петък, 14 септември 2007 г.

КРИТИКА, САМОКРИТИКА ИЛИ...ПОД ВСЯКАКВА КРИТИКА


Този доклад на кмета на гр. София Бойко Борисов е изнесен на 27 август на международна конференция за ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ в Залцбург. Предлагаме на вшето внимание втората му част, която касае отпадъците на столицата ни.

Впечатляващата картина на пирамида, достойна и за Хеопс, на фона на синьото небе на Кремиковци гордо стои качена на официалния сайт на Столична община може би като илюстрация на една ДОБРА ПРАКТИКА.

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на кмет на град София, бих искал да Ви запозная с два от основните проблеми, пред които се изправя най-динамично развиващият се град в България и за чието разрешаване Столична община търси финансовата и техническа подкрепа на Европейския съюз.
Двата проблема касаят ВОДНИЯТ СЕКТОР и УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ на град София.
......................................................................................................................................................
Както споменах в началото, вторият основен проблем пред който сме изправени, е свързан с УПРАВЛЕНИЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ.
Съгласно националното законодателство на Република България отговорността на кмета на Столична община при управлението на отпадъците (битови, строителни и опасни) включва:
• Организиране процеса на събиране и транспортиране на отпадъците, включително определяне на местата за разполагане на съдовете за отпадъци;
• Временно съхраняване на отпадъци;
• Предварително третиране;
• Оползотворяване и обезвреждане;
• Определяне на площадките за изграждане на всички съоръжения и елементи на системата за управление на отпадъци;
• Изготвянето и прилагането на местното законодателство в сферата на управлението и контрола на отпадъците.
Накратко, към момента ситуацията, в която се намира Столична община по отношение управлението на битовите отпадъци, е кризисна.
До есента на 2005г. единственото работещо съоръжение за обезвреждане на смесени битови отпадъци е депото, намиращо се в кв. Суходол. Необходимо е да се отбележи факта, че депото е изградено в съответствие с нормативните изискванията и има актуален план за привеждане в съответствие с Директива 99/31/ЕС. През 2005г., с решения на общинския съвет и националните регулаторни органи бе преустановена експлоатацията на съоръжението, преди изчерпване на неговия капацитет. Съществена роля за затваряне на депото оказаха гражданските протести от страна на жителите в квартала, в близост до който е разположено депото. Сами по себе си тези действия поставиха столицата в ситуация на криза, без работещо съоръжение за крайно обезвреждане на генерираните битови отпадъци. В тази връзка трябва да се отбележи, че средно дневното количество на образуваните отпадъци е 1000 тона, а средно годишното количество - 350 000 тона. Към момента това количество отпадъци се генерира от приблизително два милиона жители.
Предвид кризисната обстановка, липсата на съоръжения за обезвреждане, с цел осигуряване на дейностите по събиране, извозване и третиране на отпадъците е взето решение за въвеждане на предварително третиране чрез опаковане и временно съхранение на отпадъците.
Инсталирани са три съоръжения, разположени в три отделни точки на града. Капацитетът на всяко от съоръженията осигурява третирането на 500 тона отпадъци/денонощие.
Съгласно националното законодателство временно съхранение на не-опасни отпадъци е разрешено за период до три години. Към декември 2007 г. количеството на съхраняваните отпадъците е над 400 000 тона. Наличните площадки за съхранение не отговарят на нормативните изисквания и не притежават съответните разрешителни.
За осигуряване крайното обезвреждането на отпадъците и преустановяване натрупването на отпадъци на площадките за съхранение са сключени договори за депониране със съседни общини. От месец март 2007г. общината транспортира и депонира средно 1000 - 1500 тона. По този начин се осигурява крайно обезвреждане на отпадъците и се намалява количеството на натрупаните количества на площадките за временно съхранение. Сключените договори за депониране на отпадъци са за общо 280 000 тона.
В изпълнение на изискванията на Директива 2004/12/ЕС, изменяща Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки Столична община сключи договори с 4 организации, за оползотворяване на отпадъците от опаковки.
Направените последни анализи на дейността на организациите показва редица проблеми, свързани с оптимизиране броя, вида, местоположението и краткостта на извозване на контейнерите. Тези проблеми оказват негативно влияние върху ефективността на системата за разделно събиране, понижаване мотивацията на гражданите за разделно изхвърляне на отпадъците.
За подобряване ефективността на системата за разделно събиране Столична община подготвя критерии за определяне на:
• местоположението на контейнерите
• вида и броя на контейнерите в различните зони на застрояване
• минимална кратност на събиране на отпадъците от страна на организациите.
Паралелно с изброеното предстои стартиране на масова информационна и разяснителна кампания, която да предостави на гражданите достатъчно информация за целите и ползите от разделното събиране на отпадъци.
Проблемите в управлението на отпадъците на София и тяхното решаване бяха определени като приоритет за общината и правителството. След направени значителни проучвания с участието и на експерти по програма ]А5РЕК8 в периода 2005-2007г. бяха набелязани конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки, за преодоляване на кризата.
Сред основните краткосрочни мерки са:
• Възобновяване експлоатацията на депото в кв.Суходол.
При направеното геодезическо заснемане на депото е установен свободен обем, достатъчен за депониране в период от 1-1,5 год. Извършени са необходимите съгласувания с компетентните държавни органи за възобновяване работата на депото.
• Провеждане на преговори с други общини които да поемат генерираните отпадъци или част от тях;
• Изграждане на резервни площадки за временно съхранение, в съответствие с изискванията.
В изпълнение на тези мерки бе изградена нова площадка за временно съхранение, отговаряща на изискванията на законодателството по околна среда. Към настоящия момент площадката не се ползва.
За дългосрочното решаване на проблема Столична община се води от няколко принципа:
• Изграждане на една съвременна интегрирана система за управление на отпадъците;
• Спазване на екологичните изисквания на страната и ЕС;
• Въвеждане на такива системи за управление на отпадъците представляващи пресечна точка между качество и цена на услугата.
На базата на тези принципи през месец март 2007г. Столична община разработи „Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на гр.София". Неразделна част от Стратегията е План за действие с конкретни мерки и срокове за тяхното изпълнение, необходими финансови средства и възможните източници на финансиране. Въз основа на стратегията е формулиран проект с условното наименование „Управление на отпадъците на гр.София", чийто срок за изпълнение, включително изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците е края на 2010 година.
До момента се движим по заложения график. Миналата седмица, приключи процедурата по избор на консултант за извършване на цялостно пред-проектно проучване. В обхвата на проучването е заложено да се стигне до окончателен избор на площадки за разполагане на съоръженията, да бъде предложена и избрана система от съоръжения, както вида и метода за третиране.
Паралелно с пред-проектното проучване Столична община възложи анализ на морфологията на битовите отпадъци, включващ определяне на количеството, състава и калоричната стойност на отпадъка от отделните райони.
В заключение държа да отбележа, че негативният опит на Столична община е изключително ценен и показва ясно, че вземането на решения по отношение управлението отпадъци е комплексен проблем, където участието на обществото и отчитането на неговото мнение на възможно най-ранен етап е от съществено значение за успешната реализация на проектите.

Няма коментари: