вторник, 12 февруари 2008 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФЕРЕНДУМА В СЕЛО НОВИ ХАН

Сряда 13.02.2008г., 12:00 часа, в БТА

На 27.09.2007 г. и на 20.12.2007г. предишният и новият общински съвети на община Елин Пелин на две свои редовни заседания гласуваха и приеха решения, с пълно болшинство, с които се определи на 17.02.2008 г. в с. Нови хан да се проведе, съгласно Закона за допитване до народа (ЗДН), Местен референдум по следния въпрос:

„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”

Считаме, че до провеждането на този Местен референдум се стигна в резултат на няколко годишния законов граждански натиск и съответства на многократно изразяваната обществена нагласа на населението, не само на с. Нови хан, но и в цялата община Елин Пелин, срещу съществуването на това хранилище. Ние сме убедени, че при успешен референдум и последващо затваряне и ликвидация на Хранилището, населението на община Елин Пелин и жителите на двумилионна София, както и техните поколения за хиляди години напред, ще бъдат защитени от вредното влияние на това РАО-депо.

ЗАЩО СМЕ ЗА НЕЗАБАВНОТО ЗАТВАРЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА РАО,

както и защо сме СРЕЩУ намерението на Държавното предприятие „РАО” за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на РАО в Хранилището край с. Нови хан

1. Защото това хранилище е изградено напълно неправомерно и недалновидно още през 1962г., по типов проект от 1956г., и поради това че същото се намира в непосредствена близост до няколко населени места от община Елин Пелин и е твърде близо също и до София, а именно: до с. Нови хан (4.5 км, 3 км по права линия), до с. Крушовица (4.6 км), до с. Габра (5.1 км), и до гр. София (13 км по права линия).

2. Защото Хранилището попада във водосбора на река Габра, която е приток на река Лесновска, преминаваща през цялата община Елин Пелин и вливаща се в река Искър. Също така, голяма е важността за района и на близката до Хранилището река Търнавска, която се явява най-близкия повърхностен водоизточник и първичен обект на въздействие при евентуално замърсяване с радионуклиди от Хранилището.

3. Защото РАО-депото се намира върху цялостен водоносен хоризонт и всички хидрогеоложки контролни сондажи в района са пълни с вода (от 10 до 24 м дълбочина). Хидрогеоложките изследвания недвусмислено потвърждават, че площадката на хранилището е разположена върху водоносен хоризонт, с дълбочина 6-7 м от повърхността.

4. Ние сме за незабавното затваряне на Хранилището тъй като при проведените през 2005 година изследвания на Националния център по радиология и радиационно защита при Министерството на здравеопазването (НЦРРЗ – МЗ) на питейните води, които ползва населението на с. Нови хан, беще направено заключението за местния обществен водоизточник „Фетовица”: Водата да не се използва за питейни цели!” поради завишеното съдържание на естествен Уран. Въпросът ни е – А за какви други цели може да се използва?!?

5. Защото едно друго изследване на питейни води в с. Нови хан, направено от акредитирана лаборатория през 1997 г. показва четирикратното завишение във водата на съдържанието на радионуклида Радий 226!!!

6. Защото Хранилището се намира в район, който се характеризира с една от най-високите сеизмичности в България – сеизмичността е на границата между VІІІ и ІХ степен. Освен това, следва да се има предвид, че потенциалният екологичен риск от наличието на Хранилището край Нови хан е свързан с наличието на съхраняваните радиоактивни отпадъци и вероятността за постъпване на радиоактивност в околната среда при нарушаване целостта на хранилищните единици вследствие на външни въздействия, едни от които са земетресенията.

7. И на последно място, но не последно по важност, защото съществуват достоверни данни от изследвания за миграция на радионуклида Тритий с подпочвените води на територията на площадката на Хранилището и извън нея. За съществуването на този факт способства съхранението на различни по вид и структура източници на Тритий в различни хранилищни единици, най-голям принос от които имат тритиевите мишени. Високата способност на Трития за миграция във водна среда, позволява да бъде смятан за предвестник за наличие на нарушения на инженерните бариери и структурата на хранилищните единици в това Хранилище.

В заключение следва да се отбележи, че основната задача, свързана с безопасното съхранение на радиоактивни отпадъци (РАО), е да се осигури сигурната им изолация от околната среда и човека, на всички етапи от тяхното управление, като едни от изискванията за целта са: реализиране на многобариерна защита, както и извършване на анализ за снижаване на екологичния риск при избор на местата за съхранение и погребване на РАО, като основен критерий са нормите за защита на хората. Тъй като това за Хранилището до село Нови хан никога не е било възможно и не може да се реализира, то единственото безопасно решение е това хранилище да бъде закрито и незабавно ликвидирано. А за нуждите на страната следва да бъде изградено друго, съвременно хранилище, на подходящо място и спазвайки всички изисквания за такъв тип съоръжения.

13.02.2008г.

с. Нови хан, Община Елин Пелин

За контакти:
Сашка Ненова – Николчова – кмет на с. Нови хан , (089 / 85 86 679), (kmetstvonovihan@abv.bg)

Огнян Чипев – председател, Сдружение “Нови хан – Европейско селище”, (088 / 88 133 51) (novihan@abv.bg)

Няма коментари: