петък, 16 март 2007 г.

Докога ще се крие сравнението на “безопасната” АЕЦ”Козлодуй” с АЕЦ на други държави, относно замърсяването с радиация на aтмосферата


 19.12.2005 г.

До г-н Рамадан Аталай

     Председател на Комисията по енергетика

     Четиридесето Народно събрание

     СофияДо г-н Жозе Барозо                                                                                                           

     Председател на Европейската комисия

     1049 Брюксел

     

До Посланиците на всички държави

      София

Относно: България Докога ще се крие сравнението на “безопасната” АЕЦ”Козлодуй” с АЕЦ на други държави, относно замърсяването с радиация на aтмосферата(биосферния световен резервоар)
 
Уважаеми господин Аталай,
Уважаеми господин Барозо,
Ваши превъзходителства,

ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ПРИВЛЕЧЕМ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ЕДИН ЖИЗНЕНОВАЖЕН БЪПРОС ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ НЕ САМО В БЪЛГАРИЯ, НО И ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ.

            На 12.04.2005 г. във Виена, под егидата на Международната агенция за атомно развитие(МААЕ), бе представен Третият Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност.
                  Съгласно приетата от Министерския съвет на 23.12.2004 г. Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци”(за краткост “Стратегията”): “Газообразните радиоактивни вещества, които се генерират в процеса на експлоатация на ядрените съоръжения на площадката на централата, се освобождават контролирано в околната среда след предварително очистване, като разрешените емисии са лимитирани от регулиращия орган”. В Третия Национален доклад няма информация за лимитите на газообразните изхвърляния. Доколкото в доклада се казва, че реалните емисии са около 1,2 % от нормите, може да се направи извода, че у нас все още се цитират старите руски норми от 1983 г. - пределно допустими изхвърляния(ПДИ). Известно е, че тези стари руски норми са заменени след аварията в Чернобил, от Научния комитет за действие на атомната радиация(НКДАР) към ООН, с нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата - емисиите на газообразните радиоактивни продукти са приведени към единица произведена електрическа енергия.
            В тази връзка, в Доклада за 2001 г. на Агенцията за ядрено регулиране(АЯР)-държавният регулиращ орган по ядрена безопасност в България, на стр. 9 се признава:”Това сравнение на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ”Козлодуй” с ПДИ, определени в технологичните регламенти на блокове 1-6, не дава пълна представа за мястото на АЕЦ”Козлодуй” в сравнение с другите атомни централи по света. Като база за сравнение следва да се използват и нормализирани показатели за РБГ(радиоактивни благородни газове), ДЖА(дългоживеещи аерозоли) и I-131, изхвърлени в атмосферата от АЕЦ, които се публикуват периодично от НКДАР към ООН”. Само може да се съжалява, че в новия Трети доклад на АЯР, това признание вече е  скрито.   Още  повече  е  за  съжаление  и  оценката  за  случая  на   проф. Георги  Василев, представител на България в НКДАР към ООН, заявявайки, че предишното признание е било написано “невнимателно, неточно и непредпазливо”(София, НДК, 19.05.2005 г.).

     В Третия национален доклад на България, изготвен през м.септември 2004 г. от АЯР-държавният регулиращ орган, не е направено  каквото и да е сравнение на радиационното въздействие върху населението и околната среда, съпоставено с другите ядрени държави, по данните от член 15 “Радиационна защита” на Националните доклади.
            С извършване на това сравнение се ангажира Национално Движение ”Екогласност” -  като национално отговорна гражданска природозащитна организация.   

На Интернет-страницата на МААЕ: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm#1 са публикувани част от Националните доклади на страните, членки на Конвенцията за Ядрена Безопасност, за срещата през април 2005 г. във Виена.  В член 15 “Радиационна защита”, повечето от тях представят данни за измерените радиоактивни изхвърляния от техните АЕЦ в атмосферата, по отделните радионуклиди.  
В долната таблица са представени данните от официалните доклади, за реакторите тип PWR и ВВЕР в различни страни за 2003 г., относно нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата, съгласно изискванията на НКДАР към ООН:

 Радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в атмосферата през 2003 г.

Държава - брой реактори
2003 г.
РБГ

TBq/ ТWh
РБГ + тритий
 TBq/ ТWh
Йод-131
 МBq/
    ТWh
Йод-131 +
аерозоли
      МBq/
ТWh


Германия – 13 PWR
  0,121
0,169
  0,120
    0,167 ^


Франция    58 PWR
  0,212


5,498


Швейцария – 3 PWR
  0,827

   0,381
0,403


Испания      7 PWR
  0,424
0,554
 10,162
11,820


Белгия         7 PWR
  0,744

 10,080
11,656


Общо         88 PWR
  2,328


29,544


Финландия – 2 ВВЕР
  0,845

  2,267
6,501


България –  4 ВВЕР
  15,79

 160,9
    243,23   ^Налагащи се констатации:
           1. В сравнение с 13 реактора на Германия(взети заедно!), завишенията на специфичната емисия на замърсяването на атмосферата от АЕЦ”Козлодуй” в България(само от 4 реактора), са съответно 130 пъти за радиоактивни газове и 1456 пъти за радиоактивни аерозоли и Йод-131(243,23:0,167=1456,47 пъти).
              “Космически” са разликите от сравнението за безопасността на един ядрен реактор – над 420 пъти за газове и над 4730 пъти(!!!) за аерозоли плюс Йод в България сме по-зле, отколкото в Германия.
      2. От данните в горната таблица още може да се пресметне, че АЕЦ”Козлодуй” с 4 реактора в България, през 2003 г. е с почти 7 пъти по-висока специфична емисия на РБГ(радиоактивни благородни газове) от всичките 88 реактори тип PWR в Германия, Франция, Швейцария, Испания и Белгия(взети заедно!)  и над 8 пъти по-висока специфична емисия на Йод-131 + аерозоли. А за един реактор сравнението води до резултат от 149 пъти за РБГ и 181 пъти за аерозоли и Йод, което показва по-лоши данни за замърсяването на атмосферата от нашата АЕЦ”Козлодуй” спрямо всичките АЕЦ на цяла Европа(взети заедно!). Подобни са данните и от другите години.
        3. Нормализираните радиоактивни емисии в атмосферата от АЕЦ “Козлодуй” с четири реактора тип ВВЕР, са много по-високи и от тези на Финландия, с два реактора тип ВВЕР – съответно 19 и 40 пъти.
          

Нашата цел при този анализ е била единствено да направим възможно сравняването(“Къде сме ние?”) на ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ от изхвърлянията на радиоактивност в атмосферата по данните на Националните доклади, представени във Виена – МААЕ, при което ние активно търсим спазване на основния принцип на Европейския съюз – за партньорство на гражданския сектор с публичната власт.

 
Шестнадесет български неправителствени организации от Коалиция “АЕЦ БелеНЕ!” *, КАТО ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ,  НИЕ ПИТАМЕ:

            1. За каква ядрена държава с АЕЦ можем да претендираме пред света и защо у нас се обявява, че Европа крояла заговор против интересите на малка България, когато честно и последователно ни се заявява от Европейския съюз, че нашите ядрени реактори в АЕЦ ”Козлодуй” не са безопасни и радиационната защита налага закриването им, колкото и милиарди долара да бяха платени от Европа за тяхната модернизация през последните 15 години?

            2. В тази връзка, защо сега у нас се прави опит за заобикаляне на Закона за безопасно използване на ядрената енергия(ЗБИЯЕ), когато Министерският съвет(МС) взема решения на 29.04.2004 г. и на 07.04.2005 г., за изграждане на АЕЦ”Белене” с реактори отново от тип ВВЕР, без да има изготвена изискуемата се от ЗБИЯЕ Оценка на радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на дейността на новата ядрена централа?

            3. Защо се прави опит от МС за заобикаляне и на друг нормативен документ - Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци, като във взетото решение № 683/25.07.2005 г. за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци, липсва необходимото уточнение за категорията на отпадъците, с което се създават предпоставки за   погребване   и   на   високоактивни отпадъци   в    това   хранилище (с вариант тогава да бъде и международно - от пилотна инициатива SAPIERR, с участието на АЕЦ”Козлодуй” и още 13 други държави от Европа)?

            4. Защо е необходимо НД”Екогласност” да води няколко СЪДЕБНИ ДЕЛА с МС за спиране на тези решения, криещи опасности за околната среда и с рискове за човешкото здраве?

            5. Кой плаща у нас на силното ядрено лоби – от незнаещи политици(в т.ч. и Президент, и министри, и лидери на партии) и собственици на медии и от знаещи служители, за да НЯМА ПРОЗРАЧНОСТ по въпросите на ядрената енергетика, а да има непрекъснато ГОЛИ И ПРАЗНИ ДЕКЛАРАЦИИ СРЕЩУ ЕВРОПА по масмедиите, с които се манипулира информацията и се заблуждават българските граждани за някакво “спасяване” на АЕЦ”Козлодуй”? Кой плаща за лъже-референдуми и за постоянни кампании сред широката българска общественост, с упорита заблуда и криене на истината относно опасните радиоактивни изхвърляния в атмосферата и за радиоактивните отпадъци, оставяни в опасно наследство за над три хиляди човешки поколения? ЩЕ СЕ ДОПУСНЕ ЛИ С ТЕЗИ АКЦИИ, ТАКА БЕЗОТГОВОРНО, ПРОВАЛЯНЕТО НА ПЛАНИРАНОТО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ?

            6. Защо държавната Агенция за ядрено регулиране крие истината на това сравнение за АЕЦ“Козлодуй” от целокупното население на България, което диша точно този замърсяван с радиоактивност въздух, стотици пъти повече отколкото хората в Германия, Япония и други?

            7. Има ли българска институция, която да отговори честно и открито на тези въпроси?


КАТО ПРИРОДОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ,  НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:

            1. Искаме да се спазват “изискванията за защита на човешкото здраве и опазване на околната среда, без да се прехвърлят отговорностите на днешното поколение за използването на ядрената енергия и йонизиращата радиация върху бъдещите поколения”, според Стратегията за управление на отработеното ядрено гориви и радиоактивните отпадъци.
           
             2. Ще продължим да огласяваме истините за ядрената енергетика, чиито АЕЦ само за 50 години работа, оставят за милиони години на човешките поколения в опасно наследство огромни количества радиоактивни отпадъци.Приложение:  1. Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на Германия за изпълнение на  задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност.
                          2. Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност.
                

С уважение,
                            Петър Пенчев – Зам.-председател на Национално движение “Екогласност” и  Председател на секция Монтана
 ********************
* НПО от Национална коалиция „АЕЦ БелеНЕ!”:
Национално движение „Екогласност”, Сдружение „Нови хан – Европейско селище”, Информационен и учебен център по екология, Екологично сдружение "За Земята", Комитет за екологико-икономическа защита на гр. Свищов, Регионално движение „Екоюгозапад” – Благоевград, Фондация за земеделие и околна среда – Плевен, Фондация „Слънчев ден”, Екологично сдружение „Земя завинаги” – Свищов, ИнфоЕКОклуб – Враца, Екоклуб 2000, Регионален съюз на фермерите – гр. Вълчедръм, Екологично сдружение „Деметра”, Съюз на специалистите по паркове и ландшафт, Сдружение „Гражданска алтернатива” – гр. Елин Пелин, ГеоЕкоКлуб “Академика” – Велико ТърновоПриложение 1

Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на Германия за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност

През 2003 г. в Германия са работили 19 енергийни реактора (13 тип PWR и 6 тип BWR) на 13 площадки. Те са с обща мощност 21693 МW и са произвели нето 157,443 ТWh. На 13.11.2003 реакторът Stade (PWR първо поколение с мощност 672 МВ бруто) е спрян окончателно.
В следващата таблица са представени данните за измерените емисии на газообразни радиоактивни продукти в атмосферата през 2003 год. Те са в 5 категории – РБГ, аерозоли, йод-131, тритий и въглерод-14. Лимитите не са указани.


Реактор
РБГ
Аерозоли
Йод-131
Тритий
С-14
TBq
MBq
MBq
TBq
TBq

PWRs

Obrigheim
1,3
0,21
0,022
0,098
0,062
Stade
1,7
0,11
2,4
0,65
0,095
Biblis A
0,38
1,5
0,023
0,48
0,31
Biblis B
0,44
0,22
0,19
0,19
0,2
Neckar 1
0,44
0,3
0,074
0,12
0,23
Unterweser
3,0
0,73
< MDL
0,42
0,069
Grafenrheinfeld
0,076
1,7
< MDL
0,25
0,26
Grohnde
0,28
0,11
8,6
0,58
0,36
Philippsburg 2
3,2
0,18
0,39
0,29
0,22
Brokdorf
1,7
< MDL
1,5
0,25
0,33
Isar 2
0,28
< MDL
< MDL
0,48
0,54
Emsland
0,15
0,023
< MDL
1,4
0,4
Neckar 2
0,35
0,053
< MDL
0,2
0,22
Общо PWRs
13,3
5,14
13,2
5,4
3,3

BWRs

Brunsbuttel
0,74
4,8
1,8
0,044
0,17
Isar 1
0,98
< MDL
6,9
0,067
0,31
Philippsburg 1
0,066
3,5
6,1
0,035
0,55
Krümmel
1,2
7,5
260
0,038
0,098
Gundremingen
1,4
0,043
46
1,2
0,98
Общо BWRs
4,39
15,84
320,8
1,38
2,11

От 13-те PWR на Германия през 2003 г. са произведени нето 109,906 ТWh. Това дава специфична емисия на РБГ 0,121 TBq/ТWh (специфична емисия на  РБГ + тритий 0,1692 TBq/ТWh). Специфичната емисия на йод-131 е 0,120 МBq/ТWh, а на йод-131 + аерозоли е 0,167 МBq/ТWh.

 Приложение 2

Преглед на чл. 15 Радиационна защита на 3-я Национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за Ядрена Безопасност, София, Септември 2004 г.

През 2003 г. в България са работили 4 енергийни реактора тип ВВЕР на площадка АЕЦ "Козлодуй"(2 с мощност 440 МW/блокове 3 и 4/, 2 с мощност 1000 МW/блокове 5 и 6). Те са произвели нето 16,040 ТWh.
           В долната таблица са показани измерените емисии на газовоаерозолните изхвърляния от АЕЦ "Козлодуй", освободени през вентилационните тръби(комини) в атмосферата, през годините 1999 - 2003 год. Те са в три категории – РБГ(радиоактивни благородни газове), радиоактивен Йод-131 и дългоживеещи аерозоли(ДЖА).

Таблица от Третия Национален доклад на България -  стр.76


Нормализирани Дименсия 
показатели                                     
1999
2000
2001
2002
2003
РБГ                        TBq/GWa
143,0
121,3
131,6
115,8
128,5
Йод-131                GBq/GWa
1,62
1,57
1,72
1,27
1,31
Аерозоли              GBq/GWa
0,58
0,60
0,70
0,74
0,67

 

Таблица с данните от горната таблица, но с приведени дименсии, съответстващи на данните от националните доклади от другите държави

Нормализирани 

показатели                                

  1999
  2000
  2001
  2002
  2003
РБГ                   TBq/TWh
  17,52
  14,86
  16,12
  14,23
  15,79
Йод-131          MBq/TWh
198,4
192,3
196,4
155,6
160,9
Аерозоли        MBq/TWh
  71,05
  73,49
  85,74
  90,93
  82,33
Йод-131
+ аерозоли     MBq/TWh
269,45
265,79
282,14
246,53
243,23

 Забележка: Обръщаме внимание на факта, че нашата цел в този кратък анализ е била единствено да направим възможно сравняването(“Къде сме ние?”) с данните от Националните доклади на другите страни, като за тази цел сме направили привеждане на дименсиите от гигаватгодина към тераватчас, както и от гигабекерели към мегабекерели за Йод-131 и аерозоли - показано в последната таблица, което е съгласно елементарната математика и в никакъв случай не е основание за съмнение в достоверността и коректността при цитиране на Третия национален доклад на Агенцията за ядрено регулиране на България, от м. септември 2004 г., представен във Виена на 12.04.2005 г. Ръководител на анализаторския екип:  
инженер-математик Петър Пенчев
19.12.2005 г.

Няма коментари: