събота, 3 март 2007 г.

СТАНОВИЩЕТО НА ГРУПАТА ГЕО ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА НА ПЛОЩАДКАТА В ГОРНИ БОГРОВ ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНО!

До МинистЪРА на околната среда и водите
До МинистЪРА на РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
До МинистЪРА на ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
М О Л Б А

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев
от Инициативен комитет
„За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, представляван от Борис Борисов
от Инициативен комитет
„За опазване на околната среда в село Мусачево”, представляван от Павел Бонев
от Сдружение “Нови хан-европейско селище”, представлявано от председателя Огнян Чипев

от Екосдружение “Връбница-Надежда”, представлявано от председателя Веселин Димитров

от Инициативен комитет „Мрамор”, представляван от Снежинка Цветанова

Относно: ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА на основание Закона за опазване на околната среда, Закона за енергетиката и Закона за устройство на територията за Подробен Устройствен План на терен за дейности с отпадъци на площадката в местност „Янещица” в землището на с. Горни Богров

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ЧАКЪРОВ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ГАГАУЗОВ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ОВЧАРОВ,

I. На 21.02.2007 г. от прессъобщение на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) -София, научихме за издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци на площадката - имоти №№113006 и 113007 в местност „Янещица” в землището на с. Горни Богров и тъй като разполагаме с данни за незаконосъобразност на проведената процедура, отправяме към Вас това наше ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА на основание Закона за околната среда и водите (ЗООС), Закона за енергетиката(ЗЕ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ), поради следните обстоятелства:

1) че от прессъобщението на РИОСВ-София:

- се вижда основанието за издаване на регистрационния документ да е запитването до Район Кремиковци дали има възражения от заинтересованите собственици;

- получената информация от Район Кремиковци е че не са постъпили възражения;

- с това се изпълнява изискването на Наредба №7 за условията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

2) че има постъпило Възражение:

- от Решение №К33-8/29.11.2006 г. на Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и горите за имоти №№113006 и 13007, които са предмет на плана, е налице промяна предназначението на земеделски земи и от това следва определянето на собствениците на съседните имоти като „непосредствено засегнати”, съгласно чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ;

- от Възражение, подписано на 22.12.2006 г., заведено с входящ номер 6602-190(06)/04.01.2007 г. по описа на Район Кремиковци, непосредствено засегнатият гражданин Алекси Георгиев Стоилов, живущ на ул.”Шабаница” №23, с. Горни Богров, собственик на съседен имот №113003, съгласно скица №1616/25.04.1999 г., се е възползвал от правата си по чл. 131 от ЗУТ, като категорично е възразил и декларирал своето несъгласие срещу предвижданията на проекта, които засягат правата на гражданина;

3) че от Писмо №06-00-156/14.08.2006 г. на „Булгаргаз” ЕАД, подписано от Изпълнителния директор, се констатира, че имоти №№113006 и 113007 „изцяло са разположени в охранителната зона на газопровода (високо налягане), където съществува забранителен режим за строителство”;

4) че на 22.02.2007 г. от Информация, съобщена от Кмета на Столична община, пред заседанието на Столичния общински съвет (СОС), научихме за Писмо 04-03-151/03-08.01.2006 г. на МОСВ, което е прието като изпълнение на изискванията на Глава Шеста от ЗООС - преценка от министъра на околната среда и водите за необходимостта от екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, относно отреждане и изграждане на площадка за временно съхранение на балирани битови отпадъци в землището на с. Горни Богров, местност Янещица:

- че от заявеното в т. 6 на Информация, съобщена от Кмета на Столична община на 22.02.2007 г., пред заседанието на СОС, ЛИПСВА процедура за екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда за това инвестиционно предложение;

- че от Приложение 1 към чл. 92, т. 1 към ЗООС, в т. 26 следва да се изпълни ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА по провеждане на ОВОС, поради известните параметри – това депо ще приема над 10 тона отпадъци на денонощие и ще бъде с общ капацитет над 25 000 тона;

- че от т. 21 „Временно съхраняване”, буква „б” на Допълнителните разпоредби от Закона за управление на отпадъците, следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА по провеждане на ОВОС, поради известните параметри - че с Решения на СОС е учредено право на ползване на площадката за срок от 2 години и е приета технология с последващо предаване на отпадъците за третиране-обезвреждане (физико-химично третиране, сушене – до получаване на брикети) и чак тогава последващо оползотворяване (използването на брикетите като гориво).

II. От съдържанието на горните документи може да се заключи, че е налице неизпълнение на изискванията на ЗУТ, ЗЕ и ЗООС, с опасности за замърсяване на околната среда и рискове за човешкото здраве.

Поради изложените причини, неправителствените организации Национално движение “Екогласност”, Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”, Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”, Сдружение „Нови хан–европейско селище”, Екосдружение ”Връбница-Надежда” и Инициативен комитетМрамор НАСТОЯВАТ:

Уважаеми господин Гагаузов, Вашата намеса е наложителна на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за управление на територията, за отстраняване на нарушенията, изнесени от нас по-горе като обстоятелства в т.т. 1 и 2.

Уважаеми господин Овчаров, Вашата намеса е наложителна на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за енергетиката, за отстраняване на нарушенията, изнесени от нас по-горе, като обстоятелства в т. 3.

Уважаеми господин Чакъров, Вашата намеса е наложителна на основание чл. 158, т.т. 3 и 4 от Закона за опазване на околната среда, за отстраняване на нарушенията, изнесени от нас по-горе, като обстоятелства в т.т. 1 и 4.

Уведомяваме Ви, че в случай на Ваш отказ на нашето ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА, след законовия 14-дневен срок ще отнесем това искане към Върховния административен съд.

Приложения: 1. Прессъобщение на РИОСВ-София от 21.02.2007 г.

2. Решение №К33-8/29.11.2006 г. на Комисията за земеделските земи към МЗГ.

3. Възражение на Алекси Георгиев Стоилов от 22.12.2006 г., вх. №6602-190(06)/04.01.2007 г.

4. Скица №1616/25.04.1999 г.

5. Писмо №06-00-156/14.08.2006 г. на „Булгаргаз” ЕАД.

6. Информация на Кмета на Столична община от 22.02.2007 г. пред заседанието на СОС.

7. Писмо на МОСВ вх. № 04-03-151/03-8.01.2006 г. по описа на СО.

01.03.2007 г.
http://www.focus-news.net/?id=n659027&chain=1

1 коментар:

Анонимен каза...

Борисов нямало да кара балите в Богров без предупреждение!
Ха сега да видим дали ще удържи на "мъжката" си дума!