сряда, 10 октомври 2007 г.

ЗАСЯГА ЛИ АЕЦ "БЕЛЕНЕ" ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН?

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Съобщение за медиите 10.10.2007 г.

Засяга ли АЕЦ “Белене” всеки български гражданин?

* Защо не бе единодушен Петчленият състав на ВАС ?

На 08.10.2007 г. Петчленен състав на Върховния административен съд на Република България прие, че адресат на Заповед № РД-22-512 от 21.12.2006 г. на Председателя на Агенцията за ядрено регулиране за одобряване на избрана площадка за АЕЦ “Белене”, е единствено „НЕК” ЕАД. Според съда, с този индивидуален административен акт не се засягат права, свободи и законни интереси, и не се създават права и задължения за жалбоподателя НД „Екогласност”, поради което липсва правен интерес от обжалване на заповедта. С това определение, последната съдебна инстанция в България отказа да разгледа по същество претенциите на еко-организацията за липса на оценка на управлението на радиоактивните отпадъци, които ще се получават при АЕЦ “Белене”, което иначе съвпада напълно с една от 140-те забележки относно проекта, дадени през 2006 г. от Държавния регулаторен орган - Агенцията за ядрено регулиране.

По така изразеното становище, Петчленният състав на съда не е единодушен. Адвокат Александър Кашъмов, от Програма Достъп до Информация, подчертава наличието на “Особено мнение” към определението, дадено от Върховния съдия Александър Еленков, член на този Петчленен състав на ВАС, с което той не споделя горното определение. Съдия Еленков е написал: Убеден съм, че не само аз считам всяко едно управленско решение, свързано със строителството и пускането в експлоатация на Втората българска атомна електроцентрала, за административен акт, който засяга по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България всеки български гражданин. Затова и всеки български гражданин за мен е "общественост", респ. "засегната общественост", по смисъла на т. 24, респ. т. 25, от § 1 на допълнителната разпоредба към Закона за опазване на околната среда. На същото основание считам, че и организациите на българските граждани, учредени със задачи по опазването на околната среда, са в тези случаи "засегната общественост" по смисъла на цитираната т. 25. В този смисъл е изричното правило на § 3 от чл. 9 на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, според което: "всяка страна осигурява на представителите на обществеността ... достъп до административни или съдебни процедури по оспорване на действия или пропуски на ... държавни органи, които нарушават разпоредбите на националното законодателство, касаещо околната среда" .

Петър Пенчев, зам.-председател на НД “Екогласност”, заявява: “С това дело, ние като граждани се убеждаваме за правната несигурност в България, особено след казаното от съдията Еленков, че “Върховният административен съд следваше да разгледа заявеният с жалбата на НД "Екогласност" спор по същество, при което да даде обоснован отговор на съществените въпроси”. Затова ние ще изчакаме да видим ще има ли нова ОВОС, според декларираното пред нас от Европейската комисия с писмото от 09.08.2007 г., че “Проектът за изграждане на нова АЕЦ “Белене” трябва да премине и през Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като се следват по-специално процедурите, установени с Директива (ЕО) 85/337/ЕИО относно ОВОС, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 2003/35?ЕО, както и в съответствие с Конвенцията от Еспоо за ОВОС в трансграничен контекст.”. След вече петгодишния съдебен маратон срещу незаконността на втората АЕЦ, като крайна стъпка поради отказа от правосъдие в България, ще потърсим защита на правото ни на живот, съгласно Европейската конвенция за правата на човека, пред Европейския съд в Страсбург – поради липсата на оценка за радиоактивните отпадъци, които ще бъдат и в наследство на поколенията за 100 000 години.”

За повече информация:

Петър Пенчев - 0887525032

Александър Кашъмов - 0887829346

1 коментар:

Снежинка, Група ГЕО каза...

Съдията Еленков - един достоен човек със съвест!
А останалите четирима съдии знаят ли Закона за опазване на околната среда?
Чували ли са някога за Орхуската конвенция?
Или се поддават на правителствен натиск?
Но нали съдебната власт беше независима по конституция?

След всичко случващо се из българските съдилища няма как да не се съгласим с Джоузеф Хелър, който пише в "Залезът":"Колкото повече задълбавам в правото, толкова повече стигам до извода, че то трябва да бъде забранено със закон!"
Е, ако не по принцип, то за България това важи.
Тогава ще си знаем, че улицата решава и няма да се осланяме на съмнителни държавни структури.