неделя, 6 юли 2008 г.

Национално движение Екогласност

член на Приятели на земята интернешънъл


Изх. 07-06/06.07.2008 г. Съобщение до медиите

До г-н Сергей Станишев
Министър-председател на РБългария

Копие: До г-н Жозе Мануел Барозо

Председател на Европейската комисия

ИСКАНЕ за НАМЕСА

oт Национално движение „Екогласност”, представлявано от Петър Пенчев – зам.-председател, GSM 0887525032, заедно с други екологични и граждански организации

Относно: Спиране на действията по унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини на Гърция

Уважаеми господин Станишев,

След трагедията за населението на столицата на България поради нескопосаните действия на българските власти във връзка със започналите на 03.07.2008 г. взривявания в един от складовете с боеприпаси край с. Челопечене(където НИКОЙ не измерва отделяните диоксини и фурани-задължителни елементи при всяко изгаряне), сме възмутени от съобщение от 05.07.2008 г. на Агенция "Фокус", в което между другото се казва: ” ... гръцкото правителство ще се съобрази с договора от Отава за унищожаване на 1,6 млн. противопехотни мини, които са на склад в 26 различни места в Гърция, пише днес гръцкият вестник “Та неа”. Съгласно споразумението, подписано от гръцката армия и държавната компания Гръцки отбранителни системи (ЕАС), унищожаването на мините ще бъде извършено на специално място за обезвреждане на боеприпаси в България срещу сумата от 3,5 млн. евро. По-голямата част от сумата ще бъде изразходвана за натоварване и транспортиране на мините в специални камиони под надзора на ЕАС. Работите се очаква да започнат през септември и според компетентните органи, ще продължат една година.” / http://www.focus-news.net/?id=n993606 /

Цяла България помни гражданските протести от 2002 и 2003 г., когато останките от ракетите „СС-23” бяха гонени като „немили-недраги” от Стара Загора, от Велико Търново, от Перник, и накрая от с. Габровница край Монтана, докато не бяха изнесени в друга държава. Пазим експертното становище на БАН, подписано тогава от Председателя акад. Юхновски, в което се сочи отделянето в атмосферата на значими количества вредни емисии и уведомява НД ”Екогласност”: „Евентуално изгаряне на двигатели с твърдо гориво на ракетите СС-23 ще доведе до значително натоварване на околната среда в съответния район, свързано със сериозни рискове за човешкото здраве. Ето защо ние препоръчахме унищожаването на вече отделените двигатели на СС-23 да се извърши чрез преработката им в химическо предприятие в трета страна, която разполага с вече изпитана технология.”

В тази връзка подчертаваме неизяснената докрай причина за продължаващите и до днес обгазявания с доказани от здравните български власти поражения върху здравето на децата в град Гълъбово и района, започнали най-силното си въздействие през 2002 г., когато полигонът край с. Змейово заработи най-активно по унищожаване на старото българско въоръжение.

Като граждански екологични организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Национално движение „Екогласност”, Сдружение с нестопанска цел „Екозащита - Челопечене”, СНЦ „ЕКО МРАМОР” и Екосдружение „Връбница - Надежда”, отправяме нашето ИСКАНЕ за незабавната Ваша НАМЕСА за следното:

  1. Да издадете административен акт за анулиране от българска страна на цитираното от гръцкия вестник “Та неа” и от Агенция „Фокус” на 05.07.2008 г., Споразумение за унищожаване в България на 1,6 млн. противопехотни мини от Гърция, както и за пълна забрана на вноса у нас на всякакви опасни остатъци.
  2. Предлагаме извършването на експертиза от БАН относно всички технологии, които ще бъдат прилагани при унищожаване на негодното въоръжение в българската армия.
  3. Предлагаме да внесете корекция на националния бюджет при очаквания голям излишък за 2008 г. – за закупуване на модерни комплекси за дейностите по утилизация на старото въоръжение, разположено на много места из цялата страна.
  4. НАСТОЯВАМЕ за водещ принцип при унищожаване на въоръжението да бъде акцента на БАН от 2002-2003 г. – да не се допусне натоварване на околната среда в съответния район, свързано с рискове за човешкото здраве.

Горните наши искания се основават на критерия „Устойчиво развитие”, който е приет съгласно Решение No 1600/2002/EC на Европейския Парламент и Съвета от 22 юли 2002г., определящо Шестата Програма за Действие на Общността за околна среда: „Устойчиво развитие означава, че нуждите на настоящето поколение трябва да се задоволяват, без компромиси с възможност на бъдещите поколения да задоволят своите собствени потребности. Това е основна всеобхващаща цел на Европейската Общност, която е част и от Договора за създаване на ЕС, покриваща всички политики и дейности на Общността.”

НИЕ искаме Правителството на все още бедната България да спре намеренията си в името на нови излишъци за бюджета да трупа боклуци и от други държави на наша територия, които замърсяват околната среда и вредят на човешкото здраве.

НИЕ искаме да се охладят намеренията на Генералния щаб на Българската армия за превръщане на България в Регионален център за утилизация на старо въоръжение, при което да вземаме много пари от богатите държави, а да унищожаваме природата на България.

Като граждански организации ЗАЯВЯВАМЕ нашата готовност да вдигнем населението на законови граждански протести против тази безхаберност на управляващите.

В случай, че не получим отговор в 14-дневния законов срок, ще подадем жалба срещу Вас във Върховния административен съд.

С уважение,

За НД „Екогласност” пп

За СНЦ „Екозащита - Челопечене” пп

За СНЦ „ЕКО МРАМОР” пп

За Екосдружение „Връбница - Надежда” пп


Няма коментари: