сряда, 4 юли 2007 г.

Ние настояваме за: СПЕШНИ МЕРКИ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ ИЛИ ОСТАВКА!


Национално Движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 07-04/04-07-2007 г.

До Министъра на околната среда и водите

И С К А Н Е

от Национално движение “Екогласност”, член на Приятели на Земята Интернешънъл, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев, с адрес за съобщения: 3400 Монтана, ул. „22 септември” 40, GSM 0887525032

ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Административнопроцесуалния кодекс и Конвенцията от Орхус да изпълните чл. 47, ал. 4 от Закона за защитените територии, ОТНОСНО незабавно внасяне в Министерския съвет на плановете за управление на всички природни паркове в България

Уважаеми господин Чакъров,

Съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус), като представители на заинтересованата общественост, Национално движение „Екогласност” се обръща към Вас с искане за намеса на основание АПК и на чл. 47, ал. 4 от Закона за защитените територии(ЗУТ) относно Вашето неизпълнение на внасяне в Министерския съвет(МС) плановете за управление на природните паркове на България.

Като имаме впредвид добилите широка публичност, най-груби и скандални случаи от повереното Ви Министерство за неизвършване необходимите работи по отстраняване на грешките и несъответствията при отразяването на границите на природните паркове на България, заедно с последния обществено значим пример - Природен парк „Странджа”,

НАСТОЯВАМЕ:

  1. Незабавно да потърсите най-строга отговорност от всички подчинени Ви длъжностни лица, които поради некомпетентност или умишлено бездействие, нанасят непоправими вреди на българската природа и виновно доведоха до тежкото Решение на Върховния административен съд от 29-06-2007 г. за прогласяване нищожността на Заповедта на Министъра на околната среда от 1995 г. за Парк „Странджа”.
  2. Незабавно да изпълните Вашето неизпълнено задължение да внесете в Министерския съвет План за управление на Природен парк „Странджа”, заедно с цифровия модел на установените още от 30-05-2006 г. граници, с предложение МС спешно да го утвърди по реда на чл. 47, т. 4 от Закона за защитените територии.
  3. Да внесете горното решение на МС като доказателство при обжалването на Решението за „Странджа” пред 5-членен състав на Върховния административен съд.
  4. Да извършите отстраняване на грешките и несъответствията при отразяване на границите на всичките природни паркове на България.

Очакваме да бъдем уведомени писмено за предприетите от Вас действия.

При Ваш отказ да изпълните нашето искане за намеса, след законовия 14-дневен срок Национално движение „Екогласност” ще внесе жалба срещу Вас в Съда и ще предложи на министър-председателя на РБългария да поиска Вашата оставка като Министър.

С уважение:

С уважение:

Петър Пенчев

Прочетете още
Константин Пенчев:
"Съдът решава по законосъобразност, не по целесъобразност "

...и статия във в. "Дневник" с хубаво форумче

1 коментар:

Скептикът каза...

Какво може да се очаква от този министър? Най много поредният мораториум,който нищо не решава, само отлага и дава възможност за узаконяване на още далавери!