вторник, 17 април 2007 г.

НА 18 АПРИЛ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РАЗГЛЕЖДА ОТНОВО БЕЗЗАКОНИЕТО В БОРИСОВАТА ГРАДИНА


ОБЩНОСТ НА СОФИЙСКИ ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ
ИНИЦИАТИВА „ГРАЖДАНИ ЗА ЗЕЛЕНА СОФИЯ”
_______________________________________
Изх. №11/05.04.2007г.

ДО Г-Н Б.БОРИСОВ,
КМЕТ НА СО

ДО Г-ЖА М.БОЯДЖИЙСКА,
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СО

ДО Г-Н ПЕТЪР ДИКОВ,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СО

ДО Г-Н С.ДИМЧЕВ,
ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА
СИСТЕМА”

ДО Г-Н ВЛ.КИСЬОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

ДО Г-ЖА Н.МАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО
ОКОЛНА СРЕДА,
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

по чл.28, ал.3 от ЗМСМА и чл.77, ал.1 от ПОДСОС

за отмяна на Решение № 435 по Протокол № 80 от 08.06.2006г.
на Столичния общински съвет
за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот- публична общинска собственост за „детски кът със свободен достъп и лятна градина към ресторант „Българка””, представляващ част от УПИ І, кв.4, м.”Изток-Изток” по плана на град СофияУважаеми Господа,

С Решението „се възлага на кмета на СО да проведе процедура за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от парк „Борисова градина” – публична общинска собственост - за „детски кът със свободен достъп и лятна градина към ресторант „Българка””, представляващ част от УПИ І, кв.4, м.”Изток-Изток” по плана на град София.

Внасяме настоящото ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ № 435 по Протокол № 80 от 08.06.2006г. на Столичния общински съвет със следните аргументи за неговата незаконосъобразност:

1. Публичната общинска собственост, представляваща гора, не може да бъде същевременно лятна градина към частния ресторант „Българка”;
2. Решението за конкурс е опорочено със записа „лятна градина към ресторант „Българка”, което по същество е промяна на предназначението на терен за озеленяване - публична общинска собственост. Това представлява нарушение на чл. 9, ал. 2 и чл.62, ал. 2 от ЗУТ, както и на чл.9, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на СО.
3. От една страна се провежда конкурс, а от друга е обявено , че е за „лятна градина към ресторант „Българка”, който е частна собственост на фирма „Стойков и син ООД”.
4. С Решението си СОС посочва победителя в конкурса и предрешава съдебния спор в полза на дългогодишния закононарушител „Стойков и син ООД”.
5. Решението е взето при висящ съдебен иск срещу владеенето на общинския имот – УПИ І - „без правно основание” от „Стойков и син ООД”. Искът е внесен от кмета на район „Изгрев” в изпълнение на Решение № 835 по Протокол № 66 от 15.12.2005г.
6. СОС взема решението за конкурс, без да е одобрил план-схема за разполагане на съоръжения в имота по предложение на ДАГ.
7. Член 17, ал.1, т. 9 от Наредбата за търговската дейност на СО забранява разполагането на търговски обекти в зелените площи.
8. С изпълнението на Решението ще продължи унищожаването и увреждането на 80-годишната дъбова гора /приложение 2/.

Настояваме да бъде внесен доклад за отмяната на Решение 435 като взето в нарушение на действащото законодателство и против обществения интерес.

Приложения:
Становище на ОСГС вх.№9300-161/16.05.06г.
Писмо от зам.кмета на СО изх.№3200-105/31.10.05г.
Становище на инж.В.Кожухаров- експерт към ПКОСЗГ на СО - от 16.05.06г.
Писмо от директора на Дирекция „Зелена система” изх.№ 0808-4854/12.12.06г.

5 април 2007г.

За Общността на софийски граждански сдружения – Инициатива „Граждани за зелена София”:

Подписи
Предложението е подкрепено от още 7 граждански организации и комитетиНАРЕДБА за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Столична община
Чл. 9. (1) Обектите за обществено обслужване в териториите, предвидени за озеленяване, които са елемент на паркоустройствения план са публична общинска собственост, това се отнася за обекти след влизане в сила на настоящата наредба. (2) В съществуващите общински озеленени площи се забранява изграждането на допълнителни обекти за обществено обслужване - търговия, услуги, хранене, спорт, атракции, паркинги, паметници и др. п., освен предвидените такива в одобрения паркоустройствен план.
Закон за устройство на територията
Чл. 9. (1) Промяна на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се извършва въз основа на действащ подробен устройствен план.
(2) (Изм., ДВ, бр. 65 от 2004 г.) Не може да бъде променяно предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове. Не може да бъде променяно предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или подробните устройствени планове в урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на съоръжения на техническата инфраструктура.

Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Зелените системи и озеленените площи се устройват в съответствие с одобрените общи устройствени планове на населените места и общините и подробни устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите в наредбата по чл. 13, ал. 1.
(2) Озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.
НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община
Приета с Рещение №4 по Протокол №36/13.01.2005 г. на Столичен общински съвет.

Чл. 17. (1) На територията на СО се забранява:1. търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;2. продажба на стоки с неустановен произход и на стоки, неотговарящи на изискванията на чл. 16, ал. 1;3. продажба и сервиране на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години;4. достъп на лица до 16 години, без придружители - пълнолетни лица, в обектите, в които се сервира алкохол, след 23 часа през летния сезон и след 22 часа през зимния сезон;5. продажба на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и здравни заведения;6. продажба на тютюн и тютюневи изделия на територията на детски, учебни и здравни заведения;7. ползване на зелените площи, тротоарите и другите места, предназначени за общо ползване, около търговския обект - за съхраняване на стоки и амбалаж;8. изстудяване на напитки и други стоки с течаща питейна вода;9. разполагане на търговски обекти на територията на зелената система на СО, с изключение на предвидените в подробния устройствен план.

1 коментар:

Анонимен каза...

Много добър материал. Ще ли остане нещо зелено в тази енропейска столица - ако разчитаме на тези управници, то и гората на Витоша биха продали.

Някъде от пустините правят рай, а ние от рай - пустини.