понеделник, 22 октомври 2007 г.

НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАСРОЧИ ГЛАСУВАНИЯТ ОТ ОБЩИНАРИТЕ РЕФЕРЕНДУМ ЗА РАДИОАКТИВНОТО ХРАНИЛИЩЕ!

ДО: Г-Н ЕМИЛ ИВАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Ж А Л Б А - И С К А Н Е
от Сдружение с нестопанска цел “Нови хан - Европейско селище”,
с. Нови хан, община Елин Пелин

и от Инициативен комитет “Нови хан без РАО”, с. Нови хан, община Елин Пелин

За намеса на основание: Правомощия на Областния управител във връзка с провеждането на държавната политика за устройство на територията в съответната област /чл.4, ал.1 от ЗУТ/; Одобряване със заповед от Областния управител на районните устройствени схеми, които засягат територията на една област /чл.122, ал.3 от ЗУТ/; Изменение на общите градоустройствени планове по мотивирано предложение на юридически лица с нестопанска цел /чл.134, ал.1, т.8 от ЗУТ/

Във връзка с: - Решение № 1795 / 27.09.2007г. на Общинския съвет – Елин Пелин относно провеждане на местен референдум в с. Нови хан срещу хранилището за Радиоактивни отпадъци (РАО) и
- Обява на Държавно предприятие „РАО” за провеждане на 15.11.2007г. в с. Нови хан на Среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) по инвестиционно предложение за изграждане на нови инсталации за преработка и съхранение на РАО на площадката на СП „ПХРАО – Нови хан”.

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
Както Ви е известно, на 27.10.2007 г. Общинският съвет – Елин Пелин на свое редовно заседание гласува и прие с пълно болшинство Решение № 1795 / 27.09.2007г. (Приложение №1), с което даде своето съгласие за провеждане по Закона за допитване до народа (ЗДОН) на местен референдум в с. Нови хан по следния въпрос:
„Да се затвори ли веднага и да се започне незабавна ликвидация на Хранилището за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан?”
Считаме, че това решение е в резултат на няколко годишния законов граждански натиск и съответства на многократно изразяваната обществена нагласа на населението, не само на с. Нови хан, но и в цялата община Елин Пелин. До приключване на стартиралата законова процедура – Референдум по Закона за допитване до народа, всички други действия по тази материя трябва да се смятат за порочни и незаконосъобразни, за което Вие в качеството Ви на Областен управител, сте отговорен да контролирате, при което е необходима Вашата намеса за спирането на всякакви други странични действия и инициативи, освен тези, които свързани с провеждането на местния референдум по гласувания и приет въпрос.
Знае се, че публичният израз на тази нагласа на засегнатото население беше и пълното му несъгласие да участва в организираната от ДП “РАО” среща за обществено обсъждане на същия ДОВОС на 10.06.2007г. Нещо повече. Чрез сутрешното телевизионно предаване „Коритаров лайв” по Нова ТВ, излъчено на 13.06.2007г. на живо от центъра на с. Нови хан и от студиото на телевизията, за близо 3 часа цяла България стана свидетел на масовото недоволство и несъгласие на населението на с. Нови хан с опитите на ДП „РАО” да разшири и удължи периода на експлоатация на Хранилището чрез изграждането на нови инсталации за преработка, съхранение и погребване на РАО, вкл. и на високо-активни такива, което е заложено в инвестиционното предложение на ДП ”РАО” и е включено в изработения ДОВОС.
Както Ви е известно, на същия този ден, 13.06.2007г., НИЕ от Сдружение „Нови хан – Европейско селище” заедно с Национално движение „Екогласност”, внесохме с Вх. № 92-00-69 / 13.06.2007г. по описа на Областен управител – София-област, съгласно Административно-процесуалния кодекс ИСКАНЕ ЗА НАМЕСА (Приложение №2) – за спиране на това Инвестиционно намерение на ДП „РАО” поради нарушени административни норми от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В това наше искане подробно и обосновано бяха отразени общо 11 (единадесет) броя конкретни административни норми, явяващи се основание, съгласно ЗУТ, Вие да се намесите за защита на територията при нейното управление и вземете решение в полза на населението, а именно – спиране на инвестиционното намерение на ДП “РАО”, поради огромните рискове за околната среда и здравето на хората.
За наше голямо удовлеторение, Върховният административен съд с Определение № 8365 от 14.09.2007 г. по дело № 8042/2007 г., уважава по принцип в своите мотиви нашите конкретни административни норми, посочени в жалбата ни по това дело, но поради наш пропуск при формулирането на първото Искане към Вас за намеса, се налага още сега в това наше Искане да акцентираме на препоръчаното от Съда – Ние искаме да се намесите на основание: Правомощия на Областния управител във връзка с провеждането на държавната политика за устройство на територията в съответната област /чл.4, ал.1 от ЗУТ/; Одобряване със заповед от Областния управител на районните устройствени схеми, които засягат територията на една област /чл.122, ал.3 от ЗУТ/; Изменение на общите градоустройствени планове по мотивирано предложение на юридически лица с нестопанска цел /чл.134, ал.1, т.8 от ЗУТ/.
Имайки предвид горното и очаквайки провеждането на местния референдум, съгласно Решение № 1795 на ОбС–Елин Пелин и ЗДН, населението на с. Нови хан с голямо недоумение и отново с пълно неодобрение установи съвсем наскоро, че с нова своя Обява (Приложение №4), ДП „РАО” повторно организира, на 15.11.2007 г. / 15:00ч., в с. Нови хан, Среща за обществено обсъждане на въпросния ДОВОС. Молим да обърнете внимание, че датата и часът са четвъртък и 15:00 часа, което недвусмислено ни показва тенденциозния опит на ДР „РАО” да бъде проведено това обсъждане съвсем порочно, с цел съставяне на формален протокол при незначително участие на населението и най-вероятно на такава минимална част от него, която би могла да бъде предварително изманипулирана в полза на инвестиционното намерение.

Във връзка с гореизложеното, като организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, заедно с граждански инициатвен комитет – представители на обществеността, съгласно Конвенцията от Орхус и на основание горецитираните мотиви на Върховния административен съд в Определение № 8365 / 2007г.: Правомощия на Областния управител във връзка с провеждането на държавната политика за устройство на територията в съответната област /чл.4, ал.1 от ЗУТ/; Одобряване със заповед от Областния управител на районните устройствени схеми, които засягат територията на една област /чл.122, ал.3 от ЗУТ/; Изменение на общите градоустройствени планове по мотивирано предложение на юридически лица с нестопанска цел /чл.134, ал.1, т.8 от ЗУТ/,

най-учтиво се обръщаме към Вас с нашето настоятелно искане за намеса, като:
Отмените и забраните провеждането на обявената от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП ”РАО”) Среща за обществено обсъждане на 15.11.2007г. / 15:00ч., заедно с изявено от Вас право на вето за територията и спиране от ДП ”РАО” на всякакви действия по планираното и частично започнато разширение (така наречено „модернизиране”) на ПХРАО - Нови хан, както и другите планирани действия на същото предприятие по изграждането на нови инсталации за преработка, съхранение и погребване на радиоактивни отпадъци на територията на Област София.
Очакваме Вашия отговор на настоящото наше искане в законно установения 14-дневен срок, след което ще се обърнем към българския Съд с ЖАЛБА против Вас, както и ще уведомим Европейската комисия в съзвучие с последните предупредителни забележки от Брюксел на 17.10.2007 г. и предстоящо съдебно дирене в Европейския съд в Люксембург против българската държава, за неспазване на законодателството за околната среда в България, с риск за околната среда и здравето на хората, както и за неспазване разпоредбите на Орхуската конвенция.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (по реда на тяхното упоменаване в настоящата жалба-искане)
1. РЕШЕНИЕ №1795 / 27.10.2007г. на Общинския Съвет при община Елин Пелин;
2. ИСКАНЕ до Областния управител – София-област, вх. №92-00-78 / 13.06.2007г.
3. ЖАЛБА Ваш Вх. № 92-00-78 / 02.07.2007.г., до Административен съд - София-област;
4. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на 15.11.2007 г. в с. Нови хан, организирана от ДП „РАО”.

С УВАЖЕНИЕ:
За СНЦ „Нови хан – Европейско селище”: Огнян Чипев
22.10.2007г.

Няма коментари: