петък, 8 юни 2007 г.

ЗАВИСИМА ЛИ Е СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И ОТ КОГО?

ИЛИ КАК ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ДВА МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА РАЗИГРАВА СЮЖЕТИ С НЕОЧАКВАНИ ОБРАТИ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ПРЕДИСТОРИЯТА НАКРАТКО:
1.На 25 август 2006г, в денят, когато управителния съвет на Кремиковци АД представи в БТА с гръм и фойерверки псевдоекологичната си програма, в същия ден единадесет граждански екологични организации внесоха в МОСВ ИСКАНЕ до министър Чакъров да ОТКАЖЕ ИЗДАВАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО на комбината поради многократно превишаващото екологичните норми замърсяване на околната среда.
2. След изтичане на предвидения от закона четиринадесетдневен срок, в които министърът на околната среда не реагира, същите граждански организации заведоха жъж Върховния административен съд дело срещу него поради МЪЛЧАЛИВИЯ МУ ОТКАЗ.
3.На 14 март във ВАС се проведе заседание по делото, на което гражданските организации представиха неоспорими доказателства за наднорменото замърсяване, а също така и данни от Столична община за състоянието на околната среда и здравната картина на населението от район Кремиковци.
4. Междувременно, докато очаквахме ВАС да произнесе своето решение, министър Чакъров, предвиждайки негативно за МОСВ решение на съда, обяви на 11 април ОТКАЗ за издаване на комплексно разрешително на МК "Кремиковци".
5. Но необяснимо защо решението на ВАС се бавеше още.
6. На 3 май в столична община управителният съвет на "Кремиковци" представи "най-новата" си екологична програма, която комбинатът трябва да изпълни до 2012 година. Всъщност това беше добре забравената стара програма, заложена в заявлението на "Кремиковци" за издаване на Комплексно разрешително. Тя възлиза, както и старата екологична програма, на 231 млн лева/!/. Новото в програмата беше, че, както обяви г-н Александър Томов, тази нищожна спрямо печалбите на комбината и харчовете за футбол сума е непосилна за г-н Прамод Митал. Затова г-н Томов поиска от Столична община съфинансиране, като Столична община трябва да кандидатства за пари по линия на европейските фондове и да ги предоставя на МК "Кремиковци " за изпълнение на извънредно закъснелите и крайно недостатъчни екологични мерки.
А Столична община вместо да наложи глоби за замърсяването и вместо да изпълнява свои належащи проекти, трябва да бъде увлечена във вихъра на източване на европейски фондове за частна компания.
7. И така, на 29 май 2007г. дългоочакваното решение на Върховния административен съд най-сетне беше произнесено:
за да успее да се аргументира защо определя ИСКАНЕТО на Групата граждански екологични организации като неоснователна, ВАС ИЗЛЕЗЕ С РЕШЕНИЕ:
"ОТМЕНЯВА определението за даване на ход по същество, постановено в открито заседание на 14.03.2007г."
Доста нескопосано, според нас!
На върховния административен съд му бяха необходими 2 месеца и половина, за да отмени СВОЕ СОБСТВЕНО РЕШЕНИЕ! Установиха, че са направили непростима грешка, ръководейки се принципа за върховенство на закона.
Плюха си на имиджа, за да угодят на частните интереси на една компания, която удвоява производството на стомана, изключва и изхвърля филтри/понеже са разход/ и така влошава неимоверно екологичната обстановка в столицата и съседни общини.
Очевидно хората и тяхното здраве не са приоритет за властите в тази държава.

По-долу публикуваме частната жалба от групата организации до петчленен състав на ВАС:

Чрез Върховен административен съд Пето отделение

До Върховен административен съд Петчленен състав

Ч А С Т Н А Ж А Л Б А

от Национално движение “Екогласност”

от Сдружение „Екозащита – Челопечене”

от Eкосдружение „Връбница - Надежда”

от Сдружение “Нови хан-европейско селище”

Против: Определение № 5271 / 29.05.2007 на ВАС Пето отделение по адм. дело № 11915 / 2006

Уважаеми Върховни Съдии,

С настоящата частна жалба обжалваме Определение № 5271 / 29.05.2007 на ВАС Пето отделение по адм. дело № 11915 / 2006, поради следните обстоятелства:

Пето отделение на ВАС неправилно е констатирал в своето Определение точното наше искане за намеса към Министъра на околната среда и водите, което е било да се приложи Чл. 123, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и е записано в нашето искане от 25-08-2006 г., със следния текст :

НИЕ ИСКАМЕ да се приложи Чл. 123, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и ДА НЕ СЕ ИЗДАДЕ Комплексно разрешително на “Кремиковци” АД.

В тази връзка Съдът не е взел под внимание, че на 11-04-2007 г. на интернет-страницата на МОСВ бе съобщено официално, че Министър Чакъров подписа отказ за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци”. Или това е точно този акт, който ние сме поискали с нашето ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА от министъра, поради изтъкнатите от нас мотиви и доказателства.

Ние не можем да се съгласим с отменяването на определението за даване ход по същество, постановено в открито заседание на 14-03-2007 г. и оставянето без разглеждане на нашата жалба в продължение на два месеца и половина след това, въпреки че със своя акт по-малко от един месец след откритото заседание на Съда от 14-03-2007 г., министърът се е вслушал изцяло в нашето искане и е подписал отказ за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци” АД.

Също така не сме доволни от Определение № 5271 / 29.05.2007, тъй като никъде в него Съдът не се е произнесъл към нашата молба от 07-12-2006 г., която е приложена в делото и с която сме поискали инцидентно установяване нищожност на акт на Министерския съвет, в частта му, която пряко е свързана с материалите по делото.

Не можем да приемем заключението на съда, че процедурата за издаване на комплексни разрешителни не е относима към опазването на околната среда и затова чл. 158., ал. 3 от ЗООС не можел да се приложи, въпреки документите от компетентните органи – РИОСВ - София и Главна инспекция по труда, които ние представихме в съдебно заседание като доказателства. От тези документи и за неспециалиста се доказва неколкократното превишаване на пределно допустимите норми за замърсяване на околната среда, от което е произтекло и безпрецедентното решение на министъра на околната среда и водите от 11-04-2007 г. Със своя акт от 11-04-2007 г. министърът е приел изцяло нашето твърдение, че е възникнала непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората, което предсттавлява точно състава на чл. 158., ал. 3 от ЗООС, а Съдът е направил извод, че този текст е неотносим към процедурата за издаване на комплексни разрешителни по Закона за опзване на околната среда.

Въпреки правилното решение на министъра на околната среда и водите за неиздаване на комплексно разрешително, с което на практика е удовлетворил изцяло нашето искане в първата му част, то Съдът е оставил без разглеждане и не се е произнесъл по противозаконното решение на Министерския съвет за удължаване на срока след 30-10-2007 г. относно «Кремиковци» АД. Това ние сме атакували с молбата от 07-12-2006 г. към адм.дело 11915/2006 до съда с подробно изложените в нашата молба мотиви за инцидентно установяване нищожност на акт на Министерския съвет, представляващо втората част от нашето искане, което ние заявихме в съдебното заседание и това е отразено пълно и точно в законносъставения протокол от откритото заседание на 14-03-2007 г., чийто текст е публикуван официално на сайта на ВАС.

Вследствие на тези пропуски, ние имаме основание да считаме Определение № 5271 / 29.05.2007 на ВАС Пето отделение по адм. дело № 11915 / 2006 като внасяне на правна несигурност у гражданите и отказ на достъп до правосъдие, което е нарушение на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвнцията от Орхус).

На база на горното, МОЛИМ ДА ОТМЕНИТЕ Определение № 5271 / 29.05.2007 на ВАС Пето отделение по адм. дело № 11915 / 2006 и ВЪРНЕТЕ ДЕЛОТО ЗА РЕШАВАНЕ ПО СЪЩЕСТВО.

Приложение: 1. Съобщение от 11-04-2007 г. на сайта на МОСВ: „Министър Чакъров подписа отказ за издаване на комплексно разрешително на „Кремиковци”.

2. Внесена държавна такса – по 5 лв. на организация–жалбоподател.

07.06.2007 г. С уважение: /следват подписи/


Няма коментари: