понеделник, 23 юли 2007 г.

ИСКАМЕ ОСТАВКАТА НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ!

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

До
Г-н Сергей Станишев
Министър-председател на Република България


ДЕКЛАРАЦИЯ

от Национално движение “Екогласност”, Член на Приятели на Земята Интернешънъл, представлявано от председателя Иван Сунгарски и зам.-председателя Петър Пенчев

Относно: Искане оставката на г-н Джевдет Чакъров - Министър на околната среда и водите, за неизпълнено задължение по внасяне в Министерския съвет на плановете за управление на всички природни паркове в България


Уважаеми господин Станишев,

С вх. № 48-00-414/05-07-2007 г. подадохме писмено искане до Министъра на околната среда и водите, за намеса на основание Административнопроцесуалния кодекс(АПК) и на чл. 47, ал. 4 от Закона за защитените територии(ЗУТ), относно негово неизпълнение на внасяне в Министерския съвет(МС) на плановете за управление на всички природни паркове в България.
Национално движение „Екогласност”, в качеството си на представител на заинтересованата общественост, съгласно Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус), получи мълчалив отказ от Министъра да разгледа това ИСКАНЕ.
След широко обществено недоволство и улични протести, стана скандално известен факта, че Министърът на околната среда и водите не е изпълнил задължението си за внасяне в Министерския съвет на План за управление на Природен парк „Странджа”, заедно с цифровия модел на установените още от 30-05-2006 г. граници, с предложение МС да го утвърди по реда на чл. 47, т. 4 от Закона за защитените територии.
С Решение № 6794 от 29-06-2007 г., Върховният административен съд – Пето отделение, констатира това законово нарушение и необходимостта от утвърждаване на Плана за управление на Природен парк “Странджа”, с приложени към него карти, съгласно чл. 47, т. 4 от ЗЗТ.
Само след внасянето от Министъра на околната среда и водите за утвърждаване от Министерския съвет на тези планове за управление на природните паркове, те могат ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА, констатира Върховният административен съд – Пето отделение, с Решение № 6794 от 29-06-2007 г.
Необходимо беше Министърът на околната среда и водите да потърси най-строга отговорност от всички подчинени му длъжностни лица, които поради некомпетентност или умишлено бездействие, нанасят непоправими вреди на българската природа и ВИНОВНО доведоха до тежкото Решение на Върховния административен съд от 29-06-2007 г. за прогласяване нищожността на Заповедта на Министъра на околната среда от 1995 г. за Парк „Странджа”, както и до последвалото безпрецедентно погазване на демократичните норми с прилагането на Извънредно законодателство от Народното събрание на РБългария на 19-07-2007 г., под уличния натиск на недоволното Гражданско общество.
Необходимо беше Министърът на околната среда и водите да е извършил отстраняване на грешките и несъответствията при отразяване на границите на всички природни паркове в България, ЗА ДА БЯХА ВЛЕЗЛИ В СИЛА плановете за управление на природните паркове с актове за утвърждаване от Министерския съвет ПРЕДИ 30-06-2007 г.
ПОДЧЕРТАВАМЕ ОПАСНОСТТА за нови атаки в съда поради липсата, по вина на Министъра на околната среда и водите, на тези планове за управление към фиксираната дата от Народното събрание 30-06-2007 г., защото те ще бъдат утвърдени от Министерския съвет след приетата вече дата за необжалваемост. От безхаберието на Министъра на околната среда и водите ни чакат нови жалби за оспорване в съда на тези бъдещи актове за природните паркове.
ДЕКЛАРИРАМЕ нашия ПРОТЕСТ, че въпреки решението на Народното събрание от 19-07-2007 г. за частично прекратяване на някои съдебни дирения, остава нарушаването на Закона за опазване на околната среда, поради незаконосъобразното започнало застрояване в защитени територии или в предвидени места за включване в Европейската мрежа „НАТУРА 2000”, за които се приемат Общи устройствени планове в много общини.
Българската нация е свидетел на най-грубо безпардонно нарушаване на изискванията за “устойчиво развитие” - съгласно т. 50 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда. Със застрояването и бетонирането на едни от най-красивите части на българската природа, се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения на България да посрещат своите собствени потребности.

Уважаеми господин Министър-председател,
Национално движение “Екогласност”, Член на Приятели на Земята Интернешънъл, внася своята жалба във Върховния административен съд против горния мълчалив отказ на Министъра, като НАСТОЯВАМЕ Вие незабавно да поискате оставката на Министъра на околната среда и водите г-н Джевдет Чакъров, заради проявеното безхаберие по опазване на българската природа.


С уважение, /подписи/

2 коментара:

Зомбайо каза...

Не вярвам да я даде.Те там такава корупция творят,че няма да пуснат кокала доброволно.Все пак трябва да искаме :)

elmir georgiev каза...

Samo taka! Gonete korupzijata!! Do mi6a dupka!