вторник, 10 юли 2007 г.

МЕСТНИ ФЕОДАЛИ СЪСИПВАТ И ВРЪХ КОМ

Национално движение Екогласност

Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Изх. 07-10/ 10-07-2007 г.

До

Областен управител на Монтана

И С К А Н Е

от Национално движение “Екогласност”, представлявано от зам.-председателя Петър Пенчев,, GSM 0887525032

ЗА НАМЕСА НА ОСНОВАНИЕ Закона за устройство на територията ОТНОСНО изменение на Общ устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан”, на фона на практиката от последните скандални съдебни процеси за Природни Паркове „Камчийски пясъци” и „Странджа”

Уважаеми господин Областен управител,

На 12-06-2007 г. получихме от Регионална инспекция по околната среда и водите(РИОСВ)-Монтана, по Закона за достъп до обществена информация набор от документацията за екологичната част на Общ устройствен план(ОУП), с която в ДВ бр. 95/24.11.2006 г. – Обява № 71205, е публикувано Решение № 896/03.11.2006 г. на Община Берковица, за одобряване на ОУП на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” в землище Берковица и землище с. Бързия.

Тъй като Национално движение “Екогласност” представлява юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), то правим пред Вас настоящето мотивирано предложение за изменение на влезлия в сила Общ устройствен план, поради следните обстоятелства.

I. Административноправни норми.

1.Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Областният управител провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област.

2.Съгласно чл. 122, ал. 3 от ЗУТ, Областният управител одобрява със заповед районните устройствени схеми, които засягат територията на една област.

3.Съгласно чл. 134, ал. 1, т. 8 (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) от ЗУТ, влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато е по мотивирано предложение на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

4.Съгласно чл.4, ал. 3 във вр. Чл. 21, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК) твърдим, че едно действие/бездействие на Областния управител на Монтана в случая ще нанесе вреди на обществото, при което с един административен акт на отказ за намеса, съгласно чл. 21, ал. 1 от АПК ще се засегнат права, свободи и законни интереси на отделни граждани и организации.

5.Съгласно чл. 9 от Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенция от Орхус), като представители на заинтересованата общественост НИЕ имаме достъп до процедурата за обжалване пред съда, за ДА ОСПОРВАМЕ ПО СЪЩЕСТВО и от процедурна гледна точка законността на едно действие/бездействие в съответствие с разпоредбите на чл. 6 във вр. с чл. 2 от същата Конвенция.

6.Съгласно чл. 2 от Конвенцията, НИЕ като юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, работещи съгласно своите устави за опазване на околната среда, ИМАМЕ ИНТЕРЕС и съгласно чл. 15, ал. 1 от АПК – и като граждани, като с това ИМАМЕ ПРАВО да сме страна в административния процес като засегнати от този административен акт на Областния управител на Монтана по един въпрос, касаещ въпросите на околната среда.

7.Съгласно т. 50 на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с това инвестиционно предложение се нарушават изискванията за “устойчиво развитие”, поради предвижданото бетониране на голяма част от Берковския Балкан, с което не само не се опазва околната среда сега и в бъдеще, с риск за здравето на хората и техните поколения, но значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.

II. Други обстоятелства.

1.Не е изпълнено условие “А” на РИОСВ-Монтана, от издадено Становище по екологична оценка № МО-1-1/2006 г. от 12.10.2006 г., подписано от директора Боян Цолов:

“В окончателния проект на Общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” да бъдат отразени бележките и препоръките от приложените по опис становища – Приложение № 1”.

2.В приложения опис на становища – Приложение № 1, липсва Становище на НД “Екогласност”, изх. № 07-28/28-07-2006 г., въпреки че е подадено в обявения срок 31-07-2006 г., според Обява на електронната страница на Община Берковица - http://www.berkovitsa.com/. Това представлява явен опит за скриване на документи при вземане на окончателно решение за този ОУП.

3.Невярно и доста съмнително за корупционни схеми е заключението в Протокол № 1/2006 г. от 11.10.2006 г. на Експертния екологичен съвет(ЕЕС) при РИОСВ-Монтана:

“Инвестиционният процес, планиран с общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” е съобразен с потенциалната защитена зона, предвидена за включване в Национална екологична мрежа НАТУРА 2000”.

Известно е, че в изготвения Проект НАТУРА 2000 авторите му недопустимо са се поддали на нечие влияние и са се съгласили да изключат повечето от посочените от „Главболгарстрой” части от Берковския Балкан, в които е предвидено поетапно значимо застрояване със сгради на хотели и ски-писти – в девствените територии под вр. Малък Ком, м. Фунията, м. Долна Кория и целият вр. Щърковица.

4.Нарушава се Закона за опазване на околната среда (ЗООС), според който задължително във всяка екологична оценка трябва да бъдат разгледани алтернативи на реализацията на съответното инвестиционно предложение.

5.В тази връзка не можем да премълчим фактите за начина по създаване на Акционерно дружество “Ком 2016”, чието инвестиционно намерение е причината за изработване на този ОУП. Свидетели сме с това инвестиционно намерение и с този Проект на “Главболгарстрой”, на началото за монополизиране на туристическия бизнес в цяла Северозападна България от една единствена фирма, което нарушава и антимонополните норми на Европейския съюз. От медиите научаваме за пълното и солидно финансово подплатено политическо лоби на тази фирма сред трите партии от управляващата в момента коалиция, както и сред местните власти и общински съветници в гр. Берковица.

6.Също така, в акционерното дружество “Ком 2016”, освен Община Берковица, влиза с голям дял и едно съмнително сдружение “Българско училищно настоятелство – Берковица”, придобило по съмнителен начин гори, ливади и пасища, които представляват изключителна държавна собственост. Точно тези недвижими имоти са основните терени, върху които проектът на „Главболгарстрой” предвижда огромно строителство в Берковския Балкан, а има данни за незаконното им придобиване от това сдружение, за което е сезиран Главния Прокурор на РБългария и тече проверка.

7.Ние предлагаме цялото бъдещо строителство на хотели да се изнесе долу на територията на самия град Берковица и село Бързия, като само по този начин ще бъдат защитени интересите ЗАЕДНО на инвеститорите и гражданите на Община Берковица. Категорични сме в необходимостта горе в Балкана да остане строителство единствено на лифт от град Берковица до местността(м.) Горна Кория, заедно с подобрен шосеен път до същата дестинация и една единствена модерна ски-писта под връх(вр.) Среден Ком, със строителство само на малки кафетерии и други съпътстващи дейности. Ние сме категорично против изграждане на лифтове и ски-писти под вр. Малък Ком, вр. Щърковица и м. Фунията. Ние смятаме за екологично престъпление заложеното в инвестициония проект застрояване на вр. Щърковица за 1000 легломеста, което влиза в сериозно противоречие и с Европейския Проект “НАТУРА 2000”.

7.1.Подкрепяме изграждането на лифт от град Берковица до м. Голяма Кория, който заедно с подобрен шосеен път между същите дестинации, ще бъдат двете единствени артерии за механизирано придвижване до/от високата част на Берковския Балкан.

7.2.Подкрепяме изграждането само на една модерна ски-писта под вр. Среден Ком, защото подходяща за целта е природната даденост на това място като северен склон на планината и най-продължителното задържане на сняг за спортуване.

7.3.Не подкрепяме изграждането на лифтове и ски-писти под вр. Малък Ком и под вр. Щърковица, и поради обстоятелството за краткото време на задържане на сняг по тези места.

7.4.Не подкрепяме изграждането на шосеен път между проход Петрохан и м. Голяма Кория, поради създаването на реални условия за силно отклоняване потока на масово придвижване на хора извън най-значимата цел – развитие на град Берковица и другите селища от околността.

7.5.Категорично сме против каквото и да е строителство на вр. Щърковица, притежаваща уникална природна красота в този кът от Западна Стара планина.

7.6.Категорично сме против изключването на м. Фунията от защитената територия по Европейския Проект “НАТУРА 2000”, поради уникалната даденост на тази малка природна забележителност, заедно с “вечния сняг” в м. Тиганчето, разположена в най-горната й част.

7.7.Подлежи на допълнителна преценка предложеното строителство на хотелска база в м. Долна Кория.

7.8.Предлагаме хотелската база да се съсредоточи единствено в района на хижа “Ком-нова”, като се изгради комплекс за общо не повече от 500 души.

7.9.Всички инвестиционни намерения за строителство на хотели и принадлежаща към тях инфраструктура, да се насочат главно в град Берковица, село Бързия и другите околни селища.

8.Национално движение “Екогласност” протестира против включването в ОУП и в този инвестиционен проект, на територии при неизяснени граници в непосредствено съседство с Природен Резерват “Горна Кория”. Както се разбра от последните скандални съдебни процеси за Природни Паркове „Камчийски пясъци” и „Странджа”, при всички защитени територии на България липсва внесен досега от Министерството на околната среда и водите за утвърждаване в Министерския съвет, съгласно чл. 47, ал. 4 от Закона за защитените територии, на План за управление на защитените територии с посочени точни граници в цифров модел. Този факт представлява съществен правен мотив в основанието на нашето ИСКАНЕ за Вашата НАМЕСА, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

От друга страна, с приемането на ОУП – ДВ бр. 95/24.11.2006 г., Община Берковица се нарежда сред общините в България, в които се оформи и затвърди стил на ФЕОДАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, създавайки популярния престъпен „обръч от фирми”. При пълно незачитане на мнението на гражданските организации, като представители на засегнатата общественост, съгласно Конвенцията от Орхус, ние даже не бяхме уведомени за отношението на Общината към нашето писмено Становище.

Нещо повече, при приемането на ОУП – ДВ бр. 95/24.11.2006 г., Община Берковица е извършила документно нарушение, преследвано от Закона, като е скрила нашето писмено Становище от компетентните органи и ги е оставила да изготвят своите становища и да вземат своите решения при липса на алтернативни предложения, които се съдържат в нашето депозирано в законовия срок Становище.

Имайки предвид горните обстоятелства, като юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, Национално движение “Екогласност” НАСТОЯВА ДА СЕ НАМЕСИТЕ съгласно чл. 134, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на територията - за изменение на влезлия в сила Общ устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан”, като се отразят бележките и препоръките от нашето Становище изх. №07-28/28-07-2006г., заедно с добавените нови обстоятелства в това Искане.

В случай на отказ от Ваша страна, НД “Екогласност” ще внесе след 14-дневния законов срок, жалба против Вас в Съда.

С уважение,

НД ”Екогласност”:

Зам.- председател:

/Петър Пенчев/

Отразено в медиите

Няма коментари: