сряда, 27 февруари 2008 г.

България спазва Договора с ЕС само 6 месеца

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
---------------------------------------------------------------------------

Изх. 02-27/27.02.2008 г.

До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

Чрез г-жа Маргрет Аукен - евродепутат

До г-н Ханс-Герт Пьотеринг

Председател на Европейския парламент

Относно: България се отказва от европейско законодателство само шест месеца след присъединяването. Отнета е правната възможност за участие на обществеността при изменение на общите устройствени планове

Уважаеми господин Барозо,

Уважаеми господин Пьотеринг,

Като представител на обществеността, Национално движение Екогласност иска да привлече Вашето внимание върху допуснат прецедент в България - само шест месеца българското законодателство е било хармонизирано с международните правни норми. С публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията(ЗУТ) в бр. 61 от 27 юли 2007 г. на “Държавен вестник”, е отнета правната възможност за участие на обществеността при изменение на общите устройствени планове(ОУП), като е отменена точка 8 от член 134 на ЗУТ. Само шест месеца е траела възможността за изменение на влезлите в сила ОУП “по мотивирано предложение на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел”.

Този акт на Народното събрание е явен опит за заобикаляне на задължението за хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви. Само три дни преди присъединяването ни към Европейския съюз, в бр. 106 на “Държавен вестник” от 27 декември 2006 г., в Закона за устройство на територията е публикувано допълнение, с което бе дадена тази правна възможност в съзвучие с Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус). Това право е влязло в сила от 28.01.2007 г., но е отменено само след шест месеца - от 27.07.2007 г. От този ход може да се направи извод, че Република България е била внесла заблуждение пред Европейския съюз относно изпълнение на хармонизирането на законодателството си с европейското, за да може да бъде приета в Нова Европа на 01.01.2007 г.

Национално движение Екогласност ПРОТЕСТИРА против това отнемане на права за участие на обществеността по въпроси на околната среда, при което се обричат на унищожаване(бетониране) значителни територии от българската природа, особено на фона на спорните решения на Министерския съвет за безпрепятствено и свободно изваждане на територии от Световната мрежа НАТУРА 2000, за които общинските съвети приемат общи устройствени планове.

Очакваме Вашата намеса за гарантиране изпълнението на поетите договорни ангажименти от България.

С уважение,

Петър Пенчев

зам.-председател

***************

За повече информация за медиите: GSM 0887525032

Няма коментари: