събота, 9 юни 2007 г.

ЖАЛБА по повод неизпълено в срок ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА


На 7 юни т.г. в Административния съд - София-град бе подадена следната жалба от Група граждански екологични организации срещу неизпълнение от страна на столичния кмет на ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА от 10 май

Чрез кмета на Столична община

До Административен съд – София-град

Ж А Л Б А

от

Национално движение “Екогласност”,

от Екосдружение “Връбница-Надежда”

СНЦ “Нови хан-европейско селище”

СНЦЕкозащита Челопечене”

от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”,

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”

ПРОТИВ: Кмета на Столична община ЗА ОТКАЗ НА НАШЕ ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на територията и Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, с вх. №1500-189/10.05.2007 по описа на СО

Уважаеми Господа Съдии,

I. На 10.05.2007 г.се обърнахме към кмета на Столична община Г-н Бойко Борисов с ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на територията(ЗУТ) и Орхуската конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, но получихме мълчалив отказ.

Ние, като представители на граждански екологични организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, заедно с инициативни граждански комитети, Ви молим да обявите за незаконосъобразен този акт на мълчалив отказ, като се намесите и по същество за решаване на поставения от нас проблем за разрешаване, поради следните обстоятелства:

1. В нормативния документ “Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община”, приет с Решение № 208 / 22.03.07г. на Столичния общински съвет(СОС), се предвижда извършването на предпроектно проучване на проект "Управление на отпадъците на гр. София", след което СОС трябва да определи метод на третиране.

Несъобразено с тези нормативни изисквания е писмо 0401-11/11.04.07 до СНЦ „Нови хан-европейско селище” и до граждански организации, разпространено чрез „Блулинк-информационна мрежа”, в чието Приложение – Резюме, се излага единствено неизбраната от СОС, но вече предрешена от това писмо, технология за третиране на отпадъци – т. нар. ”берлинска технология” за производство на смет - пелети/брикети, с което напълно е нарушена законовата процедура за избор на метод за третиране на твърди битови отпадъци(ТБО), според Стратегията за управление на отпадъците, приета от СОС.

2. В т.1.1.3.1 от публикуваните документи на електронната страница на Столична общинаЗадания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”, е записано, че според изискванията на нормативната уредба:

“Местоположението на площадката се избира според технологията на третиране, очаквано отделяне на вредни емисии, специфични теренни и климатични особености, санитарно — охранителни зони”.

Горните документи са доказателство, че е нарушена утвърдената от СОС процедура:

- Местоположението на площадката трябва да се избира, след като е избрана технологията на третиране, а всъщност от писмо 0401-11/11.04.07 се сочи площадка Горни Богров като избрана;

- Горецитираните терени в Горни Богров и Кубратово са избрани с Решение № 74/2006г. на СОС също в нарушение на законодателството, тъй като метод и технология за третиране на отпадъците никога не са били избирани съгласно законовата процедура.

3. На стр. 11 в т. 3 от горецитираните „Задания” е дадено количеството на столичните отпадъци и техния морфологичен състав според изследване, направено ппрез 2005г, а също така прогнозни данни за 2005, 2010, 2020 г, като прогнозата е направена през 2000 г.

С тези документи са допуснати следните нормативни нарушения:

a) Не става ясно какво е реалното количество на генерираните отпадъци за 2005 г. Столична община дава прогноза за 1500 т/ден, а фактурираните количества от октомври 2005 г. до настоящия момент са не повече от 1050 т/ден.

Именно това грешно прогнозно количество отпадъци СО залага като изходни данни в Заданията за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”, което е нарушение на ЗУТ.

Очевидна е грешка в действителните количества от приблизително 50%.

б) При такава степен на точност на прогнозното изследване, са недостоверни както прогнозните количества за 2010 и 2020 години, така и прогнозният морфологичен състав на отпадъците.

А с оглед на макар и трудно прохождащата система за разделно събиране на отпадъците в столицата, са недостоверни и прогнозните количества и процентен състав на хартията, пластмасата и стъклото, заложени в Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”.

в) Нормативно нарушение е липсата на данни както за настоящия, така и за бъдещия химичен състав на отпадъците, което е решаващо при избора на технология.

4. Нарушение на ЗООС представлява предложеният от Столична община метод за третиране на отпадъци /производство на смет-пелети-брикети/, защото този метод има завършваща операция „изгаряне”(независимо къде е местоположението на инсталациите за това изгаряне), което ще доведе до отделяне на неидентифицирани емисии във въздуха - със сигурност над 180 вида диоксини и фурани от изгарянето на раздробената в пелетите пластмаса /според описаната т.нар. „берлинска” технология в т. 2 наЗаданията за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци”, пластмасата e една от компонентите на произведените смет-пелети-брикети/.

Така вследствие от горните доказателства за нарушения на нормативните изисквания, ще се получи замърсяване на околната среда и риск за човешкото здраве, което представлява нарушение на Закона за опазване на околната среда.

II. От известните факти и от горните обстоятелства, може да се заключи:

  1. Кметът не e прекратил провежданата от СО процедура по изработване на Задания за обхват и съдържание на подробен устройствен план за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци” , в които задания е посочена единствено технологията за производство на смет-пелети/брикети – т.нар. „берлинска технология”.
  2. Кметът не е внесъл в СОС предложение за отмяна на Решение № 74/2006 г. на СОС, с което се определят площадките Хан Богров, Кубратово, ЗСК Кремиковци и Яна, без предварително да е налице избран метод и технология за преработка на ТБО и е несъобразено с последователността на стъпките за изграждане на системата за управление на отпадъците на СО, залегнала в Стратегията за управление на отпадъците, приета от СОС с Решение № 208 от 22 март 2007 г.
  3. От горните заключения 1 и 2 следва, че кметът отказва да отмени намерението да се изгради инсталация за третиране на ТБО по т. нар. „берлинска технология”, с която се нарушават изискванията на ЗООС.

III. Актът на мълчалив отказ за намеса от кмета на Столична община е в противоречие със Закона за опазване на околната среда, ЗУТ и Орхуската конвенция, като е недопустимо и престъпно гражданите на Република България да бъдат заложници с риска за своето здраве и при доказаното замърсяване на околната среда.

Поради изложените обстоятелства, Национално движение “Екогласност”, Екосдружение ”Връбница-Надежда”, Сдружение „Нови хан–европейско селище”, СНЦ „Екозащита Челопечене”, Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров” и Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”, ВИ МОЛИМ ДА ОБЯВИТЕ за незаконосъобразен този акт на мълчалив отказ на кмета на Столична община, като СЕ НАМЕСИТЕ И ПО СЪЩЕСТВО за решаване на поставените от нас проблеми за разрешаване, спрямо незаконосъобразното бездействие и неизпълнението от кмета на Столична община на Закона за опазване на околната среда, ЗУТ и Орхуската конвенция.

07.06.2007 г. С УВАЖЕНИЕ, /следват подписи/

София

Няма коментари: