вторник, 11 септември 2007 г.

С МАНИПУЛАЦИИ И ЛЪЖИ СЕ ОПИТВАТ ДА ДАДАТ ОЩЕ СЕДЕМ ГОДИНИ МАНДАТ НА КРЕМИКОВЦИ ДА НИ ТРОВИ


или КОЙ ИЗЛЪГА Г-Н КРЕМЛИСФотограф: Красимир Юскеселиев [Дневник]Комплексното разрешително трябва да бъде издадено до края на октомври. Ако в този срок МК "Кремиковци" не отговори на нормите - по закон трябва да бъде спрян.


11-09-2007


Чрез средствата за масова информация – ОТКРИТО ПИСМО

До Председателя на Европейската комисия

Г-н Жозе Мануел Барозо

Копие: До Г-н Ставрос Димас – еврокомисар по

Околна среда

Относно: България – Да не се отлага след 30-10-2007 г. Комплексното разрешително на „Кремиковци” АД и за новите десет страници забележки на МОСВ за несъответствията със Закона след подаване на второто Заявление през м. май 2007 г., както и за едно изявление на г-н Георгос Кремлис от Европейската комисия

Ваше Превъзходителство,

На 04-09-2007 г. българският вестник „Дневник” http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=373757 публикува кореспонденция от Брюксел с автор Ирина Новакова „Брюксел предупреди „Кремиковци” и „Софийска вода””, в която се отразява изявление на г-н Георгос Кремлис, началник отдел „Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда” в екодирекцията на Европейската комисия. В тази публикация се цитира г-н Кремлис, който се е позовал на срок 31-12-2014 г., отнасящ се за отлагане на Комплексните разрешителни за „канализационните мрежи и за пречистването на отпадни води от населените места”, докато от публикацията не става ясно, че за „Кремиковци” АД това не са цялостните и пълни изисквания, и този срок не отговаря на документите в случая.

В Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, Приложение VI – Списък на член 20 от Протокола, Преходни мерки, България, в т. 10 – Околна среда, буква „Г” – Промишлено замърсяване и управление на риска, е записано отлагане до 31-12-2011 г. на изискванията за издаване на разрешителни за действащи инсталации, в това число за „Кремиковци” – гр. София, но ЕДИНСТВЕНО и САМО ЗА ДЕЙНОСТ 2.2, която е „Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене”.

Поради горното, не кореспондира с нормативните документи изявлението на г-н Кремлис, че преходният период за издаване на комплексно разрешително на комбината „Кремиковци” е края на 2014 г., когато удължаване е дадено за друг по-ранен срок и той е до края на 2011 г. При това тук веднага трябва да се има предвид уточнението, че това се отнася САМО за ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ИНСТАЛАЦИЯ по типа, уточнен в присъединителния договор ( САМО за дейност 2.2, а не за цялостната дейност на „Кремиковци” ).

За всички останали инсталации и дейности, „Кремиковци” АД е длъжно да изпълни изискванията на еконормите в срок до 30-10-2007 г. и да получи комплексно разрешително, което нееднократно напоследък се заявява от заместник-министър Чавдар Георгиев, МОСВ.

Тук хармонизираният с европейското законодателство Закон за опазване на околната среда (ЗООС) е категоричен – съгласно чл. 121, т. 3 от ЗООС „При експлоатацията на инсталациите и съоръженията, операторът контролира недопускането на замърсяването на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите за качество на околната среда” и съгласно чл. 123, ал. 3 от ЗООС „Разрешителното съдържа и необходимите условия, които гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на закона”.

Не е случайно за големия замърсител „Кремиковци АД, че на 11-04-2007 г. Министър Джевдет Чакъров – Министерство на околната среда и водите, България, издаде Решение за отказ, съгласно чл. 123, ал. 4 от ЗООС „В случаите, когато не може да бъде постигнато съответствието по ал. 3, не се издава комплексно разрешително”.

За да добиете реална представа за истината, ето някои документални данни:

Кметът на София ( в писмо като гражданин, а не като кмет!? ) съобщава замърсяванията пред Брюксел, че били само два до пет пъти над ПДК ( пределно-допустима концентрация ), което не отговаря на истината - между 10 и 30 пъти се надвишават нормите, сочат данните на Главна инспекция по труда и на РИОСВ. Общественото мнение се заблуждава чрез медиите по този нечестен начин – та даже и от Брюксел ще си кажат след гражданската жалба на кмета Бойко Борисов, че няма нищо обезпокоително, когато порядък от 2-5 пъти може да се съотнесе към “грешка на уредите” и “грешка при меренето”.

В същото време РИОСВ - като най-важният компетентен държавен орган, констатира завишаване 20 пъти на замърсяването с прах в атмосферния въздух, но съобщавайки за този факт със същата заповед намалява месечната санкция за „Кремиковци”? Оставяме настрана факта, че в случая нормата говори не за 20, а за 30-кратно замърсяване при дейност “Производство на металургични огнеупори”.

Похвално е, че друг държавен орган - Главна инспекция по труда, си стои на мястото и след констатациите си за 10-кратни наднормени концентрации на общ доменен прах в участък “Шихтоподаване” и “Литеен двор” – на Доменна пещ №1 и Доменна пещ №3, подава сигнал до Прокуратурата на Република България, на основание чл. 407 от Кодекса на труда.

Без никаква сериозна реакция са още и няколкото Протоколи на РИОСВ - София:

  • от 27.07.2006 г., че “стоманодобивното и доменно производства в “Кремиковци”АД са основна причина за замърсяване на въздуха с прах и газове”;
  • от 21.08.2006 г., че “Техническото и технологичното състояние на газоочистните системи на металургичния комбинат “Кремиковци”АД е неефективно и те работят все по-лошо. В резултат на това се влошава качеството на изпусканите отработени прахо-газови емисии и се замърсява атмосферния въздух многократно над допустимите норми. Неорганизираните емисии от всички производства са видимо в много голямо количество, но съгласно българското законодателство те не се нормират”;
  • от 08.02.2007 г., че “Стари филтри са една от причините за замърсяване от Агломерационното производство”.

Сигурно за да спре тази поредица от разобличителни протоколи, РИОСВ на 06.03.2007 г. съобщава: “През 2007 г. ще бъдат направени 12 измервания на качеството на въздуха в района на МК “Кремиковци”… с мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда…. Продължителността на всяко едно измерване ще е по 5 дни.” Или държавният контролен орган вече ще осигури пълен комфорт на иначе печелившата частна фирма - всеки месец от “Кремиковци”АД ще знаят, че трябва да се съобразяват и през време на контролните замервания ще намалят производството и замърсяванията, но само за 5-те дни! А останалите 25 дни от месеца ще замърсяват УДАРНО!

Точно тук трябва да огласим неколкократните наши сигнали през миналата година до Прокуратурата и в Парламента, че в събота и неделя пушеците са максимални, на което се отговаряше от Изпълнителния директор г-н Александър Томов … с усмивка и отричане на истината, която обаче е документирана със снимки не от един и двама граждани, пътуващи по магистрала “Хемус” и даже от Нови хан. Като резултат от безхаберието на държавата - замърсяванията вече са всекидневни, освен през горните 5 дни на РИОСВ!

В този протокол на РИОСВ от 06.03.2007 г., се признава: “… в този район няма автоматични станции за непрекъснат мониторинг”. Защо не се монтират, оставяме … без коментар! (Някои сигурно ще заговорят веднага за явна корупция).

Ето защо ние имаме право да огласяваме факта, че публично известната информация за замърсяването от „Кремиковци” не отразява действителните размери на проблема. Но това е заради “политическия комфорт”, осигурен от близкия до управляващите партиен лидер Александър Томов и изпълнителен директор на фирмата, за да може да се получи това криене от обществеността на цялата истина. В тази връзка, публична тайна е скорошното изявление на Министър-председателя на България г-н Сергей Станишев, че с Ал. Томов са „едно политическо семейство”.

Реалните стойности на замърсяванията трябва да се дадат от компетентния орган МОСВ. Но очевадният извод е, че МОСВ не иска да монтира автоматични станции за контрол и затова сегашното искане от Европейската комисия на информация за влиянието на комбинат „Кремиковци” върху природата, ще бъде завоалирано в очаквания от Вас отговор на МОСВ!

Поради горното, за нас са голословия декларациите на заместник-министър Чавдар Георгиев, че МОСВ много стриктно ще проверява фактите преди издаването на комплексно разрешително до 30 октомври т.г. и затова НИЕ ще наблюдаваме внимателно ситуацията.

За да получат това разрешително, „Кремиковци” АД трябва да докаже, че спазва изискванията на закона. Няма как да повярваме, че за две години - от март 2005 г., когато е бил срокът за подаване на Заявлението за Комплексно разрешително, с всички придружаващи го документи, до април 2007 г., когато министър Чакъров отказа да го издаде, фирмата не успя да се справи с емисиите и замърсяванията на околната среда, та сега за пет месеца ли ще се справи!

Доказателство са новите 10 (десет) страници забележки на МОСВ за несъответствията със Закона, след подаване на новото Заявление през м. май 2007 г., макар че МОСВ отказа да ни предостави достъп до тях по наше писмено Заявление по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) и Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус).

И Министерският съвет на България също ни отказа достъп по ЗДОИ до своето решение от 13-09-2006 г. за предоставените специални привилегии за отлагане с години на екологичната програма на „Кремиковци” АД, макар че същото частно дружество е най-големият замърсител на Софийското поле - с над два милиона население, при най-голяма концентрация на заболяванията сред децата до 18 годишна възраст в района на тази фирма.

Върховният административен съд(тричленен състав) отказа да се произнесе по нашето искане за обявяване нищожността на това решение на Министерския съвет, което ние атакувахме с мотива, че съгласно ЗООС същият няма компетенции за промяна в сроковете за издаване на комплексни разрешителни.

Като представители на обществеността, НИЕ протестираме за лишаването ни от участие в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, съгласно Конвенцията от Орхус, тъй като в случая липсва задължителната Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), каквото е изискването на чл. 120, ал. 4 и още други от ЗООС.

След като сме свидетели на публичното дезертьорство на кмета на София и на целия Общински съвет от този жизненоважен за населението на София проблем, след изразената наскоро подкрепа от г-н Георги Божинов – председател на парламентарната комисия по „Околна среда”, единствено и само за жизнеспособността на „Кремиковци” АД, без да се грижи за жизнеспособността на околната среда и здравето на населението, НИЕ предлагаме при следващото посещение на евроинспектори в България по проблемите, причинени от комбинат „Кремиковци”, да се осъществи и среща с участието на обществеността, за да можем да предоставим допълнителни документи и доказателства по случая.

Надяваме се, че с нашата гражданска позиция по екологичната политика на България ще допринесем за устойчивото развитие, както и ще помогнем да се предотвратят в бъдеще подобни грешни изявления за ситуацията у нас на висши служители в екодирекцията на Европейската комисия, което е станало наскоро с г-н Георгос Кремлис-началник отдел „Кохезионна политика и опазване и въздействие върху околната среда” в екодирекцията на Европейската комисия – заявил за съществуването на преходен срок-края на 2014 г., за комплексното разрешително на „Кремиковци” АД.

С уважение,

Петър Пенчев

заместник-председател на Национално движение „Екогласност”, с адрес за съобщения: ул. „22 септември” 40, 3400 Монтана, България, GSM +359887525032, e-mail: p_p_trojanski@yahoo.com

Веселин Димитров

председател на Eкосдружение „Връбница - Надежда”

Огнян Чипев

председател на Сдружение “Нови хан-европейско селище”

Илка Стоименова

председател на Сдружение „Екозащита – Челопечене”

Борис Борисов

от Инициативен комитет „За екологична и гражданска защита на жителите на Горни Богров”

Павел Бонев

от Инициативен комитет „За опазване на околната среда в село Мусачево”

Златка Драганова

главен координатор на "Граждански комитет за защита на здравето и живота на хората и опазване на живата природа"-София

Снежинка Цветанова

председател на Инициативен комитет-Мрамор


Няма коментари: