понеделник, 4 юни 2007 г.

ВНИМАНИЕ! ЕКАРИСАЖ В СОФИЙСКОТО ПОЛЕ В ОПАСНА БЛИЗОСТ ДО ЖИЛИЩАТА НА ХОРАТА!

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТДо Национална ветеринарномедицинска служба

Бул. „Пенчо Славейков” 15 А

София

Копие: До Столична община, Район Кремиковци

Сектор Екология

С Т А Н О В И Щ Е

от Национално движение “Екогласност”, член на Приятели на Земята Интернешънъл, представлявано от Петър Пенчев Троянски – зам.-председател, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com, GSM – 0887525032

ОТНОСНО: Обявление за инвестиционно намерение на Национална ветеринарномедицинска служба, за изграждане на Предприятие за обезвреждане на отпадъци от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация

Уважаеми господа,

На 21.05.2007 г. в Столична община, Район Кремиковци, е внесено Обявление за инвестиционно намерение на Национална ветеринарномедицинска служба, за изграждане на Предприятие за обезвреждане на отпадъци от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация. В законовия 14-дневен срок представям становището на Национално движение “Екогласност”.

Поддържаме по принцип изграждането на този обект с национално значение, при строго съблюдаване на нормативните изисквания. В тази връзка изразяваме необходимостта да се акцентира върху следните обстоятелства, които НЕПРАВИЛНО са обхванати във Вашите предпроектни проучвания:

1. Неприемливо и ЗАБЛУЖДАВАЩО е посочено в Инвестиционното намерение, като изискване към площадката за разполагане на новото предприятие – отстояние до границата на жилищна зона-2 000 метра.

Съгласно Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, издадена от Министерството на здравеопазването(ДВ, бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 20 от 1999 г.)., в Приложение № 1 към чл. 2, 4 и 6 от тази Наредба, за Производства за преработване на животински продукти, точка 255 - Преработване на трупове на умрели животни, риби, части от тях и други животински отпадъци (екарисажи), се изисква хигиенно-защитна зона от 3 000 м за територията между източниците, които отделят вредности в околната среда (обекти, съоръжения и инсталации), и границата на жилищната зона на населените места, курортните и излетните комплекси, както и предприятията и складовите бази от хранителната промишленост.

От тази грешка се компрометира изцяло Вашето инвестиционно предложение.

2. Може да се очаква в случая значимо натоварване на параметрите на околната среда, поради предвиждането в инвестиционното намерение предприятието за преработка да е с капацитет 60 000 тона/годишно или около 165 тона/ден.

Трябва да се има предвид нормативното изискване на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, където при категоризиране на режима при инвестиционните намерения за дейности, е посочена гранична норма относно процедура по Оценка за въздействието върху околната среда(ОВОС), в точка 20 – Инсталации за обезвреждане или оплзотворяване на странични животински продукти, включително животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 т/ден.

Тук при това инвестиционното намерение имаме над 16-кратно надвишаване на посочената гранична норма, от което можем да оценим като силно РИСКОВО това проектирано предприятие, което налага много строго съблюдаване на нормативите спрямо параметрите на околната среда и хигиенната защита на селищната среда.

3. Задължително при преценката и избора на площадка за разполагане на новото предприятие трябва да се оцени взаимовръзката и КУМУЛАТИВНИЯ ЕФЕКТ от натрупването на замърсяващи влияния върху околната среда и засегнатото население, от досегашни и налични други производствени дейности в съответния район на проектираната площадка.

По този показател, смятаме за категорично НЕУМЕСТНИ заключенията, направени от Вашите предпроектни проучвания и посочването като « с най-добри възможности за реализация на инвестиционното предложение» Площадка «Горни Богров», землище Горни Богров, Столична община(Община Кремиковци).

4. За Площадка «Горни Богров», землище Горни Богров, Столична община(Община Кремиковци) неприемлив е не само показателят на фактическо отстояние под 1 500 м до селищната среда и прилежащата й територия.

Смятаме за недопустимо в рамкита на СОФИЙСКОТО ПОЛЕ - най-гъстонаселения район на България – с над 2 000 000 население, да се изгражда подобно предприятие за събиране от цялата територия на държавата и последващата им преработка, на подобно голямо количество ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ.

При това трябва да се има предвид потенциалната опасност за околната среда и увеличения риск за населението на столицата на РБългария, съществуването на законово разрешение за най-широк внос от други държави на подобни опасни отпадъци, който е регламентиран в Раздел XV - Изисквания при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на странични животински продукти, на Наредба № 20 за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (ДВ, бр. 18 от 2006 г.), издадена от МЗГ.

Като се има предвид горното, Национално движение «Екогласност» НАСТОЯВА за оттегляне от Национална ветеринарномедицинска служба на обявеното инвестиционно намерение за изграждане на Предприятие за обезвреждане на отпадъци от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация, като в новата обява бъде изключена площадката «Горни Богров», землище Горни Богров, Столична община(Община Кремиковци).

Наредба 7
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/default.asp?r=47&m=286


Наредба 20 за екарисажите http://www.azpb.org/farming/normativi.php?in=3&data=nm_Naredba%2020%20%EE%F2%2010.02.06ТОВА СТАНОВИЩЕ Е ПОДКРЕПЕНО ОТ ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ И СДРУЖЕНИЯ:

С Т А Н О В И Щ Е

ОТ: от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”

от Сдружение „Екозащита – Челопечене”

от Екосдружение “Връбница-Надежда”

ОТНОСНО: Постъпилото в Район Кремиковци на Столична община ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ от Националната ветеринарномедицинска служба за изграждане на ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СТРАНИЧНИ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ

Ужажаеми Г-н Байчев,

В законовия четиринадесетдневен срок от обявяване на инвестиционното намерение, ние предоставяме на Вашето внимание нашето становище.

Като напълно се присъединяваме към СТАНОВИЩЕТО на НД ЕКОГЛАСНОСТ относно същото инвестиционно намерение с вх. № 0405-3/21.05.07, ние бихме желали да акцентираме на няколко пункта:

1. Отстоянието на бъдещото съоръжение до границата на жилищната зона е приблизително 1 200м, което е многократно по-малко от изискването по Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, издадена от Министерството на здравеопазването(ДВ, бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 20 от 1999 г.). и Приложение № 1 към чл. 2, 4 и 6 от тази Наредба, което е 3 000 м.

2. Район Кремиковци е промишлен район с висока степен на замърсяване на околната среда и изграждането на подобен тип преприятие би трябвало да бъде съобразено с кумулативния ефект от различните видове замърсявания и отражението му върху здравето на хората и върху компонентите на околната среда.

Накратко: Считаме, че съоръжение за преработка на животински

отпадъци с капацитет 165 т/ден ще доведе до значително влошаване

на и без това изклщчително тежка екологична обстановка в района.

3. Предприятие за преработка на животински отпадъци с такъв голям капацитет определя значението му като национално и би следвало да бъде разположено в район със силно развит животновъден отрасъл, какъвто район Кремиковци като част от Столична община не е – напротив, това е най-гъсто населената и урбанизирана територия на страната с почти 2 млн. жители.

С оглед на горните съображения, които изразяват нашето ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ, настояваме да оттеглите със специална обява внесеното от Вас инвестиционно намерение за изграждане на предприятие за преработка на животински отпадъци в Район Кремиковци.Няма коментари: