващите отпадъци същите се насочват към
приемен бункер и подлагат на грубо смилане и сепариране, при което размерите се
намаляват до 60-200 мм и се отделят следните фракции:
Метална фракция - 9500 т/год
Неметална негорима фракция - 28000-31000 т/год
Останалите отпадъци се подлагат на сушене и фино сепариране. При сушенето. което се извършва чрез внасяне на топлина от изгарянето на природен газ. влажността на отпадъците се понижава до около 10 %, и с това се преустановява генерирането на миризми, топлотворната способност нараства до около 20 Мдж/кг. Отпадъците се подлагат на смилане, при което размерите на частиците се довеждат до 0-6 мм. Чрез извършване на сепарация се отделя инертна маса за депониране или използуване в количество около 71-75000 т/год. Отделената водна пара при процеса на сушене в основната си част кондензира при процеса на охлаждане и пречистване на газовете от сушене, при което се очаква да се генерира 118-130 хил.м3 чиста вода.
Останалата фракция в количество около 280 000-320 000 т/год след сепарирането се подлага на брикетиране. Брикетите се предлагат като стоков продукт за изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи.
За инсталация с капацитет 160 000 т/год. е необходима площ за строеж от около 25.000 м2. Такава действуваща инсталация има в Берлин и там не са предявени изисквания за отстояния от жилижни сгради. При съответни конкретни условия (площадката се предоставя без изразходване на средства, финансово поощряване на инвестицията, безплатно оползотворяване или доплащане за алтернативното горива) разходите са около 40 евро/тон.
Някои възможни въпроси и отговори:
Защо се използва природен газ за затопляне на въздуха, а не образуваната при
процеса топлина?
Tази възможност е проверена при конкретните условия в Берлин. Решението за природен газ има следните основания:
• Ако част от горивото, произведеното на площадката бъде изгорено, за да се оползотвори произведена при процеса топлина за сушене, инвестиционните разходи нарастват значително.
• Предвид експлоатационните разходи на една горивна инсталация, то специфичните разходи за произведената чрез нея МWh топлина не са ценово по-изгодни, отколкото при използването на природен газ.
• Автоматичното регулирането на сушилнята трябва за кратко време да реагира на колебания в натоварването, тъй като постоянно варира влагосъдържанието на входния материал. По тази причина предоставяне на топлина чрез изгаряне на алтернативно гориво е една бавно реагираща система и не може да отговори на техническите изисквания.
• Съоръжението за пречистване от отпадъчните газове от сушилнята работи с природен газ и не е пригодено за друг вид гориво.
• Всички инсталации с изгаряне имат периоди на спиране за профилактика и ремонти. За да не спира инсталацията е необходимо осигуряване на външно захранване с газ и ток.
Какво представлява неметалната фракция - алуминий, мед, неръждаеми
стомани и други; събира се в контейнери и предлага за преработване на
лицензирани фирми.
Какъв е разхода на природен газ за сушенето на един тон битови отпадъци -
влагата се намалява от 35-45% до 8-15%, като се изразходват 180-300 квтч или
около 340 нмЗ природен газ.
Какъв тип сушилна е заложена - барабанна; кпд около 90%
Има ли топлинен капацитет за използуване на газовете от сушилната - не ; те
са с температура около 140 С; след пречистване се изхвърлят в атмосферата със
съдържание на прах под 20 мг/нмЗ.
Какво е влагосъдържанието на отпадъците преди пелетизация - средно 10%.
За какво се използва инертната фракция при сепарацията - най-често се
предоставя на бетонови възли.
Има ли възможност за съвместна пелетизация на утайки от ПСОВ с битовите
отпадъци - ако са изсушени до влагосъдържание 8-15%.
Какво може да бъде съотношението между отпадъците и утайките - утайките
могат да бъдат около 20% в сместа.
Какви други възможности за отделяне при сепарацията има - може ли и
пластмаси? - да би могло да се отделя и фракция от пластмаси; имат решение, но не
го прилагат, защото изисква миене.
Пелетите генерират ли миризми - не
Каква е хигроскопичността на пелетите - около 16%
Къде се изгарят пелетите - ТЕЦ или циментови заводи
Общината извършва проучване за сключване на предварителен договор за изгарянето на пелетите в ТЕЦ или циментови заводи.


Няма коментари: