четвъртък, 5 юли 2007 г.

РАДИОАКТИВНОСТ - OЩЕ ЕДНА МРЪСНА ДУМА В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Непубликувано интервю с д-р инж. Огнян Чипев, председател на Сдружение „Нови хан – Европейско селище”, направено и предвидено за вестник Дума – 16-06-2007

- Г-н Чипев, кой държавен орган трябва да се грижи за хранилището за радиоактивни отпадъци и за безопасността на населението на Нови хан?

- За това хранилище отговорност трябва да носи ДП “РАО” – Държавното предприятие “Радиоактивни отпадъци”. Това държавно предприятие работи с лиценз, издаден от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). От втората половина на изминалата 2006-та година това предприятие е монополист в областта управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци. Неговото задължение е да се грижи за строежа на хранилища, транспортирането на отпадъците, тяхното съхраняване и безопасността на населението. Преди да бъде създадено това предприятие (до 2006г.) оператор и отговорен за хранилището е бил Института за ядрени изследвания при Българската академия на науките, който в периода 2004-2006 година е бил оператор без лиценз хранилището в Нови хан. Две години пълно безвластие, две години, през които никой не знае какво е ставало там.

- Какви радиоактивни отпадъци има в хранилището в Нови хан?

- Досега отпадъците би следвало да са от І и ІІа категория, т.е. ниско и средно активни. Те имат живот до 30 години. С новото Инвестиционно намерение, чийто възложител е ДП „РАО”, се предвижда да започне приемането на ІІб и ІІІ категория, което ще рече радиоактивни отпадъци с период на полуразпадане над 30 години. Те са дългоживеещи и високоактивни. Това е в пълно с противорчие с действащата в момента Стратегия на Министерски съвет от края на 2004 година.

Заедно с лиценза, през 2006 година предприятието получава и 192 дка земя, където вероятно ще се изграждат и други нови цехове. Парадокса е в това, че вместо да се модернизират и обезопасяват старите, те предвиждат да изграждат нови цехове. Последната финансова инжекция, която дойде от инвеститора беше се използва единствено за да се сложат камери за видеонаблюдение и да се вдигне ограда. Ние не получихме никаква информация. Основният въпрос тук е защо се купува толкова много земя? За детска площадка, зелено селище и еко-парк или за разширяване на хранилището?!?

- Има ли реален риск за населението на Нови хан?

- Да, има. Потвърждава се дори и от оскъдната информация, която ни се предоставя. Тази информация трябваше подробно да бъде изложена в Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). В този предоставен ни за обществено обсъждане доклад от над 700 страници има факти, показващи замърсяване на водата и почвите, непосредстено около хранилището и за трите близки населени места – селата Нови хан, Габра и Крушовица.

- Кога са правени изследвания на водата и почвата в Нови хан?

- Имаме изследване на водата направено през 1997 г. Получените в акредитираната лаборатория резултати показват 3 пъти по-високи стойности на радионуклид Ra226, отколкото е нормата. Заключението е водата да не се използва за питейни нужди. Освен това при проведените през 2005 година изследвания на Националния център по радиология и радиационно защита при Министерството на здравеопазването (НЦРРЗ – МЗ) на питейните води в с. Нови хан, заключението за местния обществен водоизточник „Фетовица”, поради завишено съдържание на естеквен уран, също гласи: „Водата да не се използва за питейни цели”. Ние от сдружението питаме: А за какви нужди тогава да я използва населението?!? Друг много важен момент е фактът, че вследствие работата на хранилището до 1994 г. е извършвано инцидентно източване в канализацията и попивната септична яма на събраните в цистерните отпадъчни води от преработката на радиоактивните отпадъци. А това е абсурдно и престъпно! На всичко отгоре в новия идеен проект се предвижда използването на същия технологичен цикъл плюс периодично почистване в градска пречиствателна станция?!? Не е ясно за коя градска причиствателна станция става въпрос. Но ние не сме съгласни която и да пречиствателна станция да бъде използвана за такива цели. Това е недопустимо и престъпно.

В ДОВОС е записано, че в почвата в Нови хан е установено високо съдържание на техногенния радионуклид Cs137, чийто измерени стойности са 170 Bq/kg. Това е в пъти по-високо от средното за страната, където стойността е между 10 и 80 Bq/kg. Такива резултати са отчетени при изследванията, които са направени и през 2002 и през 2004 година. Цитираните данни са да две от пробите за период от 2 години на едно и също нещо!

При въздуха нещата са малко по-различни, защото аерозолите, които се намират в него отиват там, накъдето ги духне вятъра – може да дойдат до Нови хан, Габра, гр. Елин Пелин, Лозен, дори и София.

- Какви са основните мотиви на Сдружението „Нови хан – Европейско селище” срещу изграждането на нови инсталации за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци?

- Мотивите ни са много, но ще ви кажа най-важните. На първо място Хранилището е построено неправомерно в далечната 1962 по типов проект от 1956 г., тъй като се намира в непосредствена близост до няколко населени места: до с. Нови хан (4.5 км, 3 км. по права линия), до с. Крушовица (4.6 км), до с. Габра (5.1 км) и е недалеч от София – вече само на 12-13 км. по права линия. Друга причина е, че не се реализира проек за модернизация на Хранилището, а се прави нов за неговото разширяване! Друг съществен момент е желанието на инвеститора на територията на това РАО-сметище да се преработват, съхраняват и дори погребват радиоактивни отпадъци с период на разпад над 30 години, което е напълно недопустимо и грубо нарушение на закона. Съгласно лиценза Хранилището е многобариерно приповърхностно инженерно съоръжение само за съхранение, а не за погребване на радиоактивни отпадъци, още повече на високо активни и дълго живеещи. Друг много важен мотив е, че тектонската характеристиката на района включва разломи, разседи и разсед-отседи, а един от тях дори пресича Хранилището. Площадката е разположена върху водоносин хоризонт, с дълбочина 6-7 метра от повърхността. Това е доказано чрез хидрогеоложки изследвания. Да не говорим за това, че Хранилището се намира в район, който се характеризира с една от най-високите сеизмичности в България – между осма и девета степен. Не на последно място е и опасността от облъчване на населението с източници на опасните йонизиращи лъчения, вследствие просмукване на радиоактивни отпадъци (РАО) през бариерите на хранилищните единици. Мотивите са много и са изключително сериозни, като информацията, която ползваме е от същия този Доклад.

- Има ли някакви компенсации за Нови хан, че в такава непосредстена близост има Хранилище за радиоактивни отпадъци?

- Не, няма, но и хората не търсят такива. Компенсации може да има евентуално от инвеститора, т.е. от държавата. Най-полезен би бил един постоянен мониторинг на околната среда и населението. Да не говорим, че това е задължение, а не дивидент! Досега по никакъв начин не сме компенсирани. Този мониторинг трябва да се прави от Министерство на здравеопазването и гражданска защита, както и от ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда към МОСВ минимум на всеки 6 месеца. Нямаме никаква информация за последните 15 години, дори позовавайки се на ЗДОИ – Закона за достъп до обществена информация, такава ни бе отказана.

- Има ли случаи на заболяване вследствие на радиацията?

- Имаме информация за последниет 3 години и половина. В Нови хан на година средно умират по 45-50 човека. Около 20% от тях са били болни от рак и вследствие на болестта са починали. Мисля, че това е повече от красноречиво, а записаните в ДОВОС данни за заболеваемостта са неверни и са занижени в пъти спрямо реалните. Затова ние не вярваме на целия този доклад.

- Химера ли е чист от радиация Нови хан?

- Все още има шанс това да не се превърне в химера. Сега е момента да се спре инвестиционното предложение и да не се допусне преработката, съхранението и погребването на високо активни и дългоживеещи радиоактивни отпадъци. Освен това, изпълнявайки Стратегията, дейността в хранилището трябва да приключи до 2015 година. Всеки човек в Нови хан знае и изисква това и е крайно некоректно държавните институции да погазват закона и общественото мнение. Нали управляващите са народни избраници, които следва да защитават интересите на населението.

- Какво искате да кажете на тези, които се опитват да прокарат това предложение и то да влезе в сила?

- Искам да им кажа да спазват законите, да разберат, че са временно на постовете, на които се намират, да подхождат с отговорност към населението, което ги е избрало и изпратило в Парламента и оттам в управлението на държавата. Нека решават проблемите с управлението на РАО по възможно най-безопасен начин. Най-доброто и перспективно решение е намаляването на източниците на РАО. Проблемът няма да се реши с преместването на Хранилището от едно място на друго. Ядрената енергетика и по-точно АЕЦ „Козлодуй” генерира най-много РАО. Споменът от Чернобил не трябва да избледнява в съзнанието на управляващите и на тези, от които зависи решаването на проблема, а той трябва да служи като нестихваща аларма. Трябва да се търсят решения с възобновяеми източници на енергия – вода, вятър, слънчева енергия, термоядрен синтез, а не разпад, защото въглищата и уранът са изчерпаеми и изключително опасни замърсители на околната среда. Най-важното нещо е да съхраним природата и за бъдещите поколения.

Няма коментари: