вторник, 13 март 2007 г.

Дело във ВАС за липсата на Комплексно разрешително на МК "Кремиковци" АД

Съобщение за медиите 13.03.2007

На 14-03-2007 г.(сряда) от 09-00 ч. Пето отделение на Върховния административен съд ще гледа дело № 11915/06, заведено от 11 граждански екологични организации - Национално движение “Екогласност” и екосдружения от Кремиковци, Бухово, Долни Богров, Сеславци, Челопечене, Мрамор, Нови хан, Връбница и Надежда, против министъра на околната среда и водите с искане за спиране на процедурата и отказ за издаване на Комплексно разрешително на Металургичния комбинат “Кремиковци” АД , съгласно чл. 123, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда.

Ще бъдат внесени в Съда като доказателства данните от пет замервания от РИОСВ-София, с изводи за замърсяването на въздуха с прах и аерозоли за периода м. юли 2006 г. – м. февруари 2007 г.

Важно доказателство за съда ще бъде писмото от 21-02-2007 г. на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда”, с информация за 10-кратното надвишаване на наднормените гранични стойности в работната среда на Комбината. Природозащитниците се надяват на успех в Съда, особено след като е подаден сигнал до Прокуратурата и от изпълнителния директор на Главна инспекция по труда инж. Тотьо Младенов, на основание Чл. 407 от Кодекса на труда, който гласи: “Когато контролните органи установят закононарушения, които съдържат данни за извършено престъпление или други правонарушения, те са длъжни да уведомяват органите на прокуратурата.”

На фона на установените закононарушения при постоянното замърсяване на околната среда и реалния риск за здравето на хората, гражданските организации атакуват и решението от 13-09-2006 г. на Министерския съвет за специалното 5-годишно отлагане на срока за Комплексното разрешително на Кремиковския комбинат, с приетия Актуализиран индивидуален план за жизнеспособност на “Кремиковци” АД.

Зам.-председателят на НД ”Екогласност” Петър Пенчев заявява: “Министерският съвет няма компетенции за удължаване след 31-10-2007 г. на крайния срок за изпълнение на условията от комплексните разрешителни, съгласно Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за опазване на околната среда. Ние вече сме информирали Европейската комисия и очакваме от българския съд инцидентно установяване нищожността на това решение на Правителството.”

Няма коментари: