сряда, 13 юни 2007 г.

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗИРАТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ДА СПРЕ БЕЗЗАКОНИЯТА НА ДП "РАО"


Гражданите ще се борят и по съдебен път за конституционното си право на чиста околна среда . Сигнал с аналогична аргументация е подаден и до Главния прокурор на Република България.

До Емил Иванов

Областен управител на София-област

И С К А Н Е

от Национално движение “Екогласност”

от Сдружение “Нови хан-европейско селище”

ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ: Закона за устройство на територията

ОТНОСНО: ДП “РАО” нарушава Стратегията за управление на ОЯГ и РАО и на други нормативи от българското законодателство при провеждане на процедура по ОВОС за ПХРАО-Нови хан

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Свидетели сме на нарушаването на приетата от Министерския съвет Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, м. Декември 2004г. и на други нормативи от българското законодателство.

Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП “РАО”) провежда процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) – Нови хан. В изготвения по Задание на Възложителя ДП “РАО” Доклад за ОВОС, който бе представен за едномесечно запознаване прз м. май 2007 г. на населението в с. Нови хан, констатирахме сериозни нарушения на Стратегията за управление на ОЯГ и РАО и на други нормативи от българското законодателство.

1. Нарушава се приетото с Решение на МС № 693 / 09.11.1999г. трансформиране на хранилището ПХРАО - Нови хан от предназначението му за “погребване” в съоръжение за “съхранение” – стр. 20 от Стратегията.

От Доклада за ОВОС личи нарушаването от ДП “РАО” на този статут, като в своето инвестиционно намерение те смятат да възстановят погребването на РАО в това хранилище – стр. 23 и 24 от Доклада за ОВОС.

2. Нарушава се от ДП “РАО” и основната задача на ПХРАО за “временно съхраняване” на РАО, както е записано в Стратегията – стр. 20, след като в инвестиционното намерение се предвижда да се възстанови погребването на РАО в него – стр. 23 и 24 от Доклада.

3. Нарушава се Стратегията в Принцип № 9 – стр. 7, където се изисква “Отчитане на мнението на обществеността … “.

Още от м. декември 2004г. населението на с. Нови хан изрази категоричното си несъгласие от каквато и да е реконструкция и разширяване на ПХРАО - Нови хан. За това свидетелстват многобройните събрания, митинги и писма на засегнатото население до институциите в РБългария.

4. Нарушава се Стратегията относно приетото от МС изискване за прехвърляне на всички количества РАО от ПХРАО – Нови хан, за погребване в проектираните две Национални хранилища – това за ниско и средно активни РАО, което трябва да се изгради до 2015 г. и друго – за високо активни РАО, което трябва да се изгради до 2100 г., тъй като с това инвестиционно намерение ДП “РАО” предвижда погребването на РАО да става в ПХРАО -Нови хан, което означава, че се предвиждат да останат РАО завинаги на това място, разположено в Софийско поле, в пряка връзка с двумилионна София.

5. Нарушава се основната цел на Стратегията: “Задоволяване на нуждите и стремежите на сегашното поколение, без да се ограничават и застрашават възможностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди и стремежи, и без да се прехвърлят върху тях отговорности и натоварвания” – стр. 9 от Стратегията.

Знае се, че са необходими около 100 000 години за пълното обезопасяване на РАО.

6. Нарушени са санитарно-хигиенните норми за защита на селищната среда - хранилището е изградено неправомерно през 1962г., по стар типов проект от 1956 г., тъй като същото се намира в непосредствена близост до няколко населени места от община Елин Пелин и е много близо също и до София, а именно: до с. Нови хан (4.5 км, 3 км по права линия), до с. Крушовица (4.6 км), до с. Габра (5.1 км), и е недалеч от гр. София (13 км по права линия) –Стр.17 от Доклада за ОВОС.

7. Нарушават се новите стандарти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) – Виена, които отричат напълно старите съветски норми от миналия век.

ПХРАО - Нови хан е едно много бариерно приповърхностно инженерно съоръжение само за съхранение на РАО (до 20 м от повърхността на земята), а не за погребване, тъй като погребването означава разполагане на РАО в подходящо съоръжение, без намерение за последващо извличане - Стр.25 от Доклада за ОВОС.

8. Нарушава се Закона за опазване на околната среда (ЗООС), според който задължително във всеки ДОВОС трябва да бъдат разгледани алтернативи на реализацията на съответното инвестиционно предложение, вкл. и т.нар. „нулева” алтернатива. В предоставения за обсъждане Доклад други и „нулевата” алтернативи не са разгледани, т.е. очаквало се е Докладът задължително да бъде приет от засегнатото население, което е вид натиск и манипулация върху хората – Стр.72 и 74 от Доклада за ОВОС.

9. Нарушава се изискването за извършване на сериозни хидроложки изследвания на района.

Авторите на Доклада за ОВОС признават: Възложителят не е предоставил никаква информация – анализи на отпадъчни води, съхранявани на територията на хранилището, както и необходимата документация за “извеждането им в околната среда” за периода до временното преустановяване на дейността ме през 1994 година с оглед извършване на анализ и оценка на възможните въздействия на опасни и вредни вещества в подпочвените води” - Стр. 335 от ДОВОС за ОВОС.

Пренебрегват се изследвания, доказващи наличието на опасна пряка хидравлична връзка. При извършения през 2004 година гама-спектрометричен анализ на водни проби е установено: Появата на замърсяване на водата в Контролен сондаж №1 (КС1), който е свързан с водоносните пластове около хранилището за твърди РАО, веднага се отразява на водата в пробоотборна точка “Кръстеви кладенци”, представляващ естествен водоизточник. Резултатите от тези измервания недвусмислено показват наличието на връзка между водоносните пластове на тези две точки - Стр. 179 и 180 от Доклада за ОВОС.

10. Нарушени са изискванията за неразполагане на подобно съоръжение в опасен сеизмичен район.

Хранилището се намира в район, който се характеризира с една от най-високите сеизмичности в България – сеизмичността е на границата между VІІІ и ІХ степен” - Стр.106, 108 и 109 от Доклада за ОВОС.

11. Нарушава се Закона за здравето, като за населението в България се допуска годишната ефективна доза (ГЕД) да е от 3 до 10 пъти по-висока от тази на страните-членки на Европейския съюз – Стр. 134 и 160 от Доклада за ОВОС.

Имайки предвид горните обстоятелства, като юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ, Национално движение “Екогласност” и Сдружение “Нови хан-европейско селище”, ИСКАМЕ ДА СЕ НАМЕСИТЕ като Областен управител на София-област, за спиране на Инвестиционното намерение на ДП “РАО” за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на РАО в ПХРАО – Нови хан.

13.06.2007 г. С уважение,

/подписи/


Няма коментари: