петък, 27 юли 2007 г.

ЖАЛБА В СЪДА ПРОТИВ БЕТОНИРАНЕТО НА БЕРКОВСКИЯ БАЛКАН

Пред нас се изправя стена от въпроси:
Как "еколози-проектописци" от т. нар. "неправителствени" организации, работещи по проекти на МОСВ /получаващи пари от тях и милиони от Европейския съюз/ предадоха Берковския Балкан;

Как същите "еколози", командировани в Монтана, представящи се за представители на обществеността, си проведоха обшествено обсъждане с инвеститора на проектаза обетонването на връх Ком и как игнорираха и се криеха от зам. председателя на НД "Екогласност", живущ в Монтана и оглавяващ секцията на Екогласност в Монтана /не че не се познават, напротив!/
Как пак тези еколози, работещи по проекта "Натура 2000" изхвърлиха всички гори от "Натура 2000" и така обезсмислиха 50-дневен изнурителен и всеотдаен труд на учени-специалисти по горите
Как въпросните еколози поставиха на кантар Новоханската гора и гората/?/ в Горна Малина - коя да влезе в "Натура 2000" - е, Новоханската я изхвърлиха, понеже тъй било удобно на Гробарите на ядрени отпадъци.
Къде са ви научните критерии, по които се определят терените за Натура 2000, Господа и Госпожи от про-правителствените организации?
Регистрирайте си Еко-ООД-та и си плащайте данъците!
Не заблуждавайте хората с понятието НПО-неправителствени организации.
Група ГЕО предпочита абревиатурата NPO да бъде на латиница - Non Profit Organizations, сиреч организации работещи без печалба, а не намърдали се в сградата и в кабинетите на МОСВ. Е как да искат оставката на министъра на МОСВ? Нали шефа казва кога да почне митингът срещу Върховния административен съд и кога да свърши и дали изобщо ще има. Нали от т.нар. НПО казаха на пресконференция в БТА, че Чакъров бил безупречен за Странджа! И ги е страх и от петчленката на ВАС, защото скапани заповеди на министъра - вари ги, печи ги, колкото и да подбират съдиите, пак същото решение ще излезе. А ако подписът на зам. министър под разрешителното за строеж на фирма "Краш" беше фалшиво, защо не се опитаха поне да дадат под съд фалшификаторите?


Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл

Днес Национално движение “Екогласност” внесе жалба в Окръжен съд – Монтана против мълчаливия отказ за намеса на Областния управител на Монтана за изменение на Общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан”, приет от Община Берковица на 03-11-2006 г.
Съгласно чл. 134, ал. 1, т. 8 (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) от Закона за устройство на територията, влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато е по мотивирано предложение на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Национално движение “Екогласност” като главен мотив в своята жалба изтъква, че предвижданото бетониране на голяма част от Берковския Балкан ще наруши изискванията за “устойчиво развитие”, съгласно т. 50 на Параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, с което не само не се опазва околната среда сега и в бъдеще, но значимо се ограничава и нарушава способността и възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.
Невярно е заключението на Експертния екологичен съвет при РИОСВ-Монтана: “Инвестиционният процес, планиран с общия устройствен план на Спортно-туристически комплекс “Берковски Балкан” е съобразен с потенциалната защитена зона, предвидена за включване в Национална екологична мрежа Натура 2000”. Известно е, че цялата Западна Стара планина бе извадена от Натура 2000, с Решение на Министерския съвет.
Знае се, че в изготвения Проект Натура 2000 авторите му недопустимо са се поддали на нечие влияние и са се съгласили да изключат повечето от посочените от „Главболгарстрой”АД части от Берковския Балкан, в които е предвидено поетапно значимо застрояване със сгради на хотели и ски-писти – в девствените територии под вр. Малък Ком, м. Фунията, м. Долна Кория и целият връх и местност Щърковица, както и в буферната зона на Природен Резерват “Горна Кория”.
Скандалнен е факта, че в Акционерно дружество “Ком 2016”, което ще осъществи строежите, Община Берковица притежава само 4 % (четири процента!) от активите, т.е. това е една сделка, заредена с голямо съмнение за явна корупция. Свидетели сме на престъпно “подаряване” на значимо природно богатство от Община Берковица и целият Общински съвет, заедно с участието на всички общински съветници, които са гласували “ЗА”, с резултат - ограбване на гражданите не само на Град Берковица, но и на целия Северозапад, както и на техните поколения.
От Национално движение “Екогласност” предлагат цялото бъдещо строителство на хотели да се изнесе долу на територията на самия град Берковица и село Бързия, като само по този начин ще бъдат защитени интересите ЗАЕДНО на инвеститорите и гражданите на Община Берковица. Единствено горе в Балкана да остане строителство на един лифт от град Берковица до м. Горна Кория заедно с подобряване на паралелния съществуващ шосеен път до същата дестинация и модернизиране-удължаване на съществуващата ски-писта под връх Среден Ком.
Категорично се заявява несъгласие с изграждането на лифтове и ски-писти под вр. Малък Ком, вр. Щърковица и м. Фунията. “Ние смятаме за двойно екологично престъпление заложеното в инвестициония проект застрояване на връх и местност Щърковица за 1000 легломеста, което влиза в сериозно противоречие с Европейския Проект “Натура 2000”, но много опасно е и навлизането в санитарно-охранителната зона на водоснабдяването за Монтана, Враца и още 16 населени места” – заявява Петър Пенчев, зам.-председател на НД “Екогласност”.
Национално движение “Екогласност” протестира против включването в този Общ устройствен план и в изготвения инвестиционен проект, на територии в непосредствено съседство при неизяснени граници с Природен Резерват “Горна Кория”. Както се разбра от последните скандални съдебни процеси за Природни Паркове „Камчийски пясъци” и „Странджа”, при всички защитени територии на България липсва внесен от Министерството на околната среда и водите за утвърждаване в Министерския съвет на План за управление на защитените територии, което предстои въпреки защитата с решението на Народното събрание. Това представлява друг съществен мотив в основанието на внесената жалба в Съда против Областния управител на Монтана, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
За повече информация: Петър Пенчев GSM:0887525032

Няма коментари: