събота, 10 март 2007 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДА СПАЗВА ЗАКОНА, АКО НЕ - МОСВ ДА Я САНКЦИОНИРА!До г-н Джевдет Чакъров

Mинистър на околната среда и водите

И С К А Н Е


ЗА НАМЕСА на Министъра на околната среда и водите НА ОСНОВАНИЕ Чл. 158, т. 3, във връзка с Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(“площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”

Уважаеми господин Чакъров,

I. Изминаха повече от два месеца в неизпълнение от Столична община на Чл. 104, ал. 1 и Чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда относно подаване на Заявление за издаване на Комплексно разрешително на Столична община за депа(така наречените “площадки за съхранение”) на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, което ни дава основание като граждански екологични организации и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, да поискаме Вашата намеса, поради следните обстоятелства:

1) че съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 и § 2, ал. 1 – “График за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни”, за т.5.4. “депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци” срокът е бил от 01-10-2006 г. до 31-12-2006 г.;

2) че съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ , Допълнителни разпоредби § 2, т. 3. "Депо за отпадъци" е съоръжение за депониране на отпадъци върху земята или под земята, включително вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т.е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година;

3) че съгласно НАРЕДБА № 8 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ , Допълнителни разпоредби § 2, т. 4. "Депо за отпадъци" е съоръжение за депониране на отпадъци, върху земята или под земята, вкл. вътрешни площадки за депониране на отпадъци на територията на предприятията (т. е. депа, където причинителят на отпадъци извършва обезвреждане на отпадъци на мястото на образуването им) и самостоятелни площадки, предназначени за временно съхраняване на отпадъците, които се експлоатират за срок, по-дълъг от една година. За депа не се считат съоръженията, където се извършва разтоварване на отпадъци, с цел осигуряване на подготовката им за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване, предварително третиране или обезвреждане на друго място, съоръженията за съхраняване на отпадъци преди оползотворяването или предварителното им третиране за период, по-малък от три години, и съоръженията за съхраняване на отпадъци преди обезвреждането им за период, по-малък от една година;

4) че съгласно Протоколите на Районната инспекция по околна среда и водите-София, от разкъсаните бали тече мръсен инфилтрат.

II. От известните факти и от горните обстоятелства може да се заключи:

1) че депата - така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, приемат над 10 тона отпадъци на денонощие и са с общ капацитет над 25 000 тона;

2) че категорично са изпълнени условията за преквалифициране като “депа” на така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още на втория месец от началото на експлоатация;

3) че депата - така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба”, се експлоатират за срок, по-дълъг от една година;

4) че категорично ПОВТОРНО са изпълнени условията за преквалифициране като “депа” на така наречените “площадки” за съхранение на битови отпадъци, разположени в Район “Кремиковци” и ЖК “Дружба” още на първата година от началото на експлоатация;

5) че депата не са съобразени с изискванията на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, хигиенно-защитните зони при депа са 3 000 метра;

6) че депата не са изпълнени съгласно изискванията, за улавяне и пречистване на отпадния мръсен инфилтрат, който замърсява околната среда, с риск за човешкото здраве;

7) че е налице неизпълнение на на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Глава Седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”;

8) че е налице неизпълнение на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;

9) че след 31-12-2006 г. кметът на Столична община трябва да бъде санкциониран за неподаване на Заявление за издаване на Комплексно разрешително.

III. Бездействието на Столична община е в противоречие със Закона за опазване на околната среда, като е недопустимо и престъпно гражданите на Република България да бъдат заложници с риска за своето здраве и при доказаното замърсяване на околната среда.

Поради изложените причини, Национално движение “Екогласност”, Сдружение „Нови хан–европейско селище”, Инициативен комитет-Мрамор и Екосдружение ”Връбница-Надежда”, се обръщат към Вас с ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА спрямо незаконосъобразното бездействие и неизпълнението на Закона от кмета на Столична община, с всички произтичащи от това законови последици.

В случай на Ваш отказ на нашето искане, след 14 дни ще отнесем въпроса във Върховния административен съд.

09.03.2007 г. С уважение,НД ”Екогласност”

Сдружение „Нови хан-европейско селище

ИК – Мрамор

Екосдружение
„Връбница-Надежда


Няма коментари: