събота, 3 март 2007 г.

Столична община,чрез район "Изгрев",съдружник в частна фирма и активен участник в геноцид над български граждани!


ДО Г-ЖА ЮЛИЯ НЕНКОВА
ЗАМ. КМЕТ НА СО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ЧРЕЗ ЗЛАТКА ДРАГАНОВА,
КООРДИНАТОР НА ГК „ЗЗЖХОЖП”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕНКОВА,

Като Ви изказваме благодарност, за инициираната от Вас кръгла маса, бихме желали да Ви запознаем накратко със следното беззаконие, което се мултиплицира години наред, по повод дейността на обект „Българка”, с адм. aдрес: бул. „Цариградско шосе” №2.

Ще Ви го предоставим в следния порядък:

І. Незаконна приватизация- основания:

1. Съгласно писмо на Главен държавен инспектор от 2000 г., се описва незаконното строителство, което сравнено с договорите за продажба, доказва, че то е реализирано още преди сделките!

По това време кмет на район „Изгрев” е господин Симеон Димчев, а гл. юрисконсулт е Борис Милчев. Не случайно цитирам тези имена, както и упоменати по-надолу в доклада.

ІІ. Незаконно строителство, извършено в периода 2000-2002 г., като съинвеститор е район „Изгрев” СО!? По смисъла на закона района не е юридическо лице, очевидно участва като частен субект.

В този период кмет на райна е Ангел Иванов, в момента шеф на борда на ОП „Въжени линии”.

Всички факти са описани в Доклад на раб.група, на базата на който е прието Решение № 835/15.12.2005 г.

ІІІ. Горецитираното решение не е изпълнено в нито един пункт и аз лично Ви запознах с манипулациите на администрацията, в лицето на Борис Милчев, арх. Калинов, които тенденциозно са заблудили Кмета на СО, което е видно от негов отговор, по повод питане на арх.Беязов. Пълна лъжа е, че индивидуален административ акт не може да бъде атакуван и обжалван за нищожност, както е записано в чл 37 от ЗАП, а от 1.03.2007 г., чл 149 от АПК. Какъв е личния интерес на господин Борисов, да заблуждава в отговора си до арх. Беязов, за изтекъл давностен срок? Правейки бегла справка в „АПИС”-фирмено разузнаване, доста неща ни се изясниха. Питаме, ДОКОГА?

Не е премахнато цялото незаконно строителство, а именно, изградената покривна плоча-тераса и борд, без конструктивен проект и в нарушение на чл. 26 от ЗУТ. Всъщност, също в нарушение на изискванията на ЗУТ и Наредба №4 на МРРБ за инвестиционното проектиране, при всички преустройства, законодателството е нарушавано, тъй като няма хоризонтални разрези за всички нива, няма конструктивни проекти. А това вече е достатъчно, при излетите стотици килограми бетон, да се случи най-страшното. КОЙ ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ?

За обекти пета категория, се изисква КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ И ЕКЗЕКУТИВИ, КАКТО И ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗРЕЗИ НА ВСИЧКИ НИВА!

НЕЗАКОННО ФУНКЦИОНИРА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ!

ІV. В цялата околност се разнася непоносима воня / не миризма/, измерени са високи концентрации на вредни имисии, но всичко се прикрива, именно заради съдружието на СО с частната фирма.

В Протокол от 9.01.06 г. на РИОСВ, подписан и от представител на СО, са описани източниците на прахови и газови емисии от обекта. От този протокол, също е видно, че без одобрени инв. проекти се извършва незаконно преустройство и промяна предназначението на обекта. С този документ запознах и господин Емил Караниколов, след проведен разговор с Вас, по повод питането ми, какво се случва по изпълнение Решение №835 на СОС, КОЙ ЩЕ ПРЕКРАТИ БЕЗЗАКОНИЕТО?

Впрочем, въпреки всички безумни отговори, че обекта не функционира в периода на незаконното преустройство, ние разполагаме с неопровержими доказателства за обратното и те са предмет на съдебно производство.

V. Не е изпълнено Решение №835 на СОС и странно, кметът на СО, който вместо да го изпълни, вменява на съдружника на „Стойков и син” ООД, район „Изгрев”, да води дело за щети и пропуснати ползи, както и дело за освобождаване на гората - ПОС. Резултатите са налице! Към делото няма никакви доказателства, не са спазени процедурите.

Наясно ли сте, че съгласно Наредбата за местните данъци и такси, до този момент, Стойкови дължат стотици хиляди, за незаконното владеене на гората, в която е разположил съоръжения, обслужващи частния му бизнес. В осемдесет годишен дъб е забита с метален шиш реклама на „Загорка”. За всеки ден от м. ноември, Стойкови дължат по 1,30 лв/ м. кв.,за 1047 м. кв.! Какъв е искът на СО? За 10000 лв. СО няма морално право да се жалва, че е бедна, щом не търси полагащото и се! Кой ще понесе отговорност? Кой ще възмезди столичани?

VІ. И като „венец” на тоталното погазване на българските и международни закони, на Конституцията на Р. България, през месец септември 2006 г., арх. П. Диков, въпреки нашите протести по повод обгазяването, вонята, унищожаване на имуществото ни, ГЕНОЦИДА, одобрява ИП като нарушава специалния ЗООС, ЗУТ и Наредба №2 на МРРБ, МОСВ и МИ, с което лично Ви запознах на форума, както и Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства от неподвижни източници, БСА- кн.7/8 от 1999 г.

НЕЗАКОННО ФУНКЦИОНИРА МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ!

Аз лично съм удовлетворена от публичното му признание, че е престъпник. Но това няма да ни гарантира правото на БЛАГОПРИЯТНА И ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЗНЕНА СРЕДА, ПРАВОТО НИ НА ЛИЧЕН ЖИВОТ И ЗАЩИТА ОТ БЕЗЗАКОНИЕТО.

Не спазена и Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно транспортните системи в урбанизираните територии, като се одобрява проект без обезпечени паркоместа. И резултата е, паркиране и разбиване на тротоар- ПОС, със забранителен знак. Нагло афиширане на недосегаемост! Плюс трикратно увеличаване замърсяването на въздуха!

VІІ. Колкото до действията на арх. В. Калинов, който изцяло е в течение на всички документи, който лично сме му показали и предоставили и въпреки че знае за съдебната процедура, побърза да издаде Удостоверение за въвеждане в експлоатация, като безапелационно и нагло „увенча” беззаконието и подписа смъртната присъда, както на хора, така и на гората. Защото Ви показах документ за облепените със мазни сажда дървета.

Мога да изнеса още десетки факти, но ние не сме убедени, че от това ще последва нещо и ще се предприемат действия. Убедени сме в противното и до този извод ни води безуспешната ни битка с администрацията, както и корупционните практики, трайно залегнали в държавата! Защото, оказа се,че СО е всемогъща, защитавайки лични, а не обществени интереси!

Но обвиняваме в геноцид и садизъм СО и декларираме, че ще търсим правата си извън България. От тази мръсна действителност изплуват доста замесени лица от групировки и политици. А всички вече в „прекрасната „ ни държава знаят, че тук нищо не се случва, ако от вън не се предприемат действия.

Все пак настояваме, да ни бъде предоставен Протокол от проведената „кръгла маса”, както и дали все пак, не са последвали някакви действия.

20.02.2007 г. ПОДПИС:

София

Приложение:

  1. CD- Там се вижда ясно убийсвения дим, източник на диоксини, както и на други вредни емисии. Вижда се цялото сметище към ул. „Незабравка”, виждат се опушените дървета,малтретирани и рекламата,забита в тях! Вижда се прекрасно,какви страшни източници на убийсвени отровни емисии,бълват отровата, вижда се, че те не са изведени над най-високата сграда в радиус от 50 м.!

Информация от Зл. Драганова, участник в Група ГЕО

3 коментара:

Анонимен каза...

Браво за компетентното изобличаване на общинските мафиоти! Да, факт е, че са `всемогъщи` - ние гражданите сме елиминиране от управлението на собствения ни град. Ами трябва да се борим да влезем в това управление - нима все така ще се си стоим отвън и ще отнасяме извън България да ни решават проблемите? Това можем да го правим и ще го правим, но едва ли така ще се освободим от робското състояне, в което се намираме сега. Нужно е да се работи за всенароден бунт и за влизане на гражданите във властта и управлението - и на общинско, и на национално равнище. Защото сега ни няма там и това е причината за анти-управлението, което получаваме.

Анонимен каза...

Чудесен материал, който убеден съм помага "битката с администрацията, както и корупционните практики, трайно залегнали в държавата" да стане по-успешна и за това "СО, защитаваща лични, а не обществени интереси" да не е толкова всемогъща!

Топблог каза...

Здравейте,

Каним ви да регистрирате блога си в блог класацията на България.
http://topblog24.com.

Поздрави Екипът на Топ Блог 24