понеделник, 26 март 2007 г.

ЖАЛБА СРЕЩУ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПОРАДИ ОТКАЗ НА ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА


Чрез Mинистерство на околната среда и водите

До Върховен административен съд

Ж А Л Б А

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев

от Сдружение “Нови хан-европейско селище”, представлявано от председателя Огнян Чипев

от Инициативен комитет-Мрамор, представляван от председателя Снежинка Цветанова

от Eкосдружение „Връбница-Надежда”, представлявано от председателя Веселин Димитров

от Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа, представляван от главния координатор Златка Драганова

ПРОТИВ Министъра на околната среда и водите ЗА ОТКАЗ НА ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Чл. 158, т. 3, във връзка с Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” на град София

Уважаеми господа Върховни съдии,

I. На 09.03.2007 г. се обърнахме към Министъра на околната среда и водите с ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Чл. 158, т. 3, във връзка с Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, ние като представители на граждански екологични организации и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Ви молим да обявите за незаконосъобразен този акт на мълчалив отказ, като се намесите и по същество за решаване на поставения от нас проблем за разрешаване, поради следните обстоятелства:

1) че изминаха три месеца в неизпълнение от Столична община на Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно подаване на Заявление за издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(така наречените “площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”;

2) че съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 и § 2, ал. 1 – “График за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни”, за т.5.4. “депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, срокът за подаване на Заявленията е бил от 01-10-2006 г. до 31-12-2006 г.;

3) че съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ , Допълнителни разпоредби § 2, т. 3. и НАРЕДБА № 8 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ , Допълнителни разпоредби § 2, т. 4.: "Депо за отпадъци" е съоръжение за депониране на отпадъци върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година;

4) че съгласно Протоколите на Районната инспекция по околна среда и водите-София, от разкъсаните бали тече мръсен инфилтрат;

5) че при започналото извозване на бали към с. Цалапица, Пловдивска област, на двете площадки в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” се констатират силни миризми и голям теч на мръсен инфилтрат;

6) че съгласно графиците на извозване на бали към с. Цалапица и евентуално към гр. Карлово, на двете площадки в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още няколко години ще има налични битови отпадъци.

II. От известните факти и от горните обстоятелства може да се заключи:

1) че депата - така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, са с общ капацитет над 25 000 тона;

2) че категорично са изпълнени условията за преквалифициране като “депа” на така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още на втория месец от началото на експлоатация;

3) че депата - така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, се експлоатират за срок, по-дълъг от една година;

4) че категорично ПОВТОРНО са изпълнени условията за преквалифициране като “депа” на така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още на първата година от началото на експлоатация;

5) че депата не са съобразени с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, защото хигиенно-защитната зона при депа е 3 000 метра, докато същите в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” са на десетки пъти по-малко отстояние от жилищни сгради;

6) че депата не са изпълнени съгласно изискванията, за улавяне и пречистване на отпадния мръсен инфилтрат, който замърсява околната среда, с риск за човешкото здраве;

7) че е налице неизпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава Седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”;

8) че е налице неизпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;

9) че след 31-12-2006 г. кметът на Столична община трябва да бъде санкциониран за неподаване на Заявление за издаване на Комплексно разрешително.

III. Отказът за намеса от министъра на околната среда и водите и бездействието на Столична община са в противоречие със Закона за опазване на околната среда, като е недопустимо и престъпно гражданите на Република България да бъдат заложници с риска за своето здраве и при доказаното замърсяване на околната среда.

Поради изложените причини, Национално движение “Екогласност”, Сдружение „Нови хан–европейско селище”, Инициативен комитет-Мрамор, Екосдружение ”Връбница-Надежда” и Граждански комитет за защита здравето и живота на хората и опазване на живата природа, ВИ МОЛИМ ДА ОБЯВИТЕ за незаконосъобразен този акт на мълчалив отказ на министъра на околната среда и водите, като СЕ НАМЕСИТЕ И ПО СЪЩЕСТВО за решаване на поставения от нас проблем за разрешаване, спрямо незаконосъобразното бездействие и неизпълнението от кмета на Столична община на Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” на град София, с всички произтичащи от това законови последици.

26-03-2007 г. С уважение,

Следват подписи

Няма коментари: