понеделник, 4 юни 2007 г.

ИСКАНЕ ДО КМЕТА НА СОФИЯ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕКАРИСАЖ В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА!

До кМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

И С К А Н Е

от Национално движение “Екогласност”,с адрес за съобщения: e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com,

от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”

от Сдружение “Нови хан-европейско селище”

от Сдружение „Екозащита – Челопечене”

от Екосдружение “Връбница-Надежда”

ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Закона за опазване на околната среда относно Обявление за инвестиционно намерение на Национална ветеринарномедицинска служба, за изграждане на Предприятие за обезвреждане на отпадъци от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,

I. На 21.05.2007 г. в Столична община, Район Кремиковци, е внесено Обявление за инвестиционно намерение на Национална ветеринарномедицинска служба, за изграждане на Предприятие за обезвреждане на отпадъци от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация и тъй като разполагаме с данни за незаконосъобразност на инвестиционното намерение, отправяме към Вас това наше ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА на основание Закона за околната среда и водите (ЗООС) поради следните обстоятелства:

1. че неприемливо и ЗАБЛУЖДАВАЩО е посочено в Инвестиционното намерение, като изискване към площадката за разполагане на новото предприятие – отстояние до границата на жилищна зона-2 000 метра.

Съгласно Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, издадена от Министерството на здравеопазването(ДВ, бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. бр. 89 и 101 от 1996 г. и бр. 20 от 1999 г.)., в Приложение № 1 към чл. 2, 4 и 6 от тази Наредба, за Производства за преработване на животински продукти, точка 255 - Преработване на трупове на умрели животни, риби, части от тях и други животински отпадъци (екарисажи), се изисква хигиенно-защитна зона от 3 000 м за територията между източниците, които отделят вредности в околната среда (обекти, съоръжения и инсталации), и границата на жилищната зона на населените места, курортните и излетните комплекси, както и предприятията и складовите бази от хранителната промишленост.

От тази грешка се компрометира изцяло обявеното инвестиционно предложение.

2. че може да се очаква в случая значимо натоварване на параметрите на околната среда, поради предвиждането в инвестиционното намерение предприятието за преработка да е с капацитет 60 000 тона/годишно или около 165 тона/ден.

Трябва да се има предвид нормативното изискване на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, където при категоризиране на режима при инвестиционните намерения за дейности, е посочена гранична норма относно процедура по Оценка за въздействието върху околната среда(ОВОС), в точка 20 – Инсталации за обезвреждане или оплзотворяване на странични животински продукти, включително животински трупове и животински отпадъци с капацитет над 10 т/ден.

Тук при това инвестиционното намерение имаме над 16-кратно надвишаване на посочената гранична норма, от което можем да оценим като силно РИСКОВО това проектирано предприятие, което налага много строго съблюдаване на нормативите спрямо параметрите на околната среда и хигиенната защита на селищната среда.

3. че задължително при преценката и избора на площадка за разполагане на новото предприятие трябва да се оцени взаимовръзката и КУМУЛАТИВНИЯ ЕФЕКТ от натрупването на замърсяващи влияния върху околната среда и засегнатото население, от досегашни и налични други производствени дейности в съответния район на проектираната площадка.

По този показател, смятаме за категорично НЕУМЕСТНИ заключенията, направени от обявените предпроектни проучвания и посочването като « с най-добри възможности за реализация на инвестиционното предложение» Площадка «Горни Богров», землище Горни Богров, Столична община(Община Кремиковци).

4. че за Площадка «Горни Богров», землище Горни Богров, Столична община(Община Кремиковци) неприемлив е не само показателят на фактическо отстояние под 1 500 м до селищната среда и прилежащата й територия.

Смятаме за недопустимо в рамките на СОФИЙСКОТО ПОЛЕ - най-гъстонаселения район на България – с над 2 000 000 население, да се изгражда подобно предприятие за събиране от цялата територия на държавата и последващата им преработка, на подобно голямо количество ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ.

При това трябва да се има предвид потенциалната опасност за околната среда и увеличения риск за населението на столицата на РБългария, съществуването на законово разрешение за най-широк внос от други държави на подобни опасни отпадъци, който е регламентиран в Раздел XV - Изисквания при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на странични животински продукти, на Наредба № 20 за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (ДВ, бр. 18 от 2006 г.), издадена от МЗГ.

II. От съдържанието на горните документи може да се заключи, че е налице неизпълнение на изискванията на ЗООС, с опасности за замърсяване на околната среда и рискове за човешкото здраве.

Поддържаме Становището на несъгласие по обявеното инвестиционно намерение на кмета на с. Горни Богров, изх. № КО-45/23.05.2007 г.

Поради изложените обстоятелства, неправителствените организации Национално движение “Екогласност”, Сдружение „Нови хан–европейско селище”, Екосдружение ”Връбница-Надежда”, Сдружение „Екозащита – Челопечене”, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, заедно с Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров” и Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево” НАСТОЯВАТ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА,

Вашата намеса е наложителна на основание Чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда, като ИЗИСКАТЕ от Националната ветеринарномедицинска служба ДА ОТТЕГЛИ обявеното инвестиционно намерение за изграждане на Предприятие за обезвреждане на отпадъци от животински произход, които не са предназначени за човешка консумация, като в новата обява бъде изключена площадката «Горни Богров», землище Горни Богров, Столична община(Община Кремиковци).

Уведомяваме Ви, че в случай на Ваш отказ на нашето ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА, след законовия 14-дневен срок ще отнесем това искане към Софийски градски съд.

04.06.2007 г.

София

Няма коментари: